Avfall og gjenvinning

Oppdatert 22.01.2024

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvaltaren kan gi løyve

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvaltaren gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Statsforvaltaren skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Statsforvaltaren kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir


Publisert 26.01.2023

Webinar om klimavennlig massehåndtering

Hva kan kommunene gjøre for å få til klimavennlig flytting og bruk av overskuddsmasser? Miljødirektoratet inviterer til webinar den 7. februar hvor Bærum og Bodø kommuner vil dele sine erfaringer.  


Publisert 01.11.2022

Revidert tillatelse for B. Hansen Renovasjon AS

Statsforvalteren har revidert tillatelse etter forurensningsloven for B Hansen Renovasjon AS sitt avfallsanlegg på Lista fly- og næringspark i Farsund kommune, gnr. 93/bnr. 34, 36, 40 og 45.


Publisert 08.07.2022

Revidert tillatelse til Franzefoss Gjenvinning AS

Statsforvalteren har endret tillatelse etter forurensningsloven for Franzefoss Gjenvinning avd. Kristiansand. Tillatelsen er fastsatt med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og 29, jamfør § 16 og endret i henhold til § 18. 


Publisert 06.07.2022

Revidert tillatelse for Heftingsdalen renovasjonsanlegg

Statsforvalteren har endret tillatelse etter forurensningsloven for Agder Renovasjon sitt avfallsanlegg i Heftingsdalen i Arendal kommune.


Publisert 01.07.2022

Kunngjøring av revidert tillatelse for Skjoldnes avfallsanlegg

Statsforvalteren har endret tillatelse etter forurensningsloven for Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS sitt avfallsanlegg på Skjolnes i Farsund kommune. 


Publisert 01.07.2022

Kunngjøring av revidert tillatelse til Østerhus avfallsmottak

Statsforvalteren har totalrevidert tillatelse etter forurensningsloven for Agder Renovasjon IKS avd. Østerhus. Tillatelsen er fastsatt med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og 29, jf. § 16, og endret i henhold til § 18 tredje ledd.  


Publisert 29.10.2021

Endret tillatelse for Stena Recycling AS

Statsforvalteren i Agder har etter søknad fattet vedtak om endring av tillatelse til drift av mottaksanlegg for avfall, inkludert EE-avfall og farlig avfall samt behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Andøya i Kristiansand kommune. 


Publisert 19.07.2021

Ny tillatelse etter forurensningsloven for Avfall Sør avd. Sørlandsparken gjenvinningsstasjon

Statsforvalteren har etter søknad gitt tillatelse etter forurensningsloven for Avfall Sør AS avd. Sørlandsparken gjenvinningsstasjon. Tillatelsen er fastsatt med hjemmel i forurensningsloven § 11 og 29, jamfør § 16. 


Publisert 09.02.2021

Tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte fritidsbåter

Statsforvalteren i Agder gir Viking Gjenvinning Agder AS tillatelse til etablering av behandlingsanlegg for kasserte fritidsbåter i Farsund kommune. 


Publisert 04.01.2021

Endret tillatelse til Returkraft AS

Med hjemmel i forurensningsloven § 18 endret Fylkesmannen Returkraft AS sin tillatelse for avfallsforbrenningsanlegget i Kristiansand kommune, jf. § 11 i samme lov. Endringen gjelder fra 28.12.2020.