Gaupejakt

Oppdatert 16.02.2024

Perioden for kvotejakt på gaupe er fra og med 1. februar til og med 31. mars. Agder ligger i to rovviltregioner, og reglene for jakt på gaupe er derfor forskjellige avhengig av hvilken kommune man skal jakte i. Det er kvotefri gaupejakt i rovviltregion 1 i 2024.

I region 2 er gaupejakta stanset i jaktområdene I, II, III og IV da kvoten er fylt. Det er kvotefri jakt i jaktområde V.

Jegere i tidligere Aust-Agder plikter å registrere seg på statsforvalterenes SMS-varslingstjeneste. 

 

SISTE: fredag 16. februar 2024 kl. 13:55:
I roviltregion 2 (som blant annet omfatter tidligere Aust-Agder fylke) er gaupejakta stanset i jaktområdene I, II, III og IV på grunn av at alle hunngaupene i kvoten er felt. Dette gjelder kommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Arendal, Froland, Åmli, Grimstad, Valle og Bykle 

- - - - -

Forbud mot droner: Vi gjør oppmerksom på at det er forbudt å å benytte droner i forbindelse med jakt, felling og fangst, herunder lokalisere, forfølge og avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren. Dette gjelder også på gaupejakt. Les mer om dette her

Registrering av jegere: Jegere i tidligere Aust-Agder plikter å registrere seg på statsforvalterenes SMS-varsling for lisens- og kvotejegere. SMS-varsling av felte dyr/gjenværende kvote er en ekstraservice som ikke erstatter krav til jeger om å holde seg oppdatert på kvotetelefonen, jamfør over. Du registrerer deg på statsforvalterenes Registreringssida for SMS-varsling for lisens- og kvotejegere.

- - - - -

Agderkommunene i rovviltregion 1 

Rovviltregion 1 omfatter følgende kommuner i Agder: Kristiansand, Vennesla, Lindesnes, Åseral, Lyngdal, Hægebostad, Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal (tidligere Vest-Agder).

Rovviltnemnda i Rovviltregion 1 har vedtatt at det åpnes for kvotefri jakt på gaupe i hele regionen i 2024.

Agderkommunene i rovviltregion 2

Rovviltregion 2 omfatter følgende kommuner i Agder: Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Arendal, Froland, Åmli, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle (tidligere Aust-Agder)

Jakttida på gaupe er fra og med 1. februar til og med 31. mars. Totalkvoten for region 2 er på 21 dyr i 2024, hvorav inntil åtte hunndyr eldre enn ett år. Tre dyr, inkludert to voksne hunner holdes tilbake ved jaktstart. Ett av de to hunndyrene på reservekvoten, tildeles et jaktområde på bakgrunn av status på felte dyr under kvotejakten. Øvrig reservekvote kan tildeles dersom det foreligger ny informasjon om bestanden.

Familiegrupper som opptrer sammen (mordyr i lag med unger) er unntatt fra tillatelsen fram til og med 21. februar. De tiltak som er mulige for å unngå at familiegrupper felles, skal være iverksatt.

Informasjonen i denne artikkelen er også oppsummert i dokumentet som du finner til høyre på denne siden. Det kan skrives ut eller for eksempel lagres på smarttelefon for å være tilgjengelig uavhengig av dekning.

Kvoten er fordelt på fem jaktområder (endring fra 2023), se også kart under:

Jaktområde I: Deler av Buskerud fylke – fem (5) dyr hvorav maksimalt én (1) voksen hunn.

Jaktområde II (endret fra 2023): Bykle og Valle kommuner i Agder fylke samt deler av Vestfold og Telemark fylker – fem (5) dyr hvorav maksimalt to (2) voksne hunner.

Jaktområde III: Deler av Buskerud, Vestfold og Telemark fylker – fem (5) dyr hvorav maksimalt to (2) voksne hunner.

Jaktområde IV (endret fra 2023): Åmli, Froland, Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner i Agder fylke samt deler av Vestfold og Telemark fylke – tre (3) dyr hvorav maksimalt én (1) voksen hunn.

Jaktområde V (endret fra 2023): Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i Agder fylke : kvotefri jakt i 2024.

Figur 1. Jaktområder og kvotefordeling i Rovviltregion 2 fra jaktstart 1. februar 2024. Merk at det er kvotefri jakt i Agderkommunene Bygland, Evje- og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i 2024.
Figur 1. Jaktområder og kvotefordeling i Rovviltregion 2 fra jaktstart 1. februar 2024. Merk at det er kvotefri jakt i Agderkommunene Bygland, Evje- og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i 2024.

- - - - -

SMS-varsling og kvoteinformasjon

Jegeren plikter å holde seg jevnlig oppdatert om gjenværende kvote på kvotetelefon 37 01 78 87. Ved lav gjenstående kvote er det jegerens ansvar å sjekke kvotetelefonen ofte eller påse at det er dekning på telefonen for å motta SMS-varsling om stans i jakta.

Jegere i tidligere Aust-Agder plikter også å registrere seg på statsforvalterenes SMS-varsling for lisens- og kvotejegere. SMS-varsling av felte dyr/gjenværende kvote er en ekstraservice som ikke erstatter krav til jegeren om å holde seg oppdatert på kvotetelefonen. Registreringsside for SMS-varsling for lisens- og kvotejegere finner du ved å trykke her.

Melding om felt dyr

Felling av gaupe skal uten opphold og innen 30 minutter meldes til Statens naturoppsyn
(tlf 482 54 803) og Statsforvalteren (409 16 574).

Felte dyr skal framvises for kontroll. Undersøkelsen vil bli utført av Statens naturoppsyn.

Innlevering av skutte dyr

Jeger eller preparant plikter å sende inn skrott av felt gaupe til vitenskapelig formål innen 1. juli samme år. Dersom ikke innleveringsfristen overholdes tilfaller dyret i sin helhet Viltfondet.

Jakttid

Jakttid på gaupe er 01.02. – 31.03. Ved fylt kvote kan jakta stanses tidligere. Gaupejakt er ordinær jakt og er derfor underlagt ordinære jaktbestemmelser i medhold av viltloven. Dette innebærer blant annet at en må ha tillatelse fra jaktrettshaver for å kunne utøve jakt.

Krav til aldersgrense, våpen og skyteprøve

Gaupe er definert som storvilt, og aldersgrensen for å jakte gaupe er derfor 18 år. Det er tillatt å jakte gaupe både med haglegevær og rifle. Det er ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn 2 skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Når jakta utøves med rifle er det bare tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss o.l.), og som har en anslagsenergi på minst 980 joule (100 kgm) på 100 meter. Jegere som ønsker å bruