Jordvern

Oppdatert 02.01.2023

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer


Publisert 07.03.2023

Nasjonal jordvernpris 2023

Vi ber om forslag til kandidater fra Oslo og Viken til årets nasjonale jordvernpris. Fristen er 21. mars.


Publisert 02.01.2023

Hjelpeskjema KOSTRA landbruk og plan - 2023

Her kan du laste ned KOSTRA hjelpeskjema i excel-format for kommunens løpende føring gjennom 2023 for plansaker og landbrukslovsaker.


Publisert 27.09.2022

Mindre nedbygging av matjord

Omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord er fortsatt høy, men mindre enn året før


Publisert 11.04.2022

Tilskuddsordning for kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har utlyst midler til utarbeiding av kommunale jordvernstrategier. Søknadsfristen er 30. juni 2022.


Publisert 29.03.2022

Nytt jordvernbrev: Ta vare på matjorda

23. mars sendte landbruks- og matminister Sandra Borch og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om at de må ta godt vare på matjorda.


Publisert 05.07.2021

Tap av dyrka og dyrkbar jord fortsetter

Omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord økte med 2 180 dekar fra 2019 til 2020 i Oslo og Viken. 


Publisert 29.09.2020

Fortsatt tap av dyrka jord

Nedbyggingen av dyrka og dyrkbar jord i Oslo og Viken har vært høy gjennom mange år, og årlige tap av dyrka jord har lenge vist en stigende trend. Selv om tapet fremdeles er svært stort, var avgangen av dyrket og dyrkbar jord mindre i 2019 enn i de tre foregående årene.


Publisert 18.09.2020

Jordbruksområder som kan være ute av drift

Nå kan du sjekke, via en nyutviklet kart-app, jordbrukarealer i din kommune som kan være ute av drift.