Marka

Kart over markaforskriftens virkeområde. Skoglovens markaforskrift omfatter hele eller deler av skogarealet i 17 kommuner, alle innenfor Oslo og Viken. Kartproduksjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Marka er på dagligtale navnet på skogområdene som omgir hovedstadsregionen. Dette omfatter et betydelig skogareal innenfor 17 kommuner, alle innenfor Oslo og Viken. 

Til sammen utgjør Marka omkring 1,5 millioner dekar.

Egen forskrift gir føringer for skogbruket i Marka

I dette området er skogbruket regulert gjennom en egen forskrift, Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggjande kommunar. Forenklet kaller vi denne for skoglovens markaforskrift.

Denne forskriften legger føringer med blant annet søknadsplikt før hogst og maksimal flatestørrelse ved skogbrukstiltak i Marka.

Skoglovens markaforskrift er en forskrift under skogloven. Den må ikke forveksles med markaloven og markalovforskriften, da disse regulerer aktivitet under annet lovverk enn skogloven. Det er imidlertid samme geografiske grenser som gjelder for Marka i de ulike lovverkene.

Revidert forskrift f.o.m. 2022

Dagens gjeldende markaforskrift trådte i kraft 01.01.2022.

Noen viktige endringer i den nye forskriften er:

 • Forenkling: Skogtiltak som allerede er regulert gjennom annet lov- og forskriftsverk er tatt ut av den nye forskriften
 • Søknadsplikt: Det er nå søknadsplikt og ikke en meldeplikt for hogst
 • Digital søknad: Hogstsøknad kan nå sendes digitalt gjennom Altinn
 • Grensejustering: Forskriftgrensen er nå harmonisert med grensen som brukes i markaloven

Klageadgang

Forskriften gir organisasjoner og interesseforeninger adgang til å klage på kommunale skogbruksvedtak. Klagebehandling og eventuelt overprøving av kommunens vedtak gjøres av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Statsforvalteren behandler søknader som gjelder kommunal skog. 

Kommuner og områder innenfor den nye forskriftens virkeområde

Til sammen utgjør Marka 1,46 millioner dekar (1 460 km2) etter at den nye forskriften trådte i kraft.

Kartutsnitt av virkeområdet til skoglovens markaforskrift (f.o.m. 01.01.2022). Kartproduksjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kommuner med skogområder som omfattes av markaforskriften av 01.01.2022:

 • Oslo
 • Asker
 • Bærum
 • Nittedal
 • Nannestad
 • Gjerdrum
 • Lillestrøm
 • Lørenskog
 • Rælingen
 • Enebakk
 • Nordre Follo
 • Lier
 • Hole
 • Ringerike
 • Jevnaker
 • Lunner
 • Indre Østfold

Følgende lokale områder inngår i Marka:

 • Kjekstadmarka
 • Vardåsmarka
 • Vestmarka
 • Krokskogen
 • Bærumsmarka
 • Nordmarka
 • Romeriksåsen
 • Lillomarka
 • Gjelleråsen
 • Østmarka
 • Sørmarka
 • Gaupsteinmarka

Kartløsning for kommunene

Vi har utviklet en egen kartvisning av markaområdet, der man kan klikke seg inn og se gamle og nye grenser for Marka.