Skogbruksplanlegging

Skogbruksplaner er skogeiers verktøy for å gjøre gode prioriteringer i skogen. En skogbruksplan setter skogeieren i bedre stand til å utøve et bærekraftig skogbruk.

Bærekraftig skogbruk er aktiv næringsmessig utnytting av skog og utmarksressursene på kort og lang sikt, og slik at biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt og videreutviklet.

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer involverer mange parter, både offentlige og private. Statsforvalteren har ansvar for å koordinere de til enhver tid pågående skogbruksplanprosesser i Oslo og Viken.

Skogeier kan bruke skogfond med skattefordel til å dekke utgifter til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer.

Felles prioritering av tilskuddsmidler til skogbruksplanlegging i Oslo og Viken

Fellestakster prioriteres: Tilskudd 40-50 %

Områdetakster: Tilskudd 40-50 % i kommuner som ikke har heldekkende data fra tidligere.

Det kan ytes tilskudd til skogoversikter på ikke-bestilte arealer hvor bestillingsprosenten er over 80 %.

Enkelttakster: Det kan ytes tilskudd 20-40 %.

Kun miljøregistreringer: Laveste prioritet. Det kan ytes tilskudd.