Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

20.05.2022

Stormskader i skog i Oslo og Viken

Etter stormen 19. november 2021 anslo Statsforvalteren i Oslo og Viken nedblåst skog i et omfang av ca. 460 000 m3 i vårt område. Stormen traff særlig i de nordvestre og midtre delene av tidligere Buskerud. Verst rammet er kommunene Nore og Uvdal og Sigdal med anslagsvis hhv 150 000 m3 og 120 000 m3 nedblåst skog.


19.05.2022

Digital møteplass med kommunene

Pandemien har gitt oss et løft på «digital møtekompetanse».


18.05.2022

Solcelleanlegg på bakken

Økte strømpriser har gitt øket interesse for andre energikilder, og Statsforvalteren har fått flere henvendelser og saker som gjelder ønsker om etablering av solceller på bakken, både på dyrka mark, på skogarealer og på andre arealer.


16.05.2022

Klimasmart skogbruk – kursserie for kommunene

I år kjører vi en egen kursserie for kommunene. Målet er å gi oppdatert faglig påfyll på skogbrukstema, med fokus på klima og klimatilpasning.

 


13.05.2022

Skrantesjuke (CWD) – Nordfjella- og Hardangerviddasonen

For å begrense spredning av CWD har beitenæringen i Vestfold og Telemark, Vestland og Viken blitt pålagt krav i en egen forskrift. Kravene medfører ekstra kostnader for beitenæringa.


12.05.2022

Fokus på jordhelse gir høye avlinger

Gjennom aktiv bruk av fangvekster og redusert jordarbeiding har Kjølstad gård både økt jordhelsen og kornavlingene. Se den nye filmen fra gården!


12.05.2022

Har du forslag til kandidater til årets bedriftsutviklingspris i landbruket?

Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket, både regionalt og nasjonalt!

Nå er det igjen tid for å finne kandidatene som skal kjempe om årets pris! Hjelp oss med å finne de gode kandidatene i vår region.


12.05.2022

Nye regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken

De regionale miljøkravene i jordbruket skal balansere behovet for trygg og nok mat, samtidig som vi jobber for renere vann og vassdrag. 


11.05.2022

Ny utgave av Fylkesnytt

Statsforvalteren i Oslo og Viken er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om nye regionale miljøkrav for jordbruket.


09.05.2022

Kartlegging av naturtyper i 2022 - orientering til grunneiere

Fra mai til oktober 2022 skal Miljødirektoratet kartlegge naturtyper i utvalgte områder i Norge. Berørte grunneiere bes ta kontakt med Statsforvalteren hvis det er spesielle hensyn som bør tas på deres eiendom.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Kort om landbruksavdelingen

Avdelingsdirektør: Nina Glomsrud Saxrud

Kontakt:
Sentralbordet setter deg over til rett person - 69247000
Epost kan du sende til sfovpost@statsforvalteren.no

Seksjon "Tilskudd og kontroll":
Kontorsted: Moss
Seksjonssjef: Kay Henrik Bucher

Seksjon "Jordbruk og mat":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Otto Galleberg

Seksjon "Skog og areal":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Helge Nordby

Du kan lese mer om avdelingen her.