Skogbruksplanlegging

Kartutsnitt av et skogområde inndelt i bestand.
I en skogbruksplan blir skogen delt inn i ulike bestand ut fra alder og treslagssammensetning. I tillegg blir miljøregistreringer lagt inn. Til sammen gir dette en detaljert oversikt over skogen på en eiendom. (Kartproduksjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken)
Oppdatert 23.06.2023

Skogbruksplaner er skogeiers verktøy for å gjøre gode prioriteringer i skogen. En skogbruksplan setter skogeieren i bedre stand til å utøve et bærekraftig skogbruk.

Bærekraftig skogbruk er aktiv næringsmessig utnytting av skog og utmarksressursene på kort og lang sikt, og slik at biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt og videreutviklet.

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer involverer mange parter, både offentlige og private. Statsforvalteren har ansvar for å koordinere de til enhver tid pågående skogbruksplanprosesser i Oslo og Viken.

Skogeier kan bruke skogfond med skattefordel til å dekke utgifter til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer.

Oversikt over kommende skogbruksplanprosjekter finner du i høyremargen på denne siden.

Les mer om prosess og metode

Les mer på Landbruksdirektoratets temaside for Skogbruksplanlegging