Landbruksavdelingen

Landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud leder avdelingen som har hovedkontor i Drammen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.01.2021

Landbruksavdelingen er statlig sektormyndighet på landbruks- og matområdet regionalt, og et viktig kompetansesenter og bindeledd mellom kommunene og staten i gjennomføring av den nasjonale landbrukspolitikken.

Organisering

Avdelingen har ca. 45 ansatte og er organisert i 3 seksjoner. Seksjon Jordbruk og mat og seksjon Skog og areal er lokalisert i Drammen. Seksjon Tilskudd og kontroll er lokalisert i Moss.

Oppgaver og ansvar

Landbruksavdelingen jobber for å nå målene om økt verdiskaping i landbruket, et bærekraftig landbruk og en effektiv og korrekt lov- og tilskuddsforvaltning.

Landbruksavdelingen har ansvaret for å utvikle Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) med delprogrammer i samarbeid med det regionale partnerskapet. Regionalt næringsprogram (RNP) gir føringer for bruk av virkemidler på næringsområdet. Regionalt miljøprogram setter mål og har virkemidler rettet mot landbruksforetak på klima- og miljøområdet. Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) gir føringer for bruk av virkemidler på skogområdet.

Statsforvalteren har ansvaret for forvaltning av landbrukslovene og tilskuddsordninger. Kommunene er førstelinjemyndighet på de fleste områdene. Vi gir råd og veiledning til kommunene og er klagemyndighet, Fylkesmannen er førstelinjemyndighet på erstatningsordningene og husdyrkonsesjonsloven.

I arbeidet med å sikre effektiv og korrekt tilskuddsforvaltning gjennomfører landbruksavdelingen risikobaserte kontroller av landbruksforetak og av kommunal landbruksforvaltning.

Landbruksavdelingen deltar aktivt i Statsforvalterens ansvar og oppgaver innen samfunnsplanlegging. Landbruksavdelingen har hovedansvaret for å se til at kommunene implementerer og følger opp nasjonale jordvernmål i sin planlegging.

Lenkjer