Gaupejakt

Oppdatert 02.02.2023

OPPDATERING: Etter en vurdering av bestandssituasjonen, felte dyr så langt i jaktperioden og beiteområder for husdyr åpnes det for kvotejakt igjen i deler av region 2 fra lørdag 11. februar 2023.

I Agder gjelder det Bykle, Valle og Bygland kommuner. Disse kommunene inngår i Jaktområde II, som har fått endret kvoten til 4 dyr hvorav én voksen hunn.

Statsforvalterenes kvotetelefoner blir også oppdatert fredag 10. februar. Jakta kan bli stanset på kort varsel, også i påvente av påvisning av kjønn, for å hindre overskyting av kvoten. Øvrige regler for gjennomføringen av kvotejakten er som tidligere.

 

Agder ligger i to rovviltregioner, og reglene for jakt på gaupe er derfor forskjellige avhengig av hvilken kommune man skal jakte i. Det er ikke gaupejakt i rovviltregion 1 i 2023. Perioden for jakt i rovviltregion 2 er fra 1. februar til 31. mars. Jegere i tidligere Aust-Agder plikter å registrere seg på statsforvalterenes SMS-varslingstjeneste.

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at det er forbudt å å benytte droner i forbindelse med jakt, felling og fangst, herunder lokalisere, forfølge og avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren. Dette gjelder også på gaupejakt. Les mer om dette her

Jegere i tidligere Aust-Agder plikter nå å registrere seg på statsforvalterenes SMS-varsling for lisens- og kvotejegere. SMS-varsling av felte dyr/gjenværende kvote er en ekstraservice som ikke erstatter krav til jeger om å holde seg oppdatert på kvotetelefonen, jamfør over. Du registrerer deg på statsforvalterenes Registreringssida for SMS-varsling for lisens- og kvotejegere.

- - - - -

Agderkommunene i rovviltregion 1 

Rovviltregion 1 omfatter følgende kommuner i Agder: Kristiansand, Vennesla, Lindesnes, Åseral, Lyngdal, Hægebostad, Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal (tidligere Vest-Agder).

Rovviltnemnda i Rovviltregion 1 har vedtatt at det ikke åpnes for kvotefri jakt på gaupe i hele regionen i 2023.

Agderkommunene i rovviltregion 2

Rovviltregion 2 omfatter følgende kommuner i Agder: Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Arendal, Froland, Åmli, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle (tidligere Aust-Agder)

Jakttida på gaupe er fra 1. februar til 31. mars. Totalkvoten for region 2 er 17 dyr i 2023, hvorav inntil 6 hunndyr eldre enn ett år. To dyr, hvorav én voksen hunn, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene.

Familiegrupper som opptrer sammen (mordyr i lag med unger) er unntatt fra tillatelsen fram til og med 21. februar. De tiltak som er mulige for å unngå at familiegrupper felles, skal være iverksatt.

Informasjonen i denne artikkelen er også oppsummert i dokumentet som du finner til høyre på denne siden som enkelt kan skrives ut eller for eksempel lagres på smarttelefon.

Kvoten er fordelt på fire jaktområder (endring fra 2022), se også kart under:

Jaktområde I: Deler av Viken fylke – fem (5) dyr hvorav maksimalt én (1) voksen hunn.

Jaktområde II: (endret fra 2022) Bykle, Valle og Bygland kommuner i Agder fylke samt deler av Vestfold og Telemark fylke – fem (5) dyr hvorav maksimalt én (1) voksen hunn.

Jaktområde III: Deler av Viken og Vestfold og Telemark fylker – to (2) dyr hvorav maksimalt én (1) voksen hunn.

Jaktområde IV: (endret fra 2022) Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes, Lillesand, Åmli, Froland, Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner i Agder fylke samt deler av Vestfold og Telemark fylke – 3 dyr hvorav maksimalt 1 voksen hunn.

Det er ikke kvotefri jakt i noen kommuner i Agder i 2023.

