Skogsbilveger

Bilde som viser skogsvei, grus, skog, blå himmel
Nyopprustet skogsbilvei Aurskog-Høland Foto: Stian Sandbekkbråten.

For å utnytte skogressursene er det nødvendig å ha gode skogsbilveier. Dette er avgjørende for å drive et konkurransedyktig skogbruk.

Tilrettelegging for bedre tilgang til skogressursene gir grunnlag for økt skogbasert verdiskaping. Modernisering og videreutvikling av dagens veinett vil gjøre at høstingen av skogressursene kan skje på en mest mulig lønnsom måte. En effektiv og rasjonell utnyttelse av skogarealene er god miljø- og klimapolitikk.

Felles prioritering av tilskuddsmidler til vegbygging i Oslo og Viken

Prioritet 1
Ombygging/nybygging av broer. Tilskudd 30-50 % for tiltak som prioriteres for tilskudd.

Prioritet 2
Ombygging av veger til skogsbilveger vegklasse 3 og 4.Tilskudd 30-50% for tiltak som prioriteres for tilskudd.

Prioritet 3
Nybygging av veg i vegklasse 3 og 4. Tilskudd 30-50 % for tiltak som prioriteres for tilskudd.

For prioritet 1, 2 og 3:
Fellesprosjekter prioriteres.
Det ytes ekstratilskudd til bruk av godkjent vegplanlegger til planlegging og prosjektoppfølging i
skogen. Inntil 3 % til planlegging, inntil 3 % til oppfølging.

Andre forhold:
Tilskudd til byggeplan for ikke realisert veg inntil 75 % av planleggingskostnaden.
Tilskudd til bygging av traktorveger prioriteres ikke.
Tilskudd til drift med taubane prioriteres ikke, men kan vurderes der terrenget umuliggjør andre
alternativer.
Tilskudd til drift med hest; tilskudd kan ytes med inntil kr 50 pr m3.

 


Publisert 20.02.2024

Oppdaterte rimelighetsverdier i ØKS

Rimelighetsverdiene er veiledende kostnadsintervaller som ligger direkte i fagsystemet. Ved saksbehandling, får du opp disse i form av varsler om for høye eller lave kostnader på tiltaket. 


Publisert 20.02.2024

Orientering om vedtak - "ettergodkjenning" av vei

Forvaltningen blir oppfordret til å understreke viktigheten av å søke kommunen før landbruksveitiltak iverksettes.


Publisert 28.04.2020

Veileder for etablering av skogsbilveier som krysser gytebekker

Legges skogsbilveiene slik at fisk stenges ute fra viktige gyteområder kan det få store konsekvenser for økologien. Det er heller ikke tillatt. En ny veileder informerer om dette.