Skjerpet jordvernmål og arbeid med kommunal jordvernstrategi i Follo

Venstre flyfoto viser fulldyrka jordbruksareal. Høyre flyfoto viser planlagt boligområde på arealet. (Kartproduksjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken. Kilde: Norge digitalt)
Venstre flyfoto viser fulldyrka jordbruksareal. Høyre flyfoto viser planlagt boligområde på arealet. (Kartproduksjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken. Kilde: Norge digitalt)

Ny nasjonal jordvernstrategi - viktig verktøy også kommunalt. Follo er godt i gang.

Publisert 08.09.2023

I juni i år vedtok Stortinget en ny nasjonal jordvernstrategi

Strategien er tydelig på at jordvernet skal styrkes, og jordvern skal være et overordnet hensyn i arealforvaltningen.

Kommunens arbeid er avgjørende

I den nye jordvernstrategien er målet for omdisponering av dyrka mark skjerpet inn til maksimalt 2000 dekar pr år, og målet skal nås innen 2030.

Strategien understreker at kommunene er særdeles viktige aktører i jordvernarbeidet. Det er avgjørende at jordvern og matsikkerhet vektes som nasjonalt og regionalt viktige hensyn i lokal arealpolitikk.

For å bidra til dette vil regjeringen videreføre tiltak for å gi jordvernet positiv oppmerksomhet. Strategien inneholder også en rekke nye tiltak, her er det mange nyttige verktøy til kommunens arbeid.

Lokal jordvernstrategi i Follo-kommunene

Follo-kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås er blant kommunene som har fått innvilget midler fra Landbruksdirektoratet til å utarbeide jordvernstrategier.

Som ledd i strategiarbeidet, har Follo landbrukskontor, i samarbeid med NIBIO og NMBU, ferdigstilt rapporten Kunnskapsgrunnlag for jordvernstrategi i Follokommunene. Rapporten finner dere her.

Rapporten er ment som et faglig grunnlag for det videre arbeidet i Follo. Den kan også være relevant også for andre som jobber med kommunal jordvernstrategi. Det jobbes med en kortversjon av rapporten.

Lenke til sentrale rapporter for jordvernarbeidet finner du i høyremargen på denne siden.