Nasjonal jordvernpris 2023

Venstre flyfoto viser fulldyrka jordbruksareal. Høyre flyfoto viser planlagt boligområde på arealet. (Kartproduksjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken. Kilde: Norge digitalt)
Venstre flyfoto viser fulldyrka jordbruksareal. Høyre flyfoto viser planlagt boligområde på arealet. (Kartproduksjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken. Kilde: Norge digitalt)

Vi ber om forslag til kandidater fra Oslo og Viken til årets nasjonale jordvernpris. Fristen er 21. mars.

Publisert 07.03.2023

Kandidatene må være kommuner eller fylkeskommuner, eventuelt i samarbeid eller partnerskap med aktører innen offentlig politikk og forvaltning, næringslivet eller andre organisasjoner.

Det er mulig for kommuner og fylkeskommuner å nominere seg selv.

Frist og innsending

Forslag må være sendt til oss innen tirsdag 21. mars.

Vi vil formidle innkomne forslag og selv fremme én eller flere kandidater til den nasjonale jordvernprisen. Les mer på regjeringens nettsider. 

Send forslag på e-post til sfovpost@statsforvalteren.no 

Eventuelt per post til:     

Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Postboks 325 
1502 Moss 

Om jordvernprisen 

Regjeringen la fram en oppdatert nasjonal jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2021. Etter anmodning fra Stortinget er en oppdatert jordvernstrategi forventet i 2023. Ett av tiltakene i jordvernstrategien er å videreføre den nasjonale jordvernprisen, som første gang ble utdelt i 2017. Statsforvalteren skal sende forslag til kandidater fra Oslo og Viken til Landbruks- og matdepartementet innen 1. april i år. 
 
Det legges vekt på regional og/eller kommunal planlegging, eller andre aktive tiltak regionalt eller lokalt som 

  • inspirerer til gode strategier og tiltak for å ta vare på dyrka mark 
  • er nyskapende og som legger godt til rette for at kommunene i mindre grad omdisponerer dyrka jord, og finner gode alternativ i planlegginga  
  • har gitt gode resultat i samarbeid eller partnerskap med andre aktører gjennom planlegging, gjennomføring og praksis. Aktørene kan være ulike parter innen offentlig politikk og forvaltning, næringslivet eller andre organisasjoner

I år deles prisen ut for fjerde gang. 

Prisen deles ut annethvert år til en kommune eller fylkeskommune. Juryen blir ledet av landbruks- og matministeren.