Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


18.10.2021

Har du tapt husdyr til store rovdyr i 2021?

Når brunbjørn, gaupe, jerv, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, har dyreeier rett til full erstatning. Siste frist for å søke om erstatning er 1. november 2021.


18.10.2021

Nytt e-læringskurs om demensomsorg for Inn på tunet-tilbydere

Målet med e-læringskurset er at Inn på tunet-tilbydere skal være forberedt og ha en grunnleggende kompetanse om demensomsorg og være attraktive leverandører av tjenester til kommunene.


11.10.2021

Markedshagekurs - økologisk, småskala grønnsaksproduksjon for direktesalg

Kurset går over 6 mandager i høst og ledes av Hans Gaffke og Thomas Holz fra NLR Øst.


05.10.2021

Kom med forslag til områder for naturtypekartlegging

Kommunene, fylkeskommune og samferdselsmyndigheter inviteres til å komme med forslag til nye områder for naturtypekartlegging i 2022. 

 


23.09.2021, Endra 23.09.2021

Landbruket har en viktig rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap

Vi oppfordrer dere som jobber på landbrukskontorene til å engasjere dere i kommunen sitt arbeid med beredskap - og til å lære mer om dette på kommunesamlingen vår i november.


16.09.2021

Høring av ny forvaltningsplan for rovviltregion 2

Rovviltnemnda i region 2 har forslag til ny forvaltningsplan for regionen på offentlig høring. Høringsfristen er 1. november.


10.09.2021

E-læringskurs om mat- og måltidsgleder

Det er utviklet et eget e-læringskurs for å inspirere til økt mat- og måltidsglede hos eldre. Kurset har sitt utspring i prosjektet Matgledekorpset, men tilbys nå også til alle Inn på tunet-gårder som tar imot eldre.


07.09.2021

Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2022

Her kan organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for - eller utvikling av - skogbruk søke om økonomisk støtte. Søknadsfrist 1. desember 2021.


27.08.2021

Digital oppstartkonferanse for «Robust småskala grønt»

Interessen for dyrking av grønnsaker og antall markedshager har økt de siste årene. Den 17. september kl. 12-13.30 kan du få høre mer om hvilke problemer og muligheter småskala produsenter møter. 


26.08.2021

Regionale miljøkrav er på høring

Regn og oversvømmelser fører til at matjord vaskes bort og forurenser vassdragene våre. Nå sendes nye regionale miljøkrav ut på høring.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Kort om landbruksavdelingen

Avdelingsdirektør: Nina Glomsrud Saxrud

Kontakt:
Sentralbordet setter deg over til rett person - 69247000
Epost kan du sende til sfovpost@statsforvalteren.no

Seksjon "Tilskudd og kontroll":
Kontorsted: Moss
Seksjonssjef: Kay Henrik Bucher

Seksjon "Jordbruk og mat":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Otto Galleberg

Seksjon "Skog og areal":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Helge Nordby

Du kan lese mer om avdelingen her.