Verneområde

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Vis meir


06.07.2021

Tilråding om vern av to skogområder, i Tvedestrand og i Åmli

Statsforvalteren foreslår utvidet vern av Hækjenkleiv naturreservat i Åmli kommune og å opprette Vakerknatten og Nøklefjell naturreservat i Tvedestrand kommune.


04.06.2021

Forvaltningsplanen for Listastrendene landskapsvernområde er godkjent

Forvaltningsplanen for Listastrendene med tilhørende plante- og fuglefredningsområder er nå ferdig og godkjent av Miljødirektoratet. 


03.03.2021

Tilrådning om utvidet vern av Nedre Timenes naturreservat

Statsforvalteren i Agder foreslår utvidet vern av Nedre Timenes naturreservat i Kristiansand kommune.


17.12.2020

Høring av verneforslag for Skagelidalen og Myran naturreservat samt utvidelse av Torehei naturreservat

Fylkesmannen foreslår vern av tre skogområder med regional og lokal verneverdi. Forslaget innebærer vern av en regionalt sjelden forekomst kystregnskog, rik edelløvskog og gammel eikeskog. De foreslåtte naturreservatene ligger i Farsund, Kristiansand og Lillesand kommuner, og vil samlet gi om lag 750 daa nytt verneareal i Agder.


07.12.2020

Fem nye skogreservater i Agder

Den 27.11.2020 vedtok Kongen i statsråd vern av fire nye og naturreservater og utvidelse av et eksisterende naturreservat i Agder. Verneområdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 


06.11.2020

Skjøtsel i Tveitvann naturreservat i Kristiansand

Fylkesmannen har satt igang fjerning av flere fremmede arter, i stor grad sitkagran, for å restaurere naturen i Tveitvann naturreservat og få tilbake naturlig edellauvskog.


29.10.2020

Miljøelever adopterer Lomsesanddynene

Farsund Ungdomsskole har adoptert Lomsesanddynene som ligger i Listastrendene landskapsvernområde og Einarsneset plante- og fuglefredningsområde på Miljødirektoratets friluftslivseiendom.


15.10.2020

Oppstart med frivillig vern av skog for to områder i Agder

Fylkesmannen i Agder har varslet oppstart av verneplanprosess for to skogområder i Aust-Agder. Områdene ligger i Tvedestrand og Åmli kommuner, og begge er tilbudt staten for varig vern gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


08.10.2020

Planting av strandtorn på Lista

Fylkesmannen har nå sørget for at 150 strandtorn er plantet ut i Einarsneshalsen. Dette gjøres for å styrke bestanden av den truede blomsterarten som har sin hovedutbredelse i Norge på Lista. 


08.10.2020

Landøyda bekjempet i naturvernområder langs Listastrendene

Skoleelever, bønder og naturforvaltere fra Farsund kommune og Fylkesmannen fjernet den skadelige planten landøyda i to verneområder langds Listastrendene.