Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvaltaren kan gi løyve

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvaltaren gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Statsforvaltaren skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Statsforvaltaren kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir


09.02.2021

Tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte fritidsbåter

Statsforvalteren i Agder gir Viking Gjenvinning Agder AS tillatelse til etablering av behandlingsanlegg for kasserte fritidsbåter i Farsund kommune. 


04.01.2021

Endret tillatelse til Returkraft AS

Med hjemmel i forurensningsloven § 18 endret Fylkesmannen Returkraft AS sin tillatelse for avfallsforbrenningsanlegget i Kristiansand kommune, jf. § 11 i samme lov. Endringen gjelder fra 28.12.2020.


16.12.2020

Endret tillatelse til Maren AS

Fylkesmannen i Agder gir Maren AS tillatelse til årlig mottak og deponering av inntil 25 000 tonn masser med lavt innhold av perfluorerte stoffer (PFAS) på Brennevinsmyra avfallsanlegg i Lindesnes kommune. 


09.12.2020

Endret tillatelse for Gjenvinning Sør-Vest AS

Fylkesmannen i Agder har etter søknad fra Gjenvinning Sør-Vest AS fattet vedtak om endring av tillatelse til drift av avfallsanlegget på Skrumoen i Lyngdal kommune. 


11.11.2020

Kunngjøring av endret tillatelse for Stena Recycling avd. Kristiansand

Fylkesmannen i Agder har etter søknad fra Stena Recycling AS avd. Kristiansand fattet vedtak om endring av tillatelse til drift av mottaksanlegg for avfall, inkludert EE-avfall og farlig avfall samt behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Andøya industriområde i Kristiansand kommune.


01.09.2020

Miljødirektoratet utvider ikke perioden for midlertidig økt lagringsmengde

Miljødirektoratet vurderer at det ikke er behov for å forlenge perioden for økt lagringsmengde for ordinært og farlig avfall som ble fastsatt i midlertidige forskrifter våren 2020. 


07.04.2020

Kunngjøring av tillatelse til LiBiR IKS

Fylkesmannen gir Lillesand og Birkenes renovasjonsselskap (LiBiR IKS) tillatelse til mottak, mellomlagring og kverning av hageavfall på gnr./bnr. 30/62 i Lillesand kommune. 


07.04.2020

Korona-situasjonen

Sammendrag av Miljødirektoratets informasjon om korona-situasjonen knyttet til Fylkesmannens myndighetsområder.  


31.01.2019

Agder Renovasjon IKS har fått endret tillatelse for Heftingsdalen renovasjonsanlegg

Fylkesmannen i Agder har gitt Agder Renovasjon IKS tillatelse til å utvide deponiet og til årlig mottak av 40 000 tonn forurensede masser.


11.09.2018

Miljøvernavdelingens årlige strandryddedag

Miljøvernavdelingen ryddet i år plast og annet avfall på Grønningholmene utenfor Lillesand på vår egen årlige strandryddedag.