Jordbruk

Oppdatert 08.04.2024

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Statsforvaltaren skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltarens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytt til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar. Vi er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, og dessutan for kommunale vedtak som gjeld husdyrgjødsel og forureining. 

Statsforvaltaren gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, landbruksrådgivinga og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Statsforvaltaren skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 21.11.2019

Fylkesnytt fra Nordland

På Landbruks- og matdepartementet sin nettside publiseres Fylkesnytt hver 2. uke. Denne uken er Fylkesmannen i Nordland ute med sitt tredje bidrag i år.


Belastningsfullmakt og forventninger til kommunene 2019

Fylkesmannens belastningsfullmakt og forventninger til kommunenes forvaltning på landbruks- og reindriftsområdet er tilgjengelig her.


Publisert 04.01.2019

Ny håndbok om flytting av jordmasser

Mindre enn 1,5 % av det totale arealet i Nordland er jordbruksareal i drift.  Det er derfor svært viktig å unngå, eller i det minste begrense, nedbygging av dyrka jord.


Publisert 03.12.2018

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2019

Søknadsfristen er 1. februar 2019. 


Publisert 12.07.2018

Oppfordrer bønder til å selge overskudd av fôr

Tørke har ført til mangel på grovfôr i store deler av landet, mens deler av Nordland melder om overskudd etter førsteslåtten. Fylkesmannen i Nordland oppfordrer bønder til å bruke formidlingstjenestene for kjøp og salg av grovfôr for å hjelpe de som er rammet.


Publisert 15.06.2018

Pass på landbruksplasten

Plast i ulike former er mye brukt i landbruket. Rundballeplast utgjør en stor del av plastbruken i landbruksnæringa, men blir fort et lite velkomment syn i landskapet dersom det blir liggende igjen som rester på et jorde, hengende i trær eller flytende i vassdrag.


Publisert 03.11.2017

Agronominytt høsten 2017

Norsk landbruksrådgiving Nordland har i samarbeid med Landbruk Nord gitt ut høstutgaven av e-avisen Agronominytt. Der kan du bl.a. lese om grovfôr - innvintring og overvintring,  jord og miljø, økonomi, HMS, bær og potet.


Publisert 10.10.2017

Hurtigruteseminaret 2017

Bli med på seminar på hurtigruta 27. - 28. november! Et seminar om utfordringer og muligheter for landbruket i Nord-Norge. Unge bønder kan få dekt sin deltakelse.


Publisert 04.07.2017

Tilskudd til drenering av jordbruksjord - økte tilskuddssatser fra 1. juli 2017

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å legge større vekt på drenering som klima- og miljøtiltak gjennom å doble tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. Nye satser er 2 000 kroner per dekar og 30 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til maksimalt 2 000 kroner per dekar berørt areal. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2017.


Publisert 16.06.2017

Agronominytt sommer 2017

Norsk landbruksrådgiving Nordland har i samarbeid med Landbruk Nord gitt ut sommerutgaven av e-avisen agronominytt. Der kan du bl.a. lese om høsting og grovfôrkvalitet, overvintringsskader og beite.