Jordvern

Oppdatert 02.01.2023

Vi treng dyrka og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mogleg grad unngå å byggje vegar, bustader og industribygg på dyrka mark. Jordvern inneber å sikre at den beste jorda framleis blir brukt til å dyrke mat og ikkje omdisponert til andre formål.

Presset på matjordareal varier frå fylke til fylke

Utfordringane på dette området varierer mykje frå region til region, med overskot av areal, attgroing og dårleg vedlikehald i enkelte område, og underskot, nedbygging, mangel på areal å spreie husdyrgjødsel på og høge leigeprisar i andre område.

Dei delane av landet med byar og tettstader som veks mest, har også dei mest produktive jordbruksområda. Dei siste 50 åra er det omdisponert meir enn ein million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanlegginga må utbyggingsbehov, transportsystem, grønstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfald og kulturminnevern vurderast samla.

Vis meir


Publisert 08.09.2023

Skjerpet jordvernmål og arbeid med kommunal jordvernstrategi i Follo

Ny nasjonal jordvernstrategi - viktig verktøy også kommunalt. Follo er godt i gang.


Publisert 03.05.2023

Kommunal jordvernstrategi - søk på midler

Kommunen kan søke Landbruksdirektoratet om støtte til å lage egen jordvernstrategi innen 31. mai 2023. 


Publisert 07.03.2023

Nasjonal jordvernpris 2023

Vi ber om forslag til kandidater fra Oslo og Viken til årets nasjonale jordvernpris. Fristen er 21. mars.


Publisert 02.01.2023

Hjelpeskjema KOSTRA landbruk og plan - 2023

Her kan du laste ned KOSTRA hjelpeskjema i excel-format for kommunens løpende føring gjennom 2023 for plansaker og landbrukslovsaker.


Publisert 27.09.2022

Mindre nedbygging av matjord

Omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord er fortsatt høy, men mindre enn året før


Publisert 29.03.2022

Nytt jordvernbrev: Ta vare på matjorda

23. mars sendte landbruks- og matminister Sandra Borch og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om at de må ta godt vare på matjorda.


Publisert 05.07.2021

Tap av dyrka og dyrkbar jord fortsetter

Omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord økte med 2 180 dekar fra 2019 til 2020 i Oslo og Viken. 


Publisert 29.09.2020

Fortsatt tap av dyrka jord

Nedbyggingen av dyrka og dyrkbar jord i Oslo og Viken har vært høy gjennom mange år, og årlige tap av dyrka jord har lenge vist en stigende trend. Selv om tapet fremdeles er svært stort, var avgangen av dyrket og dyrkbar jord mindre i 2019 enn i de tre foregående årene.


Publisert 18.09.2020

Jordbruksområder som kan være ute av drift

Nå kan du sjekke, via en nyutviklet kart-app, jordbrukarealer i din kommune som kan være ute av drift.