Håndtering av landbruksplast

Fotografi av rundballeplast som er lagret ved siden av et jorde.
Rundballeplast. Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Plast i ulike former brukes mye i landbruket, og det er viktig at næringen håndterer plasten riktig og miljøvennlig. 

I tillegg til å være et visuelt problem så har plastforurensning uheldige konsekvenser for naturen rundt oss. Plasten brytes sakte ned, og blir til slutt til små partikler som kan bli fraktet over store avstander. Både store og små plastbiter kan skade levende organismer. 

Håndtering av landbruksplast

Tall fra 2020 viser at landbruket brukte over 13 785 tonn plastemballasje. Heldigvis blir 95 % av dette avfallet gjenvunnet, men det er likevel 65 tonn som ikke blir gjort rede for. Både det å hindre spredning og å levere inn plast til gjenvinning er viktige tiltak for å fremme en miljøvennlig landbruksnæring. Den som bruker landbruksplast har ansvaret for å sørge for at plasten blir håndtert riktig, og ikke blir spredd i naturen. Det er derfor viktig å lagre plasten forsvarlig for å sikre at den ikke blir spredd med vinden eller skylt bort med vårflommen. 

Levering av landbruksplast

All landbruksplast er næringsavfall, og skal leveres til godkjent avfallsmottak. For å kunne gjenvinnes må plasten ikke være blandet med annet avfall, den må være ren og helst tørr. Det er gratis å levere landbruksplast hos innsamlere som har avtale om dette med Grønt Punkt Norge. Innsamling organiseres lokalt av bønder i samarbeid med lokale innsamlere.

Du kan lese mer om tips til hvordan landbruksplast skal sorteres, hvor du kan levere landbruksplast og hva som skjer med innlevert plast på Grønt Punkt Norge sine nettsider. Norges bondelag har også samlet mye nyttig informasjon om håndtering av landbruksplast på sine hjemmesider. I tillegg er nyetablerte Forum landbruksplast en ny nasjonal møteplass for aktørar som ønsker å finne løsninger på problemet med landbruksplast i naturen. 

Landbruksplast på avveie – kommunens myndighet

Dersom gården eller nærområdet blir forsøplet av landbruksplast, kan kommunen pålegge gårdbrukeren å rydde opp med hjemmel i forurensningsloven. Dersom et slikt pålegg ikke blir etterkommet, kan kommunen gjennomføre opprydding for gårdbrukerens regning, også på privat eiendom. Du kan lese mer om kommunens myndighet og virkemidler i forøplingssaker her

Dersom gårdbrukerens avfallshåndtering bryter med bestemmelsene i forurensningsloven kan kommunen i tillegg avslå eller avkorte i tilskudd, helt eller delvis. 

Kontaktpersonar