Kart, fakta og statistikk

Oppdatert 02.03.2023

Statistikk

I høyremargen har vi samlet statistikk for jordbruk og skogbruk i Oslo og Viken, samt nabofylker. Oversiktene som gjelder kornproduksjon, jordbruksproduksjon og omdisponering av jord er utarbeidet av Statstforvalteren i Vestfold og Telemark.

Kartløsninger

Her finner du kartapps knyttet til landbrukets arealressurser og regionale miljøtilskudd.

Den ene appen inneholder veiledning og temakart for regionalt miljøtilskudd for søknadsomgangen 2023. De to andre under jordbruk er kart over jordbruksareal ute av drift og en med oversikt over kommunene i Oslo og Viken med lenker til tiltaksstrategier for prioritering av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. En av kartappene gjelder skog, og viser endringer i marka.

              Jordbruk                                          Skogbruk