Husdyr

Oppdatert 13.05.2024

Husdyrproduksjonen er den viktigaste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetjing i norsk landbruk. I Noreg er det i underkant av 900 000 storfe (mjølkekyr, ammekyr, ungkyr og kalvar), over 800 000 vinterfora sauer, over 1,4 millionar slaktegrisar, over 4 millionar høner og meir enn 73 millionar kyllingar. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkunar.

Husdyrproduksjonen kan delast inn i to hovudformer:

  • Grovfôrbaserte produksjonar – som mjølkeproduksjon (ku og geit) og kjøtproduksjon (ku, sau og geit) – utnyttar i hovudsak lokale arealressursar til matproduksjon og bidreg til å oppretthalde kulturlandskapet gjennom beiting og slått. 
  • Kraftfôrkrevjande produksjonar, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordninga regulerer det kraftfôrbaserte husdyrhaldet og omfattar svine- og fjørfeproduksjon. Regelverket skal leggje til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen blir spreidd på flest mogleg gardsbruk, og set grenser for kor stor produksjon av svin og fjørfe eit gardsbruk kan ha. Du finn meir informasjon om husdyrkonsesjon på nettstaden til Landbruksdirektoratet.

Erstatningsordningar og tilskot

Statsforvaltaren har ansvar for erstatningsordningar i husdyrproduksjonen, tilskot til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og konfliktdempande tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt .

Kommunane behandlar søknader om tilskot, gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruk og rettleiar bønder. Statsforvaltaren er koordinator og rådgjevar overfor kommunane. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovudutbetalingane til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordninga for mjølk.

Avvikling av pelsdyrhald

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avviklast innan 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søkje Statsforvaltaren om kompensasjon dersom du avviklar før denne fristen. Søknadskjemaet ligg på nettsida til Landbruksdirektoratet.

Vis meir

Nordland er et viktig grovfôr- og husdyrfylke.

Antall vinterfôra sau har holdt seg stabilt over mange år i Nordland, med drøyt 90 000 dyr. Det samme har antall sau på utmarksbeite i Nordland, med i overkant av 200 000 dyr. Antall besetninger med sau har imidlertid gått jevnt ned og gjennomsnittsstørrelsen har gått opp.

Ku- og geitmelkproduksjonen har hatt stor strukturendring i løpet av de siste 20 årene. Ammekuproduksjonen er den eneste produksjonen som har hatt en økning i antallet produsenter i Nordland etter år 2000.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 20.01.2022

Bioenergistrategi for Nord-Norge

Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark har i fellesskap laget en bioenergistrategi "Grønn varme i nord". 


Publisert 08.05.2020

Regler for veterinærtjenester ved utbrudd av koronavirus

Landbruksdirektoratet har sendt ut informasjon om regler som gjelder ved utbrudd av koronavirus. 


Publisert 07.05.2020

Tilskudd til veterinærdekning 2020

Kommunene i Nordland har fått 20 mill kr til veterinærtjenester i 2020.


Publisert 03.02.2020

Tilskudd til tiltak i beiteområder forvaltes av kommunene

Fra 2020 forvalter kommunene tilskudd til tiltak i beiteområder. Frist for søknad og retningslinjer for tilskuddsordningen fastsettes av hver kommune.


Publisert 03.12.2018

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2019

Søknadsfristen er 1. februar 2019. 


Publisert 21.08.2018

Ekstraordinær søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder

Beitelag og andre kan søke om tilskudd til tiltak i beiteområder innen 30. september.


Publisert 20.12.2017

Nasjonalt kadaverhundseminar

Fylkesmennene i Møre og Romsdal og Trøndelag inviterer i samarbeid med NIBIO til nasjonalt lunsj-lunsj seminar om kadaverhund på Scandic Hell 12.-13. februar 2018.


Publisert 14.06.2017

Kan droner gjete sau og rein?

Fylkesmannen har i samarbeid med beitenæringene, NIBIO og NORUT gjennomført informasjonsmøter om bruk av droner i utmarksnæringer.


Publisert 12.06.2017

Rovvilt og beitesesongen 2017

Fylkesmannen har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt. Vi har også laget en brosjyre med informasjon om ulike tema knyttet til rovdyr og beitedyr.


Publisert 29.05.2017

Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader

I 2017 er det fordelt kr 7 millioner til iverksetting av tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Tilskuddsordningen er et viktig virkemiddel i for å redusere tap av sau og rein i fylket.