Erstatningsordninger i landbruket

Erstatningsordningene i landbruket kan dekke deler av økonomiske tap som det ikke er mulig å sikre seg mot gjennom vanlig forsikring. 

Produksjonssvikt - klimabetingede tap

Foretak med plante- eller honningproduksjon kan søke om erstatning for svikt i produksjonen på grunn av klimaforhold. Ordningen gjelder betydelig svikt i produksjon det ikke er mulig å sikre seg mot.

  • Skader skal varsles til kommunen så tidlig som mulig.
  • Søknad sendes via Altinn.no innen 31. oktober.
  • Spørsmål om ordningen rettes til kommunen.

Erstatning etter pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon

Det kan søkes om erstatning for økonomisk tap i forbindelse med gjennomføring av tiltak pålagt av Mattilsynet. Blant annet for nedslakting av dyr på grunn av smittsomme sykdommer, eller sanering av arealer og produksjonslokaler etter funn av farlige planteskadegjørere.

  • Foretak som har mottatt pålegg om tiltak i husdyr- eller planteproduksjon fra Mattilsynet, oppfordres til å ta kontakt med Statsforvalteren så raskt som mulig.
  • Søknad om erstatning sendes via Altinn.no.
  • Erstatningen skal redusere belastningen ved ulike bekjempelsestiltak.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 15.08.2022, Sist endra 15.08.2022

Landbruksforetak med klimabetinget produksjonssvikt må melde fra til kommunen så tidlig som mulig.

Kommunen skal kunne kontrollere skader før innhøsting. 


Publisert 19.10.2020

Frist for å søke erstatning ved avlingssvikt

Har du hatt så stor avlingssvikt i årets vekstsesong at du ønsker å søke erstatning? Husk søknadsfristen 31. oktober.


Publisert 10.09.2020

Avlingssituasjonen i Nordland i år

En sein vår og tørr forsommer kan gi avlingssvikt noen steder i fylket.


Publisert 15.02.2019, Sist endra 22.06.2021

Nordlandsbønder får 19 millioner i erstatning etter avlingssvikt

- Etter årets vekstsesong søkte 174 foretak om erstatning etter avlingssvikt. Utbetalingens størrelse er en nær firedobling sammenliknet med 2017, da vi utbetalte drøyt 5 millioner etter 70 søknader, rapporterer seniorrådgiver Åsa Hellem i Landbruks- og reindriftsavdelinga hos Fylkesmannen.


Publisert 10.10.2018

Presiseringer for søkere av erstatning ved avlingssvikt 2018

Den ekstraordinære tørken i vår og sommer i store deler av landet har ført til  at Landbruks- og matdepartementet har fastsatt spesialregler for 2018 på flere områder, både når det gjelder erstatning, tilskudd og toll. Spesialreglenene er gjort gjeldende for hele landet.


Publisert 08.06.2017

Ved avlingssvikt er det viktig å dokumentere skaden og melde fra til kommunen

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Foretaket må også melde fra til kommunen når skade har oppstått. Dette fordi forvaltningen skal kunne kontollere at det er klima som er årsak til avlingssvikten.


Publisert 14.06.2016

Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at skaden meldes tidlig

For å få erstatning er det et absolutt krav om at du må gi melding til kommunen straks du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd eller kan oppstå. Du har ikke krav på erstatning dersom melding om skade ikke blir gitt til rett tid.


Publisert 07.06.2016

Ny forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Nye regler gjelder for pålegg gitt 3. juni eller senere.


Publisert 19.10.2015

Frist for å søke om erstatning ved avlingssvikt

Fristen for å søke om erstatning for avlingssvikt ved klimabetingede skader er 31. oktober.


Publisert 02.10.2015

Satsene for erstatning ved avlingssvikt er endret

Landbruksdirektoratet har fastsatt nye satser for erstatning ved avlingssvikt.