Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer


06.07.2021

Tilråding om vern av to skogområder, i Tvedestrand og i Åmli

Statsforvalteren foreslår utvidet vern av Hækjenkleiv naturreservat i Åmli kommune og å opprette Vakerknatten og Nøklefjell naturreservat i Tvedestrand kommune.


04.06.2021

Forvaltningsplanen for Listastrendene landskapsvernområde er godkjent

Forvaltningsplanen for Listastrendene med tilhørende plante- og fuglefredningsområder er nå ferdig og godkjent av Miljødirektoratet. 


03.03.2021

Tilrådning om utvidet vern av Nedre Timenes naturreservat

Statsforvalteren i Agder foreslår utvidet vern av Nedre Timenes naturreservat i Kristiansand kommune.


17.12.2020

Høring av verneforslag for Skagelidalen og Myran naturreservat samt utvidelse av Torehei naturreservat

Fylkesmannen foreslår vern av tre skogområder med regional og lokal verneverdi. Forslaget innebærer vern av en regionalt sjelden forekomst kystregnskog, rik edelløvskog og gammel eikeskog. De foreslåtte naturreservatene ligger i Farsund, Kristiansand og Lillesand kommuner, og vil samlet gi om lag 750 daa nytt verneareal i Agder.


07.12.2020

Fem nye skogreservater i Agder

Den 27.11.2020 vedtok Kongen i statsråd vern av fire nye og naturreservater og utvidelse av et eksisterende naturreservat i Agder. Verneområdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 


06.11.2020

Skjøtsel i Tveitvann naturreservat i Kristiansand

Fylkesmannen har satt igang fjerning av flere fremmede arter, i stor grad sitkagran, for å restaurere naturen i Tveitvann naturreservat og få tilbake naturlig edellauvskog.


29.10.2020

Miljøelever adopterer Lomsesanddynene

Farsund Ungdomsskole har adoptert Lomsesanddynene som ligger i Listastrendene landskapsvernområde og Einarsneset plante- og fuglefredningsområde på Miljødirektoratets friluftslivseiendom.


15.10.2020

Oppstart med frivillig vern av skog for to områder i Agder

Fylkesmannen i Agder har varslet oppstart av verneplanprosess for to skogområder i Aust-Agder. Områdene ligger i Tvedestrand og Åmli kommuner, og begge er tilbudt staten for varig vern gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


08.10.2020

Planting av strandtorn på Lista

Fylkesmannen har nå sørget for at 150 strandtorn er plantet ut i Einarsneshalsen. Dette gjøres for å styrke bestanden av den truede blomsterarten som har sin hovedutbredelse i Norge på Lista. 


08.10.2020

Landøyda bekjempet i naturvernområder langs Listastrendene

Skoleelever, bønder og naturforvaltere fra Farsund kommune og Fylkesmannen fjernet den skadelige planten landøyda i to verneområder langds Listastrendene.