Landbruk og mat

Oppdatert 02.01.2023

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


29.03.2023

Fagsamling: Droner i skogbruket - lær mer om mulighetene

Dronene kommer for fullt inn som et arbeidsverktøy i skogbruket. Bli med for å lære mer om hvilke muligheter som finnes, og om forvaltningen kan ha nytte av dette.


23.03.2023

Landbruks- og matministeren besøkte to innovative Østfold-bedrifter

 – Vi er glade for at landbruks- og matministeren besøker innovative lokalmatbedrifter i vår region, og at hun ønsker å løfte frem og heie på bøndene i Viken, sier landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud.


20.03.2023

Reduserte tap til rovvilt i Oslo og Viken i 2022

For fjorårets beitesesong har vi behandlet 58 søknader om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt. Antall søknader er omtrent på samme nivå som i 2021, mens antall erstattede dyr er noe redusert. 


14.03.2023

Bøndenes miljøinnsats skal gi renere Oslofjord

14. mars var statsminister Jonas Gahr Støre, landbruks- og matminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Bart Eide samlet hos bonden Erik Røkholt på Rykkin i Bærum. Statsforvalteren var også tilstede for å forklare mer om miljøinnsatsen landbruket allerede gjør mye av og vil gjøre mer av.


14.03.2023

Veiledende kostnader for skogkultur 2023

Vi har oppdatert våre veiledende maksimale kostnader for skogkulturtiltak i Oslo og Viken. Her er også satser for godtgjøring av skogeiers eget arbeid.


13.03.2023, Endra 13.03.2023

Økt skogplanting i Oslo og Viken

Tallene for fjoråret er nå klare. De viser at for første gang er målet om 10 millioner planter nådd i Oslo og Viken.


08.03.2023

Har du kandidater til den nasjonale kulturlandskapsprisen?

Kom med forslag til kandidater fra Oslo og Viken!


07.03.2023

Nasjonal jordvernpris 2023

Vi ber om forslag til kandidater fra Oslo og Viken til årets nasjonale jordvernpris. Fristen er 21. mars.


15.02.2023

Økologisk tiltaksplan 2023 for Viken

Den årlige økologiske tiltaksplanen er tenkt til å synliggjøre både små og store konkrete tiltak og aktiviteter som foregår i Oslo og Viken i løpet av 2023.


10.02.2023

Tre kategorivinnere fra Viken i Det Norske Måltid

Årets beste mat- og drikkeprodukter ble torsdag kveld kåret i en feststemt finale i den prestisjefylte konkurransen Det Norske Måltid. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel