Jordbruk

Oppdatert 04.07.2022

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Statsforvaltaren skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltarens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytt til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar. Vi er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, og dessutan for kommunale vedtak som gjeld husdyrgjødsel og forureining. 

Statsforvaltaren gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, landbruksrådgivinga og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Statsforvaltaren skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 28.03.2014

Invitasjon til fagsamlinger med tema drenering


Publisert 17.03.2014

Våronnavisa 2014

Våronnavisa 2014 ferdig og sendt ut til landbruksforetak i Nord-Norge.  Avisa inneholder mye nyttig informasjon og fagstoff om landbruket. Årets utgave er den 17. i rekken.


Publisert 06.03.2014

Fykesmannens forventinger til kommunens forvaltning på landbruks- og reindriftsområdet

I dag får kommunene i Nordland brev med våre forventinger i 2014.


Publisert 20.01.2014

Oversikt over bruken av dreneringstilskudd 2013

Kommunene i Nordland innvilget søknader om dreneringstiltak for i overkant av kr 3 mill. i 2013.


Publisert 05.07.2013

Søk om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Det kan nå søkes til kommunen om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Forskrift og søknadskjema for den nye tilskuddordningen er klar.


Publisert 16.05.2013

4 millioner fordelt til kommunene

I jordbruksoppgjøret  2012 ble det avsatt 100 millioner kroner til ny tilskuddsordning for drenering. Nordland har fått tildelt 4 millioner av denne potten. Fylkesmannen har nå gjort en kommunevis fordeling av tilskuddsmidlene.


Publisert 18.04.2013

Snart høring av grøfteforskrift

Nordland har for 2013 fått fordelt 4 mill kroner til gøfting fra Statens landbruksforvaltning (SLF). Fylkesmannen skal fordele disse midlene videre til kommunene.  Midlene skal forvaltes etter en egen forskrift. Forskriften vil om kort tid bli sendt ut på høring, med seks ukers høringsfrist.


Publisert 03.04.2013

Vinterskader i eng

Serien "Vinterskader i eng" som består av 10 informasjonsblader ble laget som et ledd i oppfølgingen av det strategiske instituttprogrammet "Avlingsstabilitet på grasmark i Nord-Norge".