Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


13.01.2022

Klimasats i 2022 – digitalt inspirasjonsmøte 14. januar

Søknadsfristen 15. februar for Klimasats-midler for 2022 nærmer seg. Klimapartnere inviterer alle kommunene i Agder til å delta på nasjonalt inspirasjonsmøte fredag 14. januar. 


06.01.2022

Endret tillatelse til drift av fyringsanlegg i Lyngdal kommune

Etter henvendelse fra Alloc AS har Statsforvalteren endret tillatelsen til at nye utslippsgrenser for anlegget først gjelder fra 31.03.2023, samt gitt utsatt frist for program for utslippskontroll og system for energiledelse til 01.06.2022.


06.01.2022

Utslippstillatelse for driftsfasen av E39 delstrekning Mandal øst til Mandal by

Statsforvalteren i Agder gir Nye Veier AS tillatelse til utslipp av overvann og renset tunnelvann. 


17.12.2021

Fire nye skogreservater i Agder

Kongen i statsråd vedtok 17.12.2021 vern av ett nytt naturreservat og utvidelser av tre eksisterende naturreservat i Agder. Alle de fire verneområdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


15.12.2021

Oppstart med frivillig vern av skog for tre områder i Agder

Statsforvalteren melder oppstart av arbeid med verneplan for tre skogområder. To områder ligger i Risør og ett i Tvedestrand kommune. Alle områdene er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


08.12.2021, Endret 08.12.2021

Kvotefri jakt på gaupe i region 1

Det er opna for kvotefri jakt på gaupe i heile Region 1 i 2022 i perioden 1. februar til 31. mars.


06.12.2021

Søk Klimasats-midler for 2022

Kommuner og fylkeskommuner kan nå søke om Klimasats-midler for neste år. Fristen er 15. februar 2022.  


03.12.2021

Veiledere om gummigranulat og snøhåndtering

Veiledere for utforming og drift av kunstgressbaner og håndtering av snø fra brøyting er tilgjengelige på Miljødirektoratets nettsider.  


01.12.2021

Tillatelse til akvakultur av laks og ørret på Hausvik

Statsforvalteren har gitt tillatelse etter forurensningsloven til Ocean Farm Holding AS til produksjon i landbasert resirkuleringsanlegg på gnr./bnr. 11/13 i Lyngdal kommune. 


01.12.2021

Tillatelse til drift av fyringsanlegg i Lyngdal kommune

Statsforvalteren har gitt Alloc AS tillatelse etter forurensningsloven til fyringsanlegg med 4,9 MW innfyrt effekt for brenning av avkapp fra egen produksjon. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel