Kurs for skogforvaltningen – praktisk bruk av drone

Dato:
19. september 2023 08:00 - 16:00
Stad:
Auditoriet i Fjellheim i Spydeberg, Indre Østfold kommune
Arrangør:
Biodrone AS, Indre Østfold kommune og Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Kommunalt ansatte innen skogbruk, jordbruk, vilt og geodata

Skog- og viltforvaltningen i Oslo og Viken inviteres til kurs 19. september. Også ansatte i jordbruksforvaltningen vil ha nytte av å delta.

Publisert 06.09.2023

Kurset gir grunnlag for å kunne fly drone i åpen kategori A1-3. Deltakerne må selv ta netteksamen i etterkant. Det blir teori og praktisk bruk.

Formålet med arrangementet er å samle skog- og viltforvaltningen for å øke kunnskapen og synligjøre mulighetene ved bruk av droner. Dette håper vi å oppnå ved å utdanne flere dronepiloter. Det er også et mål å bidra til å samle forvaltningen for erfaringsutveksling, synligjøre muligheter og inspirere til samarbeid videre.

Målgruppe

Invitasjon går til alle kommuner i Oslo og Viken. Tema blir hovedsakelig skog, men deltakere med behov innen vilt og jordbruk vil ha nytte av kurset.

Indre Østfold Kommune deltar med personer som jobber med jordbruk, skogbruk og viltforvaltning. I tillegg har de invitert med deltakere som jobber på geodataavdelingen, som ettersøkspersonell for kommunal fallviltordning, og som er engasjert på skadefellingslag for store rovdyr.

Om kursholderen

Biodrone er lokalisert i Steinkjer i Trøndelag. De har spesialisert seg på dronetjenester til skog- og jordbruket. Les mer om Biodrone på deres nettsider.

Program

08.00 Velkommen v/Helge Nordby (Statsforvalteren i Oslo og Viken)

08.10 Praktisk info v/Vegard Aarnes (skogbrukssjef i Indre Østfold kommune)

08.15 - 16.00 Kurs v/Atilla Haugen (Biodrone AS)

Del 1: Teori og Regelverk for Dronebruk (1,5 timer)

- Introduksjon til kurset og dets mål.

- Grunnleggende om droneteknologi og funksjonalitet.

- Oversikt over gjeldende regelverk og lovkrav for dronebruk i jord- og skogbruk.

- Sikkerhetsaspekter ved dronebruk: risikominimering, nødsituasjoner osv.

- Ansvar og forsikring knyttet til droneoperasjoner.

- Etiske hensyn og personvern ved bruk av droner.

Del 2: Teori og Praktisk Bruk av Drone (2 timer)

- Planlegging av droneoppdrag: mål, omfang, risikovurdering.

- Valg av riktig droneutstyr for ulike oppdrag i jord- og skogbruk.

- Gjennomgang av dronekontroller, grensesnitt og tilbehør.

- Innføring i flyteknikker og manøvrering.

- Datainnsamling med droner: fotografering, video, termisk kartlegging osv.

- Analyse av innsamlet data for beslutningsstøtte.

Del 3: Fortsettelse av Teori og Praktisk Bruk av Drone (1 time )

- Introduksjon til droneprogramvare for planlegging, flyvning og dataanalyse.

- Case-studier og eksempler på vellykkede dronebruk i jord- og skogbruk.

Del 4: Praktisk Droneflyging, Demo og Diskusjon (1,5 timer)

- Praktisk demonstrasjon av ulike typer droner og deres funksjoner.

- Diskusjon om beste praksis, erfaringer og potensielle utfordringer.

- Muligheter og fremtidig utvikling innen dronebruk i jord- og skogbruk.

- Oppsummering av kurset, tilbakemeldinger og veien videre.

Påmelding og kursavgift

Kurspris er 2000 kroner.

Påmelding gjøres direkte til Biodrone på denne siden.

Påmeldingsfrist er fredag 15.september.

Kursavgift dekker bevertning, kostnadene med kursholder, og tilgang til mal kommunene kan benytte til operasjonsmanual i åpen kategori.

Kursprisen betales i etterkant ved at det sendes faktura direkte fra Biodrone AS til deltakerne, eller som samlefaktura dersom dette er ønskelig.

Sted

Auditoriet i Fjellheim i Spydeberg, Indre Østfold Kommune.

Veiadresse: Stasjonsgata 35, 1820 SPYDEBERG (sted markert med pil i kartet under).

kart

Kurset er en oppfølging av fagsamlingen Droner i skogbruket - lær mer om mulighetene, som ble arrangert i mai 2023. 

Dato:
19. september 2023 08:00 - 16:00
Stad:
Auditoriet i Fjellheim i Spydeberg, Indre Østfold kommune
Arrangør:
Biodrone AS, Indre Østfold kommune og Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Kommunalt ansatte innen skogbruk, jordbruk, vilt og geodata

Kontaktpersonar