Naturmangfold

Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer


Publisert 23.04.2024

Kartlegging av naturtyper 2024

Det vil gjennomføres en kartlegging av naturtyper i en rekke områder i Agder i perioden mai til oktober 2024. Områdene ligger i Farsund, Lyngdal, Grimstad, Arendal og Tvedestrand. Kartleggingen utføres av firmaene Natur og Samfunn og Dokkadelta på oppdrag fra Miljødirektoratet, og resultatene vil bli publisert på offentlig tilgjengelige kart. 


Publisert 04.09.2023

Statsforvalteren starter arbeidet med "Bevaring av verdifull natur"

Norge har forpliktet seg til å ta vare på et representativt utvalg av alle naturtyper, og Statsforvalteren i Agder har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å starte prosessen med å verne verdifulle naturområder for å nå dette målet.  


Publisert 02.06.2023

Nye anbefalinger for utsetting av arter

Miljødirektoratet har utarbeidet nasjonale anbefalinger for arbeidet med å sette ut truede arter for å bevare dem.


Publisert 16.05.2023

Kartlegging av naturtyper 2023

Det vil gjennomføres en kartlegging av naturtyper i fire områder i Agder i perioden mai til oktober 2023. Kartleggingen utføres av Rambøll Norge AS på oppdrag fra Miljødirektoratet, og resultatene vil bli publisert på kart. Områdene ligger i Lindesnes, Kristiansand, Vennesla og Grimstad.


Publisert 07.12.2022

Fagdag om fremmede arter og vegetasjonsetablering

Foredragene fra fagdagen «Fra byråkrati til spade» om fremmede arter og vegetasjonsetablering i Arendal 24. november er nå tilgjengelige for nedlasting.


Publisert 15.07.2022

Karminspinner – en truet sommerfuglart på vei inn i Agder

Det er en utfordring at vertsplanten landøyda er giftig for storfe og hest og dermed ikke ønskelig på jordbruksareal.


Publisert 27.06.2022

Kartlegging av naturtyper i 2022

Kartleggingen vil bli gjennomført på en rekke eiendommer i Agder i perioden fra mai til oktober 2022. Områdene ligger i Arendal, Kristiansand, Lindesnes og Bykle.


Publisert 31.05.2021, Sist endret 01.06.2021

Planlagt kartlegging av naturtyper i 2021

Sommeren og høsten 2021 blir det gjennomført kartlegging av naturtyper på Agder. Kartleggingen er en langsiktig, nasjonal satsning om å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.


Publisert 29.08.2019, Sist endret 08.10.2021

Veileder om hubrotiltak

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Agder (nå Statsforvalteren) publiserte i 2019 en rapport om erfaringene fra prosjektet «Hubrotiltak på Agder», et samarbeid mellom Agder Energi Nett, Sira-Kvina kraftselskap, Norsk Ornitologisk forening, Agder naturmuseum, Statens naturoppsyn og Statsforvalteren.  


Publisert 03.07.2019

Kartlegging av naturtyper på Agder

Sommeren og høsten 2019 blir det gjennomført kartlegging av naturtyper i kystkommunene fra Risør til Lindesnes. Kartleggingen skal bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.