Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Forvaltningsplaner/skjøtselsplaner

En forvaltningsplan er et hjelpemiddel for forvaltningen av et verneområde. Forvaltningsplanen skal presisere og utdype verneforskriften, gi retningslinjer for bruk av området og behandling av saker etter verneforskriften. Det kan være ulike brukerinteresser i et verneområde, og forvaltningsplanen skal sikre forutsigbarhet og likebehandling av de ulike brukerinteressene. Det er utarbeidet forvaltningsplaner for de fleste store verneområdene i fylkene våre, samt for en del av de mindre verneområdene.

Publisert 11.12.2012

En forvaltningsplan består av én del som beskriver og dokumenterer tilstanden for naturkvaliteter, kulturverdier og brukerinteressene, og én som inneholder en vurdering av ønsket tilstand for veneområdet. Ut fra den ønskede tilstanden blir det satt bevaringsmål for verneområdet. For å oppnå bevaringsmålene kan det være aktuelt med skjøtsel, slik som slått eller beite, uttak av virke og bekjempelse av fremmende arter. En forvaltningsplan kan også peke på behov for tilrettelegging av ferdsel og informasjonstiltak.

Forvaltningsplanen skal ikke vurdere verneforskriften eller grensene for verneområdet på nytt. Aktuelle tiltak som foreslås må være hjemlet i verneforskriften.

For områder hvor skjøtsel er nødvendig for å opprettholde verneverdiene er det aktuelt å lage egne skjøtselsplaner. Disse er ofte mer konkrete og også mer geografisk avgrenset til aktuelle skjøtselstiltak.

 

Forvaltningsplaner/skjøtselsplaner:
Skjøtselsplan Vidmyr naturreservat 2012.2022, Bykle
Forvaltningsplan Hasseltangen og Søm-Ruaker verneområder 2010-2019
Forvaltningsplan Auesøya landskapsvernområde, Grimstad
Forvaltningsplan Randvik-Store Furuøya-Leikerøya naturreservat, Risør
Forvaltningsplan Urdalen naturreservat, Froland 2009-2018
Forvaltningsplan Årdalen naturreservat, Åmli og Bygland, 2010
Forvaltningsplan Reddalsvann 2012-2022
Forvaltningsplan Raet landskapsvernomårde, Tromlingene naturreservat og Store Torungen naturreservat
Forvaltningsplan Berse naturreservat 2011-2021
Forvaltningsplan Badstudalen naturreservat
Forvaltningsplan Kalvøya-Ytre Tronderøya landskapsvernområde og Risøya naturreservat