Skogkultur

Skogfond kan blant annet brukes til å dekke skogeiers egenarbeid i skogen
Skogfond kan blant annet brukes til å dekke skogeiers egenarbeid i skogen Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.
Oppdatert 14.03.2023

Skogkultur er foryngelses- og kvalitetsfremmende tiltak som planting og såing etter hogst, tiltak for naturlig forynging, suppleringsplanting og pleie av den etablerte ungskogen.

Investeringene i skogkultur skal bidra til å sikre framtidig produksjon og verdiskaping, samtidig som viktige miljøverdier blir ivaretatt og utviklet. Skogbruket skal være sikret tilgang til frø og planter, og Statsforvalteren har som ansvar å kontrollere at treslag og provenienser blir brukt etter gjeldende regler og er skogbruksfaglig forsvarlig.

Skogskjøtsel skal føre til en langsiktig, bærekraftig ressursforvaltning ut fra en helhetlig vurdering av skogøkologiske, økonomiske og tekniske forhold, biologisk mangfold og mulige klimaendringer. Skogskjøtselen skal stimulere til en virkesproduksjon som i volum og kvalitet kan møte framtidens utfordringer.


Publisert 20.02.2024

Oppdaterte rimelighetsverdier for tiltak innen skogkultur og vei

Rimelighetsverdiene er kostnadsintervall som ligger direkte inni fagsystemet ØKS. Ved saksbehandling, får du opp disse i form av varsler om for høye eller lave kostnader på tiltaket. 


Publisert 16.03.2023

Foryngelseskontroll og Resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak 2023

Vi har nå sendt ut brev om årets kontroller for skogkultur som kommunene har ansvar for å følge opp.


Publisert 14.03.2023

Veiledende kostnader for skogkultur 2023

Vi har oppdatert våre veiledende maksimale kostnader for skogkulturtiltak i Oslo og Viken. Her er også satser for godtgjøring av skogeiers eget arbeid.


Publisert 09.08.2022, Sist endra 16.03.2023

SKART-app for mer effektiv resultatkartlegging i skogbruket

Skogansvarlige i kommunene vil fra nå få mulighet til å registrere resultatkartlegging for skog og miljø ute i felt, ved bruk av den nye SKART-appen. 


Publisert 13.04.2022

Presentasjoner og opptak fra webinaret Faglig påfyll om foryngelse

Her kan du se opptak fra webinaret som var 6. april 2022. Dette var del av kursserien vår Klimasmart skogbruk.


Publisert 17.11.2021

Informasjon om forbud mot spredning av plantevernmidler fra droner og andre luftfartøy

Mattilsynet har i det siste fått flere henvendelser med spørsmål om de kan tillate spredning av plantevernmidler fra droner. Her følger avklaringer rundt dette.