Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

01.07.2022

Kunngjøring av revidert tillatelse for Skjoldnes avfallsanlegg

Statsforvalteren har endret tillatelse etter forurensningsloven for Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS sitt avfallsanlegg på Skjolnes i Farsund kommune. 


01.07.2022

Kunngjøring av revidert tillatelse til Østerhus avfallsmottak

Statsforvalteren har totalrevidert tillatelse etter forurensningsloven for Agder Renovasjon IKS avd. Østerhus. Tillatelsen er fastsatt med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og 29, jf. § 16, og endret i henhold til § 18 tredje ledd.  


30.06.2022

Statsforvalteren fremmer innsigelse til Støleheia Sør

Statsforvalteren i Agder fremmer innsigelse til områderegulering for Støleheia Sør i Kristiansand og Vennesla kommuner. 


29.06.2022

Høring: Fjerning av krypsiv i Kvinavassdraget

Statsforvalteren har mottatt søknader om å fjerne krypsiv på flere lokaliteter i Kvinavassdraget i Kvinesdal kommune.


27.06.2022

Kartlegging av naturtyper i 2022

Kartleggingen vil bli gjennomført på en rekke eiendommer i Agder i perioden fra mai til oktober 2022. Områdene ligger i Arendal, Kristiansand, Lindesnes og Bykle.


20.06.2022

Mindre grenseendring for Kjosbukta naturreservat - Kristiansand kommune

Statsforvalteren i Agder sender med dette ut forslag om en mindre endring av vernegrensen for Kjosbukta naturreservat.


15.06.2022

Søknad om endring av tillatelse for Lillesand bilopphogging DA

Statsforvalterens miljøvernavdeling har mottatt søknad fra Lillesand bilopphogging DA om endring av utslippstillatelsen gitt den 02.02.2010. 


07.06.2022

Kulturlandskapskurs

Statsforvaltarane inviterer tilsette i kommunal og statleg landbruks- og miljøforvaltning i Agder og Rogaland til Egersund 28.–29. september.


30.05.2022

Årsrapport og revisjonsberetning 2021 for Statsforvalteren i Agder,

Årsrapport og årsregnskap for 2021 er nå revidert av Riksrevisjonen uten merknader.


25.05.2022

Søknad om tillatelse for Netland & Sønner AS

Netland & Sønner AS har søkt Statsforvalteren i Agder om ny tillatelse for sitt avfallsanlegg på Øyestranda (gnr./bnr. 113/289) i Kvinesdal kommune. Høringsfristen er 26.06.2022. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel