Miljø og klima

Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


21.03.2023

Åpningstider i påsken 2023

Mandag 03.04: 08:00-15:30

Tirsdag 04.04: 08:00-15:30

Onsdag 05.04: 08:00-12:00

30.03.2023

Avslag på søknad om mudring i Svennevikbukta i Lindesnes kommune

Statsforvalteren har behandlet søknad fra Lindesnes Gårdsutvikling AS om mudring i Svennevikbukta. Med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. naturmangfoldloven § 10, har vi avslått søknaden. 


22.03.2023

Oppstart med frivillig vern av skog for ni områder i Agder

Statsforvalteren i Agder varsler oppstart av verneplanprosess for ni skogsområder i Agder. Områdene ligger i Bygland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, Kristiansand og Åmli kommuner. Alle er tilbudt staten gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


22.03.2023

Verdens vanndag 22. mars

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. 


15.03.2023

Tillatelse til å fjerne krypsiv i Kvinavassdraget

Statsforvalteren har innvilget søknaden fra Agder fylkeskommune om å fjerne krypsiv i Kvinavassdraget. Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11 og gjelder til og med 31.12.2030.


15.03.2023

Søknad om utfylling i sjø ved Kjeholmen

Dagfin Skaar AS søker på vegne av Everfuel Greenstat Production 1 AS om tillatelse til å fylle ut ca. 100 000 m3 masser i sjø ved gnr./bnr. 14/2 og 14/13 i Kristiansand kommune. Frist for innspill er 14.04.2023. 


10.03.2023

Landsdekkende tilsynsaksjon, mudring, dumping og utfylling

I perioden mars-oktober 2023 gjennomfører Statsforvalteren en tilsynsaksjon med prosjekter som gjelder mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag. Aksjonen er landsdekkende og koordineres av Miljødirektoratet. 


10.03.2023

Høringsuttalelse til lovforslag om vindkraftutbygging på land

Vi mener lovforslaget er et skritt i riktig retning, men savner styrking av mer helhetlige regionale planer som minsker press på natur og friluftsområder.


07.03.2023

Oppstartsmøte om tiltaksplan for villreinområdene Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei

Statsforvalteren arrangerer åpent oppstartsmøte om tiltaksplan for villreinområdene på Bykle hotell fredag 17. mars. Møtet blir også strømmet og kan følges digitalt. 


07.03.2023

Endret tillatelse til Jens Eide AS

Statsforvalteren gir tillatelse til økt produksjon og endrer eksisterende tillatelse etter forurensningsloven for slakteri- og kjøttbearbeidende virksomhet ved Jens Eide AS på Gaupemyrheia, gnr./bnr. 43/74 i Lillesand kommune. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel