Jordlovens § 9 - definisjon av begrepene dyrka og dyrkbar jord er endret

Landbruks- og matdepartementet har i september 2015 endret definisjonen av begrepene dyrka og dyrkbar jord slik at disse er oppdatert i tråd med kartsystemene AR5 og FKB Dyrkbar jord.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.09.2015

Endringen innebærer at dyrka jord nå er definert som fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Det er nå avklart at skogplanting på dyrka eller dyrkbar jord krever samtykke etter jordloven § 9.

Av jordloven § 9 fremgår det at dyrka jord ikke må brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikke disponeres slik at den ikke blir egna til jordbruksproduksjon i fremtiden.

Se rundskriv i høyre marg.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.