Skogbruk

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Publisert 18.08.2021

Barkbilleangrep i verneområder, MiS-figurer og nøkkelbiotoper

Generelt er det ikke ønskelig med hogst av barkbilleangrepet skog i vernede områder. Her følger presiseringer fra Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.


Publisert 01.07.2021

Viktig med skogbrannberedskap i sommer

Nå som sommeren står for døren minner vi om forebygging og håndtering av skogbrann. Oslo og Viken har betydelige skog- og utmarksområder. I tillegg er vi en region med mange innbyggere, populære utfartsmål og høy aktivitet i skogbruket. 


Publisert 17.06.2021

Kart med barkbillevarsel

NIBIOs nye varslingstjeneste for barkbillenivå finner du under Skogportalen på Kilden. Kommunene har ansvar for å følge med på risikovurderingene her. Skogeiere bør også gå inn og se.


Publisert 08.06.2021, Sist endret 10.06.2021

Beredskap ved skogskader - Ansvar hos skogeier og kommunen

En ny beredskapsplan for håndtering av barkbilleangrep løfter fram den sentrale rollen som skogeier og kommunen har for å begrense skogskader. Her har vi samlet viktig informasjon om dette.


Publisert 07.06.2021, Sist endret 10.06.2021

Retningslinjer for hogst etter toppbrekk i marka

Vinteren 2020/2021 kom det i visse høydelag mye og bløt snø. Dette har resultert i at det i noen områder på Østlandet har vært mye toppbrekk. Ved skogskader innenfor marka gjelder markaforskriften som normalt, og eventuelle dispensasjoner må behandles av Statsforvalteren.


Publisert 02.06.2021, Sist endret 28.06.2021

Ekstraordinært tilskudd til vårplanting i skogbruket 2021

Det blir, som i fjor, innført et ekstraordinært tilskudd for all skogplanting våren 2021. Tilskuddet gjelder både planting utført av entreprenør og planting utført av skogeier.


Publisert 12.05.2021

Skjøtsel av kantsoner mot vann og vassdrag

En presisering av regelverket for skjøtsel av kantsoner langs vann og vassdrag skal bidra til at hogsten vil gjennomføres etter de samme prinsippene og ikke så ulikt som tidligere. 


Publisert 05.05.2021

Regionmøte skogbruk - Skognettverkene SØR

Vi inviterer til 3 regionmøter for skogbruket i Oslo og Viken. Formålet er å komme fram til lokale skognettverk for samarbeid innad i fylket. Møtet 2. juni gjelder for søndre del av Viken.


Publisert 05.05.2021

Regionmøte skogbruk - Skognettverkene MIDT

Vi inviterer til 3 regionmøter for skogbruket i Oslo og Viken. Formålet er å komme fram til nye skognettverk for samarbeid innad i fylket. Møtet 27. mai gjelder for midtre del av Viken.


Publisert 05.05.2021

Regionmøte skogbruk - Skognettverkene VEST

Vi inviterer til 3 regionmøter for skogbruket i Oslo og Viken. Formålet er å komme fram til nye skogregioner/skognettverk innad i fylket. Møtet 20. mai gjelder for vestre del av Viken.