Figur 1. Jaktområder og kvotefordeling i Rovviltregion 2 fra jaktstart 1. februar 2023. 
Merk at det ikke er kvotefri jakt i noen av kommunene i Agder, og  at kvotejakt er innført i Bygland, Evje- og Hornnes, Iveland og Lillesand kommuner i 2023.
Figur 1. Jaktområder og kvotefordeling i Rovviltregion 2 fra jaktstart 1. februar 2023. Merk at det ikke er kvotefri jakt i noen av kommunene i Agder, og at kvotejakt er innført i Bygland, Evje- og Hornnes, Iveland og Lillesand kommuner i 2023.

- - - - -

SMS-varsling og kvoteinformasjon

Jegeren plikter å holde seg jevnlig oppdatert om gjenværende kvote på kvotetelefon 37 01 78 87. Ved lav gjenstående kvote er det jegerens ansvar å sjekke kvotetelefonen ofte eller påse at det er dekning på telefonen for å motta SMS-varsling om stans i jakta.

Jegere i tidligere Aust-Agder plikter også å registrere seg på statsforvalterenes SMS-varsling for lisens- og kvotejegere. SMS-varsling av felte dyr/gjenværende kvote er en ekstraservice som ikke erstatter krav til jegeren om å holde seg oppdatert på kvotetelefonen. Registreringsside for SMS-varsling for lisens- og kvotejegere finner du ved å trykke her.

Melding om felt dyr

Felling av gaupe skal uten opphold og innen 30 minutter meldes til Statens naturoppsyn
(tlf 482 54 803) og Statsforvalteren (409 16 574).

Felte dyr skal framvises for kontroll. Undersøkelsen vil bli utført av Statens naturoppsyn.

Innlevering av skutte dyr

Jeger eller preparant plikter å sende inn skrott av felt gaupe til vitenskapelig formål innen 1. juli samme år. Dersom ikke innleveringsfristen overholdes tilfaller dyret i sin helhet Viltfondet.

Jakttid

Jakttid på gaupe er 01.02. – 31.03. Ved fylt kvote kan jakta stanses tidligere. Gaupejakt er ordinær jakt og er derfor underlagt ordinære jaktbestemmelser i medhold av viltloven. Dette innebærer blant annet at en må ha tillatelse fra jaktrettshaver for å kunne utøve jakt.

Krav til aldersgrense, våpen og skyteprøve

Gaupe er definert som storvilt, og aldersgrensen for å jakte gaupe er derfor 18 år. Det er tillatt å jakte gaupe både med haglegevær og rifle. Det er ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn 2 skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Når jakta utøves med rifle er det bare tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss o.l.), og som har en anslagsenergi på minst 980 joule (100 kgm) på 100 meter. Jegere som ønsker å bruke rifle ved gaupejakt må ha bestått skyteprøve for storvilt samme jaktår.

Bruk av hund og fangstredskap

Det er lov å bruke løs på drevet halsende hund til jakt på gaupe. Fangst av gaupe er søknadspliktig og krever årlig tillatelse fra Statsforvalteren for den enkelte bås. Båsens konstruksjon, plassering og tilsynshyppighet skal framgå av søknaden.

Tilsyn av bås til fangst av gaupe skal utføres fysisk og/eller visuelt (kikkert) minst hver morgen og kveld.

Ettersøk og kontroll

Den som påskyter gaupe uten å felle, plikter uten opphold å underrette Statsforvalteren, kommunen og nærmeste politimyndighet, og ved skadeskyting gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Jeger og jaktlag som har deltatt ved skadeskytingen, skal uten godtgjørelse bistå viltmyndighet eller politi i det videre ettersøk. Enhver som utøver jakt og fangst plikter å la seg kontrollerer av politi eller Statens naturoppsyn, og ved forlangende påvise skudd- eller fangststed.

Kartlegging av gaupebestanden

Påvising av familiegrupper er sentralt i overvåkingen og forvaltningen av gaupebestanden. Spor etter mulige familiegrupper meldes fortløpende til Statens naturoppsyn på telefonnummer 482 54 803, eventuelt via Scandobs.