Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Verneområde

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Vis meir


03.07.2020

Tilrådning om vern av fem skogområder i Agder

Fylkesmannen la 29. juni og 2. juli fram forslag om å verne Urfjellheia og Dalsheia naturreservat, Urvassliene naturreservat, Landdalen naturreservat samt utvidelser av Kviteflogi og Åmtona naturreservater. De foreslåtte områdene er i Gjerstad, Risør, Bygland, Åmli og Hægebostad kommuner.


28.06.2020

To nye skogreservater i Agder

Kongen i statsråd vedtok 23. juni 2020 vern av et nytt naturreservat og utvidelse av et eksisterende naturreservat i Agder. Begge verneområdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


28.04.2020

Tilrådning om vern av Skjeggedalsheii naturreservat

Fylkesmannen la 28. april fram forslag om å verne Skjeggedalsheii naturreservat i Åmli og Froland kommuner i Agder fylke.


14.04.2020

Fylkesmannen foreslår vern av fire skogområder i Risør, Gjerstad, Bygland og Åmli kommuner

Verneforslaget omfatter rik edelløvskog, gammel urørt granskog og gammel lavlandsblandingsskog med nasjonal, regional og lokal verneverdi. Områdene vil gi ca. 3660 dekar nytt verneareal i Agder


06.12.2019

Syv nye skogreservater i Agder

I Aust-Agder er fem nye skogområder vernet og to eksisterende naturreservat utvidet gjennom ordningen med frivillig vern av skog. I alt vernes i underkant av 7000 dekar skog  i Bygland, Åmli, Evje og Hornnes, Birkenes, Froland, Gjerstad og Sirdal.


24.06.2019

Nye naturreservat i fem kommuner i Aust- og Vest-Agder

Kongen i statsråd vedtok 21.6.2019 vern av tre nye skogområder på Agder og utvidelse av tre eksisterende naturreservat. Verneområdene har alle kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


16.05.2019

Forslag om vern av et nytt skogområder og utvidelse av et eksisterende naturreservat

Fylkesmannen foreslår vern av et nytt skogområder samt en utvidelse av et eksisterende naturreservat begge i Evje og Hornnes kommune. Vern av disse områdene vil bidra med litt over 3000 daa nytt verneareal i Aust- Agder.


10.04.2019

Forslag om vern av tre nye skogsområder og utvidelse av eksisterende naturreservat

Fylkesmannen foreslår vern av tre nye skogsområder i kommunene Birkenes, Froland og Åmli og en utvidelse av et eksisterende naturreservat i Gjerstad kommune. Vern av disse områdene vil bidra med i overkant av 3 000 daa nytt verneareal i Aust-Agder.


26.03.2019

Tilrådning om vern av fem skogområder i Aust- og Vest-Agder

Fylkesmannen la 15. mars fram forslag om å opprette to nye naturreservater samt å utvide tre eksisterende naturreservater i Aust-Agder og Vest-Agder fylker.


15.03.2019

To nye skogreservater i Aust-Agder

Urdvann og Kallingshei naturreservat i Åmli kommune og Øygardsmarka og Brattfossheia naturreservat i Birkenes kommune ble vernet ved kongelig resolusjon i dag 15. mars, som del av ordningen med frivillig vern av skog.