Hjelpeskjema KOSTRA landbruk og plan - 2023

Foto: Kartutsnitt fra Kilden.nibio.no.

Her kan du laste ned KOSTRA hjelpeskjema i excel-format for kommunens løpende føring gjennom 2023 for plansaker og landbrukslovsaker.

Publisert 02.01.2023

For å lette kommunens arbeid med rapportering i KOSTRA, har Landbruksdirektoratet utarbeidet et hjelpeskjema for løpende føring av omdisponert dyrka og dyrkbar jord ved vedtak av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven i løpet av 2023.

Hjelpeskjemaet har også faner for behandlede saker etter jordlov, konsesjonslov og nydyrking i løpet av 2023, og hva som ble utfallet av disse sakene.

Om utfylling av skjemaet

Hjelpeskjema (excel) finner du under "Dokumenter" i høyremargen på denne siden. Her finner du også oversendelsesbrevet fra Landbruksdirektoratet.

Vi anbefaler at kommunen benytter hjelpeskjemaet løpende gjennom 2023 for å forenkle rapporteringen og redusere arbeidsbyrden ved rapporteringstidspunktet i 2024. Dette er også viktig for kvaliteten på de innrapporterte opplysningene. Bruken av hjelpeskjemaet er frivillig.

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord i reguleringsplanene rapporteres inn for det året reguleringsplanene vedtas. Merk at det er egen fane for å rapportere areal av dyrka og dyrkbar jord som tidligere er regulert til annet formål, men som nå er tilbakeført til LNFR-formål.

KOSTRA hjelpeskjema for 2023 sendes også per epost til kommunens postmottak, og er stilet til fagansvarlige innen arealplanlegging og landbruk i kommunen.

 

Bakgrunnsdokumenter for arbeidet med jordvern

Oppdatert nasjonal jordvernstrategi ble vedtatt av Stortinget i 2021 med et forsterket nasjonalt jordvernmål, se lenke til strategien her

Landbruksdirektoratet har veiledning om jordvern ved arealplanlegging på sine nettsider.

 

Kartverktøy for KOSTRA-beregninger

NIBIO har et kartverktøy for KOSTRA, der du kan beregne berørt areal av dyrka og dyrkbar jord i arealplaner:

  • «Arealberegning KOSTRA» finner du under «Verktøy» i NIBIOs kartportal, Kilden (se illustrasjon på bildet under)
  • Ved inntegning av et areal vises hvor mye dyrka og dyrkbar jord som omdisponeres. Ved opplasting av en reguleringsplan (sosi-fil) vises arealet fordelt på de ulike arealformålene.

imageweccw.png

 

Kontaktpersoner

Ingebjørg Haug (rapportering landbrukslovsaker)

Anette Søraas (rapportering reguleringsplan)