Lista - internasjonale verneområder

Tarevika ligger i Havika fuglefredningsområde. Området er også sikret som friluftslivsområde.
Tarevika ligger i Havika fuglefredningsområde. Området er også sikret som friluftslivsområde. Foto: Bjørn Vikøyr.

Lista er halvøya mellom Farsund og Flekkefjord i vestre del av Agder. Her finner vi nesten alle naturtyper i fylket fra havstrand til høge heier, og innimellom et rikt kulturlandskap. Halvøya er full av kulturminner fra de tidligste innvandrere til dagens beboere. Vi finner også den største konsentrasjonen av ulike naturvernverdier der.

Lista er et spesielt, mangfoldig og kontrastfylt landskap. Fra ville vestlandsformasjoner i vest går landskapet over langstrakte sandstrender og sanddyner i øst. Området er av internasjonalt format i naturvernsammenheng.  

Landskapsvern
Listastrendene landskapsvernområde ble derfor opprettet i 1987. Formålet med fredningen er å bevare et egenartet natur- og kulturlandskap med spesielle strandtyper og geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske kvaliteter av meget høy verneverdi. 

Plantefredningsområder
Lista er ett av Norges viktige områder for sjeldne planter. De grunne vannene på Lista, sanddynene og strandområdene på Sør-Lista er gode voksesteder for sjeldne arter. Her finnes Norges eneste gyvelhei, en av landets største fredede forekomster av alm-lindeskog med et stort antall styvede trær, samt en av Norges flotteste havnehager i rik edellauvskog.   Mykt havfruegras er en sjelden vannplante i Europa. Den har seks kjente vokseplasser i Norge, alle i innsjøene på Lista.

Strandtorn har en av sine beste lokaliteter i Nord-Europa mellom Haugestranda og Havika. Her vokser 90 prosent av strandtornene i Norge. Svartsiv, sandskjegg, kjempehøymol og sølvmelde er andre sjeldne arter som har mer enn halvparten av sin norske bestand på Lista.

Fuglefredning
Lista er et av Norges mest fuglerike områder. Over 400 fugleartene er observert her. Stor variasjon i naturtyper gjør området viktig både som rasteplass, overvintringsområde og hekkeområde. For å gi fuglelivet tilstrekkelig beskyttelse er de viktigste områdene gitt status som fuglefredningsområder. Dette er en strengere verneform enn landskapsvern. For hvert av fuglefredningsområdene gjelder en egen forskrift.  

Ramsarområde
Fuglefredningsområdene langs Listastrendene og de grunne vannene Prestvann, Nesheimvann, Hanangervann, Kråkenesvann, Røyrtjønn og Slevdalsvann utgjør til sammen Lista våtmarkssystem. På grunn av den svært viktige funksjonen dette området har for fuglelivet, ble området gitt Ramsarstatus i 1996. Dette er en avtale som gir Norge et internasjonalt forpliktende ansvar for bevaring og bærekraftig bruk av området.


Publisert 31.05.2018

Gyvelen fjernes fra Einarsneset på Lista

Fylkesmannen har nå igangsatt et forsøk på å fjerne de store bestandene av gyvel på Einarsneset på Liststrendene. Årets tiltak må følges opp med fjerning av nye spirer i flere år framover.


Publisert 01.02.2016

Dramatisk tilbakegang i vadefugl-bestander

Hekkebestanden av storspove i Norge er nesten halvert siden år 2000 og vipa er i en lignende situasjon. Endringer i vegetasjonsbildet, økt reirpredasjon, klimaendringer og ødeleggelse av våtmark er noen av de viktigste trusselfaktorene.


Publisert 02.09.2015

Lista våtmarkssenter autorisert som nasjonalt besøkssenter våtmark

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft slapp nyheten om at Lista våtmarkssenter er autorisert som nasjonalt besøkssenter våtmark under åpningen av Slevdalsvann naturreservat fredag 28. august.


Publisert 02.09.2015

Statsråd Tine Sundtoft åpnet Slevdalsvannet naturreservat med friluftstiltak

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft åpnet Slevdalsvann naturreservat med tilretteleggingstiltak 28. august.


Publisert 15.04.2015

Nytt liv for fugl i Slevdalsvann

Nye dammer og kanaler er nå etablert i Slevdalsvann naturreservat. Alt ligger til rette for at fuglelivet i området skal nyte godt av tiltakene.