Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


07.07.2021

Nytt portforbud for fjørfe

Mattilsynet har fra 2. juli 2021 gjeninnført portforbud for fjørfe og andre fugler i flere kommuner i Viken, Vestfold og Telemark.


07.07.2021

Bidrar til flere pollinerende insekter

Flere bønder har de siste årene begynt å sette av areal til pollinerende insekter.


05.07.2021

Tap av dyrka og dyrkbar jord fortsetter

Omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord økte med 2 180 dekar fra 2019 til 2020 i Oslo og Viken. 


01.07.2021

Inn på tunet - stedet for gode øyeblikk

Vi inviterer til webinar med tema: Leve hele livet – Demensplanen 2025 og Inn på tunet


01.07.2021

Barkbilleberedskap - Vi trenger løpende rapportering om skader i sommer

Vi gjennomførte 30. juni et dialogmøte med kommunene, tømmerkjøpere og treindustrien i Oslo og Viken om beredskap ved angrep av stor granbarkbille. Temaet er høyaktuelt, og vi trenger løpende rapportering fra kommunene i sommer.


01.07.2021

Viktig med skogbrannberedskap i sommer

Nå som sommeren står for døren minner vi om forebygging og håndtering av skogbrann. Oslo og Viken har betydelige skog- og utmarksområder. I tillegg er vi en region med mange innbyggere, populære utfartsmål og høy aktivitet i skogbruket. 


30.06.2021

Samarbeider om å fremme mat- og drikkeopplevelser i Osloregionen

I prosjektet Mat og reiseliv i #Osloregionen samarbeider destinasjonsselskapene i reiselivet på sentrale Østlandet om markedsføring av matopplevelser og mer lokal mat og drikke på menyen hos regionens spisesteder. I disse dager presenteres to filmer til inspirasjon for ferieklare nordmenn.


26.06.2021

Stipend-dryss til naturbrukselever

Naturbruk er i vinden som en grønn og framtidsrettet studieretning på videregående. Gjennom prosjektet Velg Naturbruk fikk syv dyktige elever tildelt hvert sitt stipend på kr. 5 000


24.06.2021

Mer inspirasjon fra Matgledekorpset

9. juni var det klart for det andre inspirasjonswebinaret med medlemmer av Matgledekorpset. Vi fikk høre om systematisk ernæringsarbeid med enkeltmennesket i sentrum, det bærekraftige måltidet, og hvordan rammen rundt måltidene skaper matglede


23.06.2021

Miljøtilskudd til klimaråd i 2021

Gode råd og tiltaksplaner kan bidra til at bonden tar bærekraftige og klimavennlige valg. I 2021 inngår klimarådgiving på gårdsnivå som en del av regionale miljøtilskudd, RMP-tilskudd.  


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Kort om landbruksavdelingen

Avdelingsdirektør: Nina Glomsrud Saxrud

Kontakt:
Sentralbordet setter deg over til rett person - 69247000
Epost kan du sende til sfovpost@statsforvalteren.no

Seksjon "Tilskudd og kontroll":
Kontorsted: Moss
Seksjonssjef: Kay Henrik Bucher

Seksjon "Jordbruk og mat":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Otto Galleberg

Seksjon "Skog og areal":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Helge Nordby

Du kan lese mer om avdelingen her.