Grunnskule og vidaregåande opplæring

Oppdatert 01.07.2024

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæringa på vidaregåande nivå. Private skular godkjende etter privatskulelova kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleiar fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og privatskulelova. Vi skal òg føre tilsyn med at dei offentlege skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, inkludering, trivsel og læring. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing.

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og privatskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir


Publisert 22.02.2016

Prøvebanken

Karakterstøttande og læringsstøttande prøver ligg i prøvebanken. Prøvene er frivillige og kan takast når som helst. Resultata skal berre nyttast av skolen og er ikkje offentlege.


Publisert 27.09.2015

Opplæring om personleg økonomi i ungdomsskolen

Forbrukarrådet har lansert eit nytt læreverkty om personleg økonomi for elevar i tiande klasse. Mange unge har liten kunnskap på feltet.


Publisert 15.09.2015

Kor tidleg kan barnet byrje på skolen?

Nokre barn er komne så langt i utviklinga si allereie som 4- og 5-åringar at foreldra lurer på om det ville ha vore det beste om barnet fekk byrje på skolen tidlegare enn dei jamnaldrande. Opplæringslova § 2-1 gir høve til dette, men visse vilkår må vere oppfylte.


Publisert 18.05.2015

Barn som pårørande

Helsetenestene og alt helsepersonell har plikt til å ta vare på barn som pårørande. Kva tyder denne plikta i praksis?


Publisert 23.04.2015

Ny rettleiing for førebygging av radikalisering

Regjeringa har laga ei nasjonal rettleiing for førebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme. Rettleiinga vender seg til alle som møter barn og unge, til dømes dei som jobbar i skolen.


Publisert 13.10.2014

Fritak frå nasjonale prøver

Skolar kan gjere vedtak om fritak frå nasjonale prøver for elevar som får spesialundervisning eller særskilt norskopplæring. Desse elevane skal ikkje automatisk få fritak. Det må i tillegg vere klårt at prøveresultata ikkje vil ha mykje å seie for elevane si vidare opplæring.