Verneområder

Oppdatert 20.12.2023

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Regler for å fly droner i naturen

Hvis du skal fly drone i et naturområde, må du først sjekke om det finnes spesielle restriksjoner der du ønsker å fly. Selv om du ikke er i et område med restriksjoner, må du sørge for at droneflygingen ikke forstyrrer for eksempel fugle- eller dyreliv.

De generelle reglene for å fly droner, finner du på Luftfartstilsynets nettsider om droner og modellfly.

Hvilke andre regler som gjelder for å fly droner, avhenger av hvor du befinner deg. Hvis området ligger i et naturvernområde, må du undersøke hvilke regler som gjelder for akkurat dette området. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som gir regler for området. Miljødirektoratets nettsider har en kartløsning som gjør det lett å finne ut om et område er vernet. I kartløsningen finner du også lenke til verneforskriftene som gjelder.

Som hovedregel er bruk av droner forbudt i nasjonalparkene og de store landskapsvernområdene. Dette er både av hensyn til dyrelivet, og av hensyn til friluftsliv og forstyrrelser.

Hvis du ønsker å fly drone i et verneområde hvor det er forbudt, må du først søke om tillatelse. Søknaden skal sendes til forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Verneforskriften har informasjon om hvem som er forvaltningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 15.03.2024

Oppstart med frivillig vern av skog for fire områder i Agder

Statsforvalteren i Agder melder oppstart av arbeid med verneplan for fire skogområder i Hægebostad, Kristiansand, Tvedestrand og Vegårshei kommuner. Alle områdene er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 


Publisert 11.03.2024

To nye skogreservater i Agder

Kongen i Statsråd vedtok 8. mars 2024 vern av et nytt naturreservat og utvidelse av ett eksisterende naturreservat i Agder. De to områdene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 


Publisert 09.01.2024

Forslag til to nye naturreservater i Vennesla og Evje og Hornnes kommuner

I tråd med naturmangfoldloven § 43 sender Statsforvalteren i Agder ut forslag til verneplan for opprettelse av Oksla naturreservat i Vennesla kommune og Hishovfjell i Evje og Hornnes kommune ut på offentlig høring.


Publisert 21.12.2023

Tilråding om utvidelse av perioden med ferdselsforbud

Statsforvalterens tilråding om utvidelse av perioden med ferdselsforbud i sjøfuglreservatene og Raet nasjonalparksone A ble sendt til Miljødirektoratet 21.12.2023. 


Publisert 20.12.2023

Nye skogreservater opprettet

I dag har regjeringen opprettet fem nye naturreservater i Agder. Verneformålet er bevaring av trua skogtyper; primært edelløvskog. I tillegg er tre eksisterende reservater vedtatt utvidet.


Publisert 17.11.2023

PRESSEMELDING: Legger frem forslag til tiltak for villreinen i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområder

Det siste året har det vært jobbet intensivt og bredt med utkast til tiltaksplan for å bedre tilstanden i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområder. I dag presenterte vi forslag til tiltak i et møte med de som har vært involvert i arbeidet og andre interesserte.


Publisert 29.06.2023

Syv nye skogreservater i Agder

Kongen i Statsråd vedtok 20.06.2023 vern av seks nye naturreservater og utvidelser av ett eksisterende naturreservat i Agder. Alle de syv områdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 


Publisert 19.04.2023, Sist endret 19.04.2023

Ferdselsforbud i sjøfuglreservatene

Vi minner om at forbudet mot å gå i land og ferdes i sjøfuglreservatene langs kysten i Agder snart trer i kraft. Forbudet gjelder 50 meter ut fra land i reservatene, og det gjelder i perioden 15. april - 15. juli.


Publisert 16.12.2022

Fire nye skogreservater i Agder

Kongen i Statsråd vedtok 16.12.2022 vern av to nye naturreservat og utvidelser av to eksisterende naturreservater i Agder. Alle de fire områdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 


Publisert 10.11.2022

Godkjent forvaltningsplan for Svingervann naturreservat

Forvaltningsplanen utdyper bestemmelsene i verneforskriften for Svingervann naturreservat og omfatter også forslag til tilretteleggingstiltak for å ivareta verneformålet.