Avfall og gjenvinning

Oppdatert 21.02.2023

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvalteren kan gi tillatelse

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvalteren gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Statsforvalteren skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Statsforvalteren kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer


Publisert 26.01.2023

Webinar om klimavennlig massehåndtering

Hva kan kommunene gjøre for å få til klimavennlig flytting og bruk av overskuddsmasser? Miljødirektoratet inviterer til webinar den 7. februar hvor Bærum og Bodø kommuner vil dele sine erfaringer.  


Publisert 01.11.2022

Revidert tillatelse for B. Hansen Renovasjon AS

Statsforvalteren har revidert tillatelse etter forurensningsloven for B Hansen Renovasjon AS sitt avfallsanlegg på Lista fly- og næringspark i Farsund kommune, gnr. 93/bnr. 34, 36, 40 og 45.


Publisert 08.07.2022

Revidert tillatelse til Franzefoss Gjenvinning AS

Statsforvalteren har endret tillatelse etter forurensningsloven for Franzefoss Gjenvinning avd. Kristiansand. Tillatelsen er fastsatt med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og 29, jamfør § 16 og endret i henhold til § 18. 


Publisert 06.07.2022

Revidert tillatelse for Heftingsdalen renovasjonsanlegg

Statsforvalteren har endret tillatelse etter forurensningsloven for Agder Renovasjon sitt avfallsanlegg i Heftingsdalen i Arendal kommune.


Publisert 01.07.2022

Kunngjøring av revidert tillatelse for Skjoldnes avfallsanlegg

Statsforvalteren har endret tillatelse etter forurensningsloven for Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS sitt avfallsanlegg på Skjolnes i Farsund kommune. 


Publisert 01.07.2022

Kunngjøring av revidert tillatelse til Østerhus avfallsmottak

Statsforvalteren har totalrevidert tillatelse etter forurensningsloven for Agder Renovasjon IKS avd. Østerhus. Tillatelsen er fastsatt med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og 29, jf. § 16, og endret i henhold til § 18 tredje ledd.  


Publisert 29.10.2021

Endret tillatelse for Stena Recycling AS

Statsforvalteren i Agder har etter søknad fattet vedtak om endring av tillatelse til drift av mottaksanlegg for avfall, inkludert EE-avfall og farlig avfall samt behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Andøya i Kristiansand kommune. 


Publisert 19.07.2021

Ny tillatelse etter forurensningsloven for Avfall Sør avd. Sørlandsparken gjenvinningsstasjon

Statsforvalteren har etter søknad gitt tillatelse etter forurensningsloven for Avfall Sør AS avd. Sørlandsparken gjenvinningsstasjon. Tillatelsen er fastsatt med hjemmel i forurensningsloven § 11 og 29, jamfør § 16. 


Publisert 09.02.2021

Tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte fritidsbåter

Statsforvalteren i Agder gir Viking Gjenvinning Agder AS tillatelse til etablering av behandlingsanlegg for kasserte fritidsbåter i Farsund kommune. 


Publisert 04.01.2021

Endret tillatelse til Returkraft AS

Med hjemmel i forurensningsloven § 18 endret Fylkesmannen Returkraft AS sin tillatelse for avfallsforbrenningsanlegget i Kristiansand kommune, jf. § 11 i samme lov. Endringen gjelder fra 28.12.2020.