Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvalteren kan gi tillatelse

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvalteren gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Statsforvalteren skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Statsforvalteren kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer


Publisert 29.10.2021

Endret tillatelse for Stena Recycling AS

Statsforvalteren i Agder har etter søknad fattet vedtak om endring av tillatelse til drift av mottaksanlegg for avfall, inkludert EE-avfall og farlig avfall samt behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Andøya i Kristiansand kommune. 


Publisert 19.07.2021

Ny tillatelse etter forurensningsloven for Avfall Sør avd. Sørlandsparken gjenvinningsstasjon

Statsforvalteren har etter søknad gitt tillatelse etter forurensningsloven for Avfall Sør AS avd. Sørlandsparken gjenvinningsstasjon. Tillatelsen er fastsatt med hjemmel i forurensningsloven § 11 og 29, jamfør § 16. 


Publisert 09.02.2021

Tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte fritidsbåter

Statsforvalteren i Agder gir Viking Gjenvinning Agder AS tillatelse til etablering av behandlingsanlegg for kasserte fritidsbåter i Farsund kommune. 


Publisert 04.01.2021

Endret tillatelse til Returkraft AS

Med hjemmel i forurensningsloven § 18 endret Fylkesmannen Returkraft AS sin tillatelse for avfallsforbrenningsanlegget i Kristiansand kommune, jf. § 11 i samme lov. Endringen gjelder fra 28.12.2020.


Publisert 16.12.2020

Endret tillatelse til Maren AS

Fylkesmannen i Agder gir Maren AS tillatelse til årlig mottak og deponering av inntil 25 000 tonn masser med lavt innhold av perfluorerte stoffer (PFAS) på Brennevinsmyra avfallsanlegg i Lindesnes kommune. 


Publisert 09.12.2020

Endret tillatelse for Gjenvinning Sør-Vest AS

Fylkesmannen i Agder har etter søknad fra Gjenvinning Sør-Vest AS fattet vedtak om endring av tillatelse til drift av avfallsanlegget på Skrumoen i Lyngdal kommune. 


Publisert 11.11.2020

Kunngjøring av endret tillatelse for Stena Recycling avd. Kristiansand

Fylkesmannen i Agder har etter søknad fra Stena Recycling AS avd. Kristiansand fattet vedtak om endring av tillatelse til drift av mottaksanlegg for avfall, inkludert EE-avfall og farlig avfall samt behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Andøya industriområde i Kristiansand kommune.


Publisert 01.09.2020

Miljødirektoratet utvider ikke perioden for midlertidig økt lagringsmengde

Miljødirektoratet vurderer at det ikke er behov for å forlenge perioden for økt lagringsmengde for ordinært og farlig avfall som ble fastsatt i midlertidige forskrifter våren 2020. 


Publisert 07.04.2020

Kunngjøring av tillatelse til LiBiR IKS

Fylkesmannen gir Lillesand og Birkenes renovasjonsselskap (LiBiR IKS) tillatelse til mottak, mellomlagring og kverning av hageavfall på gnr./bnr. 30/62 i Lillesand kommune. 


Publisert 07.04.2020

Korona-situasjonen

Sammendrag av Miljødirektoratets informasjon om korona-situasjonen knyttet til Fylkesmannens myndighetsområder.