Verneområde

Oppdatert 20.12.2023

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Reglar for å fly dronar i naturen

Dersom du skal fly drone i naturområde, må du først sjekke om det er spesielle restriksjonar der du ønskjer å fly. Sjølv om du ikkje er i eit område med restriksjonar, må du sørge for at droneflyginga ikkje uroar til dømes fugle- eller dyreliv.

Dei generelle reglane for å fly dronar, finn du på Luftfartstilsynets nettsider om dronar og modellfly.

Kva andre reglar som gjeld for å fly dronar, avheng av kvar du er. Dersom området ligg i eit naturvernområde, må du undersøkje kva reglar som gjeld for akkurat dette området. Alle verneområde har ei verneforskrift som gir reglar for området. Miljødirektoratets nettsider har ei kartløysing som gjer det lett å finne ut om eit område er verna. I kartløysinga finn du også lenke til verneforskrifta som gjeld.

Som hovudregel er bruk av dronar forbode i nasjonalparkane og dei store landskapsvernområda. Dette er både av omsyn til dyrelivet, og av omsyn til friluftsliv og ro.

Dersom du ønskjer å fly drone i eit verneområde der det er forbode, må du først søkje om løyve. Søknaden skal sendast til den instansen som har forvaltningsmynde for verneområdet. Verneforskrifta har informasjon om kven som har forvaltningsmynde.

Vis meir


Publisert 09.01.2024

Forslag til to nye naturreservater i Vennesla og Evje og Hornnes kommuner

I tråd med naturmangfoldloven § 43 sender Statsforvalteren i Agder ut forslag til verneplan for opprettelse av Oksla naturreservat i Vennesla kommune og Hishovfjell i Evje og Hornnes kommune ut på offentlig høring.


Publisert 21.12.2023

Tilråding om utvidelse av perioden med ferdselsforbud

Statsforvalterens tilråding om utvidelse av perioden med ferdselsforbud i sjøfuglreservatene og Raet nasjonalparksone A ble sendt til Miljødirektoratet 21.12.2023. 


Publisert 20.12.2023

Nye skogreservater opprettet

I dag har regjeringen opprettet fem nye naturreservater i Agder. Verneformålet er bevaring av trua skogtyper; primært edelløvskog. I tillegg er tre eksisterende reservater vedtatt utvidet.


Publisert 17.11.2023

PRESSEMELDING: Legger frem forslag til tiltak for villreinen i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområder

Det siste året har det vært jobbet intensivt og bredt med utkast til tiltaksplan for å bedre tilstanden i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområder. I dag presenterte vi forslag til tiltak i et møte med de som har vært involvert i arbeidet og andre interesserte.


Publisert 29.06.2023

Syv nye skogreservater i Agder

Kongen i Statsråd vedtok 20.06.2023 vern av seks nye naturreservater og utvidelser av ett eksisterende naturreservat i Agder. Alle de syv områdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 


Publisert 19.04.2023, Sist endra 19.04.2023

Ferdselsforbud i sjøfuglreservatene

Vi minner om at forbudet mot å gå i land og ferdes i sjøfuglreservatene langs kysten i Agder snart trer i kraft. Forbudet gjelder 50 meter ut fra land i reservatene, og det gjelder i perioden 15. april - 15. juli.


Publisert 16.12.2022

Fire nye skogreservater i Agder

Kongen i Statsråd vedtok 16.12.2022 vern av to nye naturreservat og utvidelser av to eksisterende naturreservater i Agder. Alle de fire områdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 


Publisert 10.11.2022

Godkjent forvaltningsplan for Svingervann naturreservat

Forvaltningsplanen utdyper bestemmelsene i verneforskriften for Svingervann naturreservat og omfatter også forslag til tilretteleggingstiltak for å ivareta verneformålet. 


Publisert 17.12.2021

Fire nye skogreservater i Agder

Kongen i statsråd vedtok 17.12.2021 vern av ett nytt naturreservat og utvidelser av tre eksisterende naturreservat i Agder. Alle de fire verneområdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


Publisert 15.12.2021

Oppstart med frivillig vern av skog for tre områder i Agder

Statsforvalteren har meldt oppstart av arbeid med verneplan for tre skogområder. To av disse ligger i Risør kommune, og ett i Tvedestrand kommune. Alle de tre områdene er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern av skog.