Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


08.09.2021

Strandryddeuka 2021

I år går Strandryddeuka av stabelen 11 - 19 september. Den store Strandryddedagen er 18 september, og i løpet av uka er det en rekke ulike temadager. Bli med på Norges største ryddedugnad du også!


26.08.2021

Søknad om endring av vilkår i tillatelse til utfylling i Flisebukta

Statsforvalterens miljøvernavdeling har mottatt søknad fra Kanalbyen eiendom om endring av vilkår i tillatelse av 10.05.2021 til utfylling i sjø i Flisebukta. Endringen gjelder vilkår 1 (mengde utfylte masser). Vi ber om at ev. uttalelser til søknaden sendes oss innen 23.09.2021.


17.08.2021

Søknad om utfylling i Lundevågen og utlegging av to sjøledninger – Baring Farsund AS

Rambøll Norge AS søker på vegne av Baring Farsund AS om tillatelse til å fylle ut ca. 100 000 m3 masser i sjø ved gnr/bnr 5/4 i Farsund kommune samt til å legge ut en inntaksledning og en utslippsledning i sjø. Vi ber om at høringsuttalelser sendes oss innen 14. september 2021.


11.08.2021

ARENDALSUKA: Sur nedbør og miljørehabilitering etter forsuring - et tilbakelagt kapittel?

TEFA-gruppen setter fokus på arbeidet med å forhindre skadevirkningene av sur nedbør. Fremdeles et aktuelt tema som må vies oppmerksomhet og ressurser i mange år fremover.


19.07.2021

Ny tillatelse etter forurensningsloven for Avfall Sør avd. Sørlandsparken gjenvinningsstasjon

Statsforvalteren har etter søknad gitt tillatelse etter forurensningsloven for Avfall Sør AS avd. Sørlandsparken gjenvinningsstasjon. Tillatelsen er fastsatt med hjemmel i forurensningsloven § 11 og 29, jamfør § 16. 


09.07.2021

Høring: Søknader om endring av tillatelser for mottaksanlegg og behandlingsanlegg for farlig avfall

Norva24 Sørmiljø søker Statsforvalteren om endring i utslippstillatelse etter forurensningsloven for mottaksanlegg og behandlingsanlegg for farlig avfall på Holskogen i Kristiansand kommune. Vi ber om at eventuelle uttalelser sendes oss innen 31. august 2021.


09.07.2021

Ønsker tips om rømt oppdrettslaks i Agder og Rogaland

Fiskeridirektoratet har mottatt flere meldinger om rømt oppdrettslaks i Agder og Rogaland – blant annet i Mandalselva.


07.07.2021

Regjeringen endrer ikke reguleringene av sjølaksefisket på Sørlandet i år

Stortinget bad 25. mai om at regjeringa revurderer innstrammingene i sjølaksefisket på Sørlandet og gjør lempelige vurderinger av søknader om dispensasjoner. Klima- og miljødepartementets vurdering er at Stortingets vedtak ikke er mulig å gjennomføre under gjeldende regelverk. Derfor vil det ikke skje endringer i fiskesesongen 2021.


06.07.2021

Tilråding om vern av to skogområder, i Tvedestrand og i Åmli

Statsforvalteren foreslår utvidet vern av Hækjenkleiv naturreservat i Åmli kommune og å opprette Vakerknatten og Nøklefjell naturreservat i Tvedestrand kommune.


05.07.2021

Høring: Søknad om etablering av skipsgjenvinningsanlegg

Stena Recycling AS avd. Kristiansand søker om tillatelse til etablering av gjenvinningsanlegg for skip på Andøya, gnr./bnr. 11/607 i Kristiansand kommune. Prosjektet er et samarbeid mellom Stena Recycling AS og nabobedriften OneCo Safe Yards AS avd. Kristiansand. Opprinnelig frist for innspill var 16.08.2021, høringsfristen er nå forlenget til 25.09.2021


Flere nyheter Få nyhetsvarsel