Jordbruk

Oppdatert 08.04.2024

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Statsforvaltaren skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltarens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytt til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar. Vi er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, og dessutan for kommunale vedtak som gjeld husdyrgjødsel og forureining. 

Statsforvaltaren gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, landbruksrådgivinga og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Statsforvaltaren skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 29.03.2016

Tilskudd til drenering er utvidet

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord endret. Nå kan det også gis tilskudd til alle planerte arealer.


Publisert 08.02.2016

Fylkesmannens forventninger til kommunenes forvaltning på landbruks- og reindriftsområdet

I dag får kommunene i Nordland brev med våre forventninger på landbruks- og reindriftsområdet for 2016.


Publisert 07.10.2015

Resultater fra prosjektet Gåsebeite og effekter for landbruksnæringen

Fylkesmannen innvilget i 2014 midler til prosjektet. Resultatene fra undersøkelsene er klare og viser at gjessene som raster om våren i Vesterålen har en målbar effekt på gårdbrukerenes totale grasavling. 

 


Publisert 07.08.2015

Har du dårlig drenert jordbruksjord?

Du kan søke kommunen om tilskudd dersom du har tidligere grøftet jordbruksarael som igjen er dårlig drenert. Det er fremdeles tilgjengelige midler i Nordland for 2015.


Publisert 25.06.2015

Kommunene Andøy og Alstahaug har fått ekstra midler til drenering

Kommuner som har disponert sine tildelte midler for 2015 til drenering av jordbruksjord, kan få ekstra midler etter "først til mølla" prinsippet.

 


Publisert 19.06.2015

Rundballer skal ikke lagres nær offentlig vei

Rundballer lagret langs vei representerer en trafikkfare ved utforkjøring og kan tiltrekke hjortevilt.


Publisert 17.12.2014

Tilskudd til drenering av jordbruksjord 2014

For 2014 er det innvilget 346 saker med til sammen 4 466 030 kroner i tilskudd til drenering av jordbruksjord i Nordland. Landbruksforvaltningen i Herøy/Dønna har innvilget flest saker i år, hele 40 saker, med samlet tilskudd på kr 1 354 500.


Publisert 09.05.2014

Lær mer om drenering

Her har vi samlet noe informasjon om drenering, som vi mener kan være til nytte både for bonden, planleggeren og forvaltningen.


Publisert 09.05.2014

Fagsamlinger drenering gjennomført

Fylkesmannen i Nordland har gjennomført tre fagdager med tema drenering.


Publisert 08.05.2014

Midler til drenering 2014

Ordningen gjelder tildligere grøftet jordbruksareal.

Fylkesmannen har fordelt 5,1 millioner kroner til kommunene i Nordland. Fordelingen er gjort på bakgrunn av fulldyrka areal det søkes produksjontilskudd for i den enekelte kommune.