Jordvern

Oppdatert 02.01.2023

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer

Ny nasjonal jordvernstrategi

I 2023 vedtok Stortinget en ny nasjonal jordvernstrategi. Strategien er tydelig på at jordvernet skal styrkes, og jordvern skal være et overordnet hensyn i arealforvaltningen.

Skjerpet mål for maksimum årlig omdisponering

Det er et nasjonalt mål at den årlige omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 2 000 dekar på landsbasis, og at målet skal være nådd innen 2030. Dette er en kraftig innstramming sammenliknet med tidligere jordvernmål, og det setter skjerpede føringer for kommunenes behandling av arealinngrep som berører dyrka jord. 

Planvask

I tillegg stilles det krav til at kommunene skal gjennomføre revideringer av areal som er satt av til fremtidig utbygging, om det er reellt behov for dette. Det er en forventning om at slike areal kan tilbakeføres til LNFR-områder i kommuneplanens arealdel.

Brev til forvaltningen 

2018: Landbruks- og matministeren sendte ut et brev av 01. oktober 2018 der det fremheves at jordvern er en nasjonal interesse i kommunenes planlegging. Brevet er et ledd i oppfølgingen av regjeringens jordvernstrategi og ble sendt til kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere. Brevet er sentralt når statsforvalteren skal vurdere bruk av innsigelse i plansaker som berører jordvern. 

2021: Landbruks- og matministeren og kommunal- og moderniseringsminsteren sendte i januar 2021 et brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om å ivareta jordvern og bærekraftsmålene i kommunens arealplanlegging. I brevet understreker statsrådene at jordvern er viktig for å nå flere av bærekraftsmålene, herunder bærekraftsmål 2 om sult og matsikkerhet, og bærekraftsmål 15 om å motvirke forringelse av matjord. 

2022: Landbruks- og matministeren og kommunal- og distriktsministeren sendte i mars 2022 ut et brev med overskriften «Ta vare på matjorda» til alle landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvalterembeter om viktigheten av å ta vare på matjorda i den kommunale og regionale arealplanleggingen. I brevet tydeliggjør de at bevaring av dyrka jord er avgjørende for å ivareta nasjonal og global matsikkerhet. Videre påpekes det at en effektiv arealbruk med god utnyttelse av arealer som allerede er bebygd, vil kunne bidra til å redusere behovet for å bygge ned dyrket jord, og at kommunene ved planrevisjoner bør vurdere om arealer som tidligere har vært avsatt til formål som innebærer omdisponering av dyrka jord, skal tilbakeføres til LNFR-formål.

2024: Landbruks- og matministeren og kommunal- og distriktsministeren sendte i januar 2024 ut et brev for å gjøre de nyvalgte kommunepolitikere oppmerksomme på ansvaret kommunene har for at Norge skal nå målet om å bygge ned mindre matjord. Ministrene uttrykker tillit til at kommunenes forvalting og planlegging kan følge opp det innskjerpede jordvernmålet, men påpeker at kommunene må øke innsatsen for å få dette til.

 

Teksten over er hentet fra Landbruksdirektoratets side om nasjonale mål og føringer for jordvern. Les mer om andre relevante retningslinjer der.


Publisert 30.01.2024

Nytt jordvernbrev - Kommunane må auka innsatsen for å ta vare på matjorda

I eit felles brev frå landbruks- og matminister Geir Pollestad og kommunal- og distriktsminister Erling Sande, gjer dei kommunepolitikarane merksame på det ansvaret kommunane har for at Noreg skal nå målet om å bygge ned mindre matjord.


Publisert 04.01.2024

Hjelpeskjema KOSTRA landbruk og plan - 2024

Her kan du laste ned KOSTRA hjelpeskjema i excel-format for kommunens løpende føring gjennom 2024 for plansaker og landbrukslovsaker.


Publisert 08.09.2023

Skjerpet jordvernmål og arbeid med kommunal jordvernstrategi i Follo

Ny nasjonal jordvernstrategi - viktig verktøy også kommunalt. Follo er godt i gang.


Publisert 03.05.2023

Kommunal jordvernstrategi - søk på midler

Kommunen kan søke Landbruksdirektoratet om støtte til å lage egen jordvernstrategi innen 31. mai 2023. 


Publisert 07.03.2023

Nasjonal jordvernpris 2023

Vi ber om forslag til kandidater fra Oslo og Viken til årets nasjonale jordvernpris. Fristen er 21. mars.


Publisert 02.01.2023

Hjelpeskjema KOSTRA landbruk og plan - 2023

Her kan du laste ned KOSTRA hjelpeskjema i excel-format for kommunens løpende føring gjennom 2023 for plansaker og landbrukslovsaker.


Publisert 27.09.2022

Mindre nedbygging av matjord

Omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord er fortsatt høy, men mindre enn året før


Publisert 29.03.2022

Nytt jordvernbrev: Ta vare på matjorda

23. mars sendte landbruks- og matminister Sandra Borch og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om at de må ta godt vare på matjorda.


Publisert 05.07.2021

Tap av dyrka og dyrkbar jord fortsetter

Omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord økte med 2 180 dekar fra 2019 til 2020 i Oslo og Viken. 


Publisert 29.09.2020

Fortsatt tap av dyrka jord

Nedbyggingen av dyrka og dyrkbar jord i Oslo og Viken har vært høy gjennom mange år, og årlige tap av dyrka jord har lenge vist en stigende trend. Selv om tapet fremdeles er svært stort, var avgangen av dyrket og dyrkbar jord mindre i 2019 enn i de tre foregående årene.