Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


06.05.2021

Institusjoner i Oslo og Viken får besøk av Matgledekorpset

Fem kommuner med til sammen sju institusjoner er blitt valgt ut til å arbeide sammen med Matgledekorpset om økt mat- og måltidsglede for eldre.


05.05.2021

Regionmøte skogbruk - Skognettverkene SØR

Vi inviterer til 3 regionmøter for skogbruket i Oslo og Viken. Formålet er å komme fram til lokale skognettverk for samarbeid innad i fylket. Møtet 2. juni gjelder for søndre del av Viken.


05.05.2021

Regionmøte skogbruk - Skognettverkene MIDT

Vi inviterer til 3 regionmøter for skogbruket i Oslo og Viken. Formålet er å komme fram til nye skognettverk for samarbeid innad i fylket. Møtet 27. mai gjelder for midtre del av Viken.


05.05.2021

Regionmøte skogbruk - Skognettverkene VEST

Vi inviterer til 3 regionmøter for skogbruket i Oslo og Viken. Formålet er å komme fram til nye skognettverk for samarbeid innad i fylket. Møtet 20. mai gjelder for vestre del av Viken.


22.04.2021

Få betalt for eget arbeid i skogen din - Slik kan du som skogeier spare skatt ved å bruke skogfond

Vi oppfordrer spesielt i 2021 skogeiere til å benytte skogfondsordningen aktivt for å utføre tiltak i egen skog. Hvilken effekt har egentlig skogfond, og hvordan gå frem for å bruke ordningen? 


22.04.2021

Viken fylkeskommune nomineres til den nasjonale jordvernprisen 2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken har nominert Viken fylkeskommune til jordvernprisen 2021 for planstrategien «Veien mot et bærekraftig Viken» med nullvisjon for nedbygging av matjord.


19.04.2021

Ny nettside for markedshage-prosjekt

Småskala grønnsaksdyrking har fått "ny giv" på mange småbruk de siste åra, gjennom prinsippa for markedshage-drift. 


26.03.2021

Høring av endring i RMP forskriften for Oslo og Viken

Vi har på høring et forslag til endring i forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oslo og Viken. Alle som ønsker det kan svare på høringen.


25.03.2021

Foreslå kandidater til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen 2021

Også i år skal Den nasjonale kulturlandskapsprisen deles ut.
Kom med forslag til kandidater fra Oslo og Viken!


18.03.2021

Jobber for flere tilbud på gård for personer med demens

Fem engasjerte kommuner i Oslo og Viken er nå klare for å utvikle sine tilbud til personer med demens. Erfaringene de gjør seg om både mulighetene og utfordringene ved å etablere demenstilbud på gård, skal deles med alle landets kommuner.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Kort om landbruksavdelingen

Avdelingsdirektør: Nina Glomsrud Saxrud

Kontakt:
Sentralbordet setter deg over til rett person - 69247000
Epost kan du sende til sfovpost@statsforvalteren.no

Seksjon "Tilskudd og kontroll":
Kontorsted: Moss
Seksjonssjef: Kay Henrik Bucher

Seksjon "Jordbruk og mat":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Otto Galleberg

Seksjon "Skog og areal":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Helge Nordby

Du kan lese mer om avdelingen her.