Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Norge er inndelt i åtte rovviltregioner. Agder ligger i dag i to av disse regionene på følgende måte:

Kommunene i tidligere Vest-Agder ligger i Rovviltregion 1 sammen med  Rogaland og Vestland fylker. Sekretariatet for Rovviltnemnda i rovviltregion 1 ligger hos Statsforvalteren i Vestland.

Kommunene i tidligere Aust-Agder ligger i Rovviltregion 2 sammen med Vestfold og Telemark fylke og kommuner fra tidligere Buskerud (nå Viken) fylke. Sekretariatet for Rovviltnemnda i rovviltregion 2 ligger hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. 


Publisert 16.02.2024, Sist endret 16.02.2024

Stans i gaupejakta

I rovviltregion 2 er kvotejakta på gaupe stanset. 


Publisert 24.07.2023

Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Kvinesdal

Statsforvalteren avslo 18. juli en søknad fra Vest-Agder sau og geit om tillatelse til skadefelling av en ulv i Kvinesdal beitelag.


Publisert 29.06.2023

Oppdatert rovviltfolder for 2023

I rovviltfolderen finner du en oversikt over aktørene som er involvert i rovviltforvaltningen i Agder og hvilke oppgaver de har samt oppdaterte kontaktopplysninger. Du finner også informasjon om hvordan du skal forholde deg dersom du observerer rovvilt eller finner husdyrkadavere. 


Publisert 10.02.2023

Kvotejakta på gaupe åpnes igjen i Bykle, Valle og Bygland kommuner fra 11. februar

Rovviltnemnda i region 2 har gjort justeringer i kvoter og jaktområder som gjelder fra 11. februar 2023.


Publisert 01.02.2023

Kvotejakta på gaupe starter i dag i tidligere Aust-Agder

Kvotejakta på gaupe starter i dag i kommunene som ligger i rovvviltregion 2 ( tidligere Aust-Agder). I kommunene i rovviltregion 1 (tidligere Vest-Agder) er det ikke åpnet for gaupejakt i 2023.


Publisert 14.11.2022

Kvotejakt på gaupe 2023

Rovviltnemndene i rovviltregionene 1 og 2 har nå behandlet kvotejakt på gaupe i 2023. Det åpnes ikke jakt på gaupe i region 1, mens det er kvotejakt i hele region 2.


Publisert 16.06.2021

Rovvilt og beitesesongen 2021

Statsforvaltaren og Statens naturoppsyn har høg beredskap gjennom sommaren i tilfelle det oppstår skade på husdyr der freda rovvilt er årsak.


Publisert 19.02.2021, Sist endret 09.01.2024

Forbud mot bruk av drone under jaktutøvelse

Det er forbudt å benytte droner i forbindelse med jakt, felling og fangst, herunder lokalisere, forfølge og avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren.


Publisert 18.09.2020

Jerv - endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Klima- og miljødepartementet fastsatte 8. september endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst vedrørende fellingsmetoder for jerv.


Publisert 20.07.2020

SMS-varsling om rovvilt i beitesesongen

Me oppmodar alle beitebrukarar i rovviltregion 2 til å registrere seg for SMS-varsling om viktige hendingar knytt til store rovdyr i beitesesongen.


Kontaktpersoner

Kontakttelefoner rovvilt

Vakttelefon rovvilt:
409 16 574

Lisensjakt Vest-Agder (region 1):
Infotelefon jerv og ulv: 51 56 89 00

Lisens-/kvotejakt Aust-Agder (region 2):
Infotelefon jerv: 37 01 75 57
Infotelefon ulv: 32 26 67 00
Infotelef. bjørn/gaupe: 37 01 78 87

Rovviltregioner

Region 1 omfatter Rogaland og Vestland fylker og Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Vennesla og Åseral kommuner. 

Region 2 omfatter Vestland og Telemark fylke og Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Drammen, Evje og Hornnes, Flesberg, Flå, Froland, Gjerstad, Gol, Grimstad, Hemsedal, Hol, Hole, Iveland, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillesand, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Risør, Rollag, Sigdal, Tvedestrand, Valle, Vegårshei, Øvre Eiker, Ål og Åmli kommuner.