Landbruk og mat

Oppdatert 07.09.2023

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


08.09.2023

Mange bønder vil søke om tilskudd etter produksjonssvikt

Prognosen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken viser at det kan bli nærmere 3900 søknader fra bønder i våre fylker, og at tilskuddsbeløpet kan komme opp i nær 250 millioner for Oslo og Viken.


08.09.2023

Vann på ville veier - hva nå?

Vi inviterte Landbruksdirektoratet med på befaring i kommunene Ål og Nesbyen 1. september. Målet var å få et inntrykk av skadene etter vannmassenes ødeleggelser og diskutere mulige løsninger fremover.  


08.09.2023

Skjerpet jordvernmål og arbeid med kommunal jordvernstrategi i Follo

Ny nasjonal jordvernstrategi - viktig verktøy også kommunalt. Follo er godt i gang.


06.09.2023

Kurs for skogforvaltningen – praktisk bruk av drone

Skog- og viltforvaltningen i Oslo og Viken inviteres til kurs 19. september. Også ansatte i jordbruksforvaltningen vil ha nytte av å delta.


01.09.2023, Oppdatert 07.09.2023

Kurs for nyansatte i kommunal landbruksforvaltning

Er du ny (eller ganske ny) i kommunal landbruksforvaltning?


31.08.2023

Befaring i Ål og Nesbyen etter flomødeleggelsene

Statsforvalteren i Oslo og Viken har invitert Landbruksdirektoratet til befaring fredag 1. september for å få et inntrykk av skadene som oppstod etter vannmassenes herjinger i kommunene Ål, Hol og Nesbyen.


25.08.2023

Meld fra om skader på skogsbilveier etter "Hans"

Styrtregn, flom og jordskred har gjort skade på skogsbilveier flere steder under ekstremværet. Vi ber skogeiere om å gi beskjed til kommunen dersom de er rammet.


18.08.2023

Ekstremværet Hans - svar på spørsmål fra kommunene

Vi mottar henvendelser fra kommunene i forbindelse med følgene av ekstremværet Hans. Vi har publisert en nettartikkel hvor vi svarer ut spørsmål.  Svarene kan være nyttig for andre å lese. 


15.08.2023

Erstatningsordninger etter ekstremværet

Det er to statlige erstatningsordninger som er aktuelle etter tørken og flommen i sommer: Naturskadeordningen og tilskudd ved produksjonssvikt.


14.08.2023

Informasjonsmøte om naturskadeerstatning

Torsdag 17. august inviteres kommunene i Oslo og Viken og Innlandet til informasjonsmøte om naturskadeerstatningsordningen som er aktuell etter ekstremværet "Hans" og skadene det har gitt mange landbrukseiendommer. 

Landbruksdirektoratet vil informere om ordningen og svare på spørsmål.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Kort om landbruksavdelingen

Avdelingsdirektør: Nina Glomsrud Saxrud

Kontakt:
Sentralbordet setter deg over til rett person - 69247000
Epost kan du sende til sfovpost@statsforvalteren.no

Seksjon "Tilskudd og kontroll":
Kontorsted: Moss
Seksjonssjef: Kay Henrik Bucher

Seksjon "Jordbruk og mat":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Otto Galleberg

Seksjon "Skog og areal":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Helge Nordby

Du kan lese mer om avdelingen her.