Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Miljøvernavdelingen ble opprettet i 1982, ti år etter at Norge fikk verdens første Miljøverndepartement. Avdelingene skulle være statens regionale apparat for å sørge for at regjeringens miljøpolitikk ble iverksatt ute i kommuner og fylker.

Tilsyn, formidling av miljømål og veiledning var og er viktige oppgaver. I tillegg utøver miljøvernavdelingen myndighet på mange miljøområder, gir utslippstillatelser og tillatelser til ulike tiltak på land og i vann. I kommunale plansaker påser vi at statlige miljøinteresser ivaretas. Vi utreder og tilrår opprettelse av naturvernområder og er forvaltningsmyndighet for et stort antall naturreservater. I tillegg forvalter vi også en rekke  tilskuddsordninger og bevilgninger til tiltak.

Vi vil her presentere noen av de sakene vi har arbeidet med i løpet av de 40 årene miljøvernavdelingene har virket til beste for miljøet på Agder. Resultatene er oppnådd i samarbeid med kommunene, fylkeskommunen, frivillige organisasjoner, næringslivet, forskningsinstitusjoner og mange enkeltpersoner, samt andre statsetater og sentrale myndigheter.

 • Forsuring og kalking av vassdrag
 • Forurensning: opprydding i sjøsedimenter med miljøgifter
 • Otra: opprydding i industriutslipp og kommunale avløp
 • Miljøgifter i sjøområder
 • Avløpsrensning, bygging av renseanlegg
 • Områdevern
 • Nasjonalpark og landskapsvern
 • Fra verneplaner til frivillig skogvern
 • Samlet plan og vassdragsvern
 • Skjærgårdsparken og andre friluftsområder
 • Kommunal planlegging
 • Strandsone
 • Barn og unges interesser i planleggingen
 • Areal og transportplanlegging i byområdene
 • Klimatiltak og -tilpasning

  


24.05.2024

Plansaker etter plan- og bygningsloven – høringsfrister i sommerferien

Vi oppfordrer kommunene om å sette lengre høringsfrist i plansaker etter plan- og bygningsloven som legges ut til høring/offentlig ettersyn i sommer, enn det som er minimumskrav etter loven.


13.05.2024

Søknad om tiltak i sjø, Ødegård utvikling AS

Statsforvalterens miljøvernavdeling har fått søknad om tiltak i sjø ved gnr./bnr. 96/88 mfl. i Kristiansand kommune. Tiltakene omfatter mudring av masser i sjø, sprengning av sjøbunn og graving av landmasser for å åpne en kunstig kanal. Frist for kommentarer til søknaden er 12.06.2024. 


13.05.2024

Søknad om kompostering av hestegjødsel

Arendal og Grimstad Rideklubb har søkt Statsforvalteren om tillatelse til å etablere og drifte et komposteringsanlegg for hestegjødsel fra egen stall på gnr./bnr. 52/338 i Grimstad kommune. Frist for innspill er 14. juni. 


06.05.2024

Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Lillesand tettbebyggelse

Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknaden fra Lillesand kommune om tillatelse etter forurensningsloven til drift av avløpsanlegg. Vi gir tillatelse til utslipp av renset avløpsvann opp til 29 000 personekvivalenter på visse vilkår. 


23.04.2024

Kartlegging av naturtyper 2024

Det vil gjennomføres en kartlegging av naturtyper i en rekke områder i Agder i perioden mai til oktober 2024. Områdene ligger i Farsund, Lyngdal, Grimstad, Arendal og Tvedestrand. Kartleggingen utføres av firmaene Natur og Samfunn og Dokkadelta på oppdrag fra Miljødirektoratet, og resultatene vil bli publisert på offentlig tilgjengelige kart. 


19.04.2024

Påmelding til plukkeaksjon for stillehavsøsters 2024 er nå åpnet

Stillehavsøstersen invaderer stadig større deler av vår vakre skjærgård. Statsforvalteren ønsker derfor å videreføre plukkeaksjonen for stillehavsøsters som tiltak for å begrense skadevirkningene på utvalgte områder og redusere spredningen videre vestover. Bli med i dugnaden for å rydde våre viktigste naturområder og mye brukte badeplasser! 


17.04.2024

Utfylling i Gillsvann i Kristiansand kommune

Kristiansand Kajakklubb søker om tillatelse til å fylle ut 1000 m3 sprengstein i Gillsvann i forbindelse med etablering av ny brygge.


10.04.2024

Oppstart med vern av Paddetjern og Iletjern i Arendal kommune

Statsforvalteren melder oppstart av verneprosess for Paddetjern og Iletjern i Arendal kommune. Tjernene er blant de siste leveområdene for den kritisk trua arten damfrosk i Norge. Frist for innspill er 10. mai. 


22.03.2024

Tiltak i sjø ved vige

Kristiansand havn IKS skal tilrettelegge for havneutbygging i Kongsgård/Vige i Kristiansand kommune. Dette medfører mudring av sediment og utfylling av masser i sjø, samt etablering av vertikale dren for å redusere konsolideringstiden for utfyllingen. 


22.03.2024

Endret tillatelse for RelyOn Nutec Norway AS avd. Kristiansand

Statsforvalteren har revidert utslippstillatelsen til RelyOn Nutec Norway AS for bedriftens brannøvingsfelt ved gnr./bnr. 115/6 og 115/46 i Kristiansand kommune. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel