Miljø og klima

Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


25.09.2023, Endret 26.09.2023

Innspill fra faggruppene for tiltaksplan villrein er levert

Faggruppene for tiltaksplanen for Setesdal Austhei og Setesdal Ryfylke villreinområder har nå levert sine innspill til prosjektgruppa. Innspillene fra faggruppene er tilgjengelig lenger ned på siden.


25.09.2023, Endret 27.09.2023

Tiltaksplan for villrein på Heiplansamlingen 2023

Oppsummering av arbeidet med Tiltaksplan for villrein i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei på årets Heiplansamling i Morgedal 19.-20. juni.


19.09.2023

Vi holder stengt mandag 25. september grunnet embetsseminar

Velkommen tilbake tirsdag 26. september.


18.09.2023

Seminar om marin forsøpling

Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune inviterer til seminar om marin forsøpling torsdag 12. oktober. Påmeldingsfristen er 2. oktober. 


15.09.2023

Utvidelse av perioden med ferdselsforbud i sjøfuglreservater og nasjonalparksoner for sjøfugl - Agder

Statsforvalteren ber om synspunkter på utvidelse av perioden med ferdselsforbud i sjøfuglreservater og nasjonalparksoner for sjøfugl i Agder og på samordning av ferdselsforbudet med de andre fylkene langs Skagerrak og Oslofjorden. Frist for høringsuttalelser er 1. november 2023.


13.09.2023

Tillatelse til mudring og utfylling i Skåla

Statsforvalteren gir Agder fylkeskommune tillatelse til å mudre inntil 14 000 m3 sediment og fylle ut inntil 28 000 m3 masser i innsjøen Skåla i Flekkefjord kommune. 


12.09.2023

Kontroll av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

Statsforvalterne over hele landet fører i høst tilsyn med behandlingsanlegg som håndterer kasserte kjøretøy. 


04.09.2023

Statsforvalteren starter arbeidet med "Bevaring av verdifull natur"

Norge har forpliktet seg til å ta vare på et representativt utvalg av alle naturtyper, og Statsforvalteren i Agder har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å starte prosessen med å verne verdifulle naturområder for å nå dette målet.  


23.08.2023

Tilsyn med avfallsdeponier

Statsforvalteren skal i en landsomfattende tilsynsaksjon føre tilsyn med aktive deponier for ordinært avfall. Formålet er å kontrollere at avfallet deponeres på en forsvarlig måte. 


11.08.2023

Informasjon om fugleinfluensa

Det er foreløpig ikke registrert utbrudd av fugleinfluensa i Agder. Men Mattilsynet har bedt alle kommunene gjøre nødvendige forberedelser dersom det blir et utbrudd i tiden som kommer. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel