Nytt jordvernbrev: Ta vare på matjorda

Denne jorda er opptatt - her dyrkes mat.
Denne jorda er opptatt - her dyrkes mat. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

23. mars sendte landbruks- og matminister Sandra Borch og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om at de må ta godt vare på matjorda.

Publisert 29.03.2022

I brevet peker statsrådene på at det er viktig å styrke jordvernet. Bevaring av dyrket jord fremheves som en nasjonal interesse, og som et overordnet hensyn i arealforvaltningen. Bevaring av jordbruksarealene over hele landet er viktig for å styrke beredskapen og matsikkerheten.

Les brevet på regjeringen sine nettsider.

Bakgrunn

I juni 2021 vedtok Stortinget et nasjonalt mål om at omdisponeringen av dyrka jord i Norge ikke skal overstige 3 000 dekar per år. For å nå dette målet er det nødvendig å føre en streng jordvernpolitikk. Som planmyndighet har kommunene en sentral rolle når det gjelder å nå målet.

Hva bør kommunene gjøre?

Kommunene bør gå grundig gjennom planene sine og vurdere å ta ut byggeområder på dyrka mark, og iallfall si nei til å regulere dem inntil videre. Sandra Borch understreker at situasjonen i verden gjør det viktig å legge til rette for å produsere så mye mat som mulig i Norge, og at det da er viktig å ta vare på det vi har av matjord.

Bjørn Arild Gram peker på at effektiv utnyttelse av arealer som allerede er bebygd, vil kunne redusere behovet for å bygge ned dyrket jord. Derfor bør potensialet for fortetting og transformasjon utnyttes. Som lokal planmyndighet er kommunen sentral når det gjelder å legge til rette for slike løsninger.

Tilskudd til kommunale jordvernstrategier

Inneværende år kan kommuner søke om midler til å lage en kommunal jordvernstrategi. Det er satt av 1 million kroner til dette i 2022 og Landbruksdirektoratet vil lyse ut midlene i løpet av våren.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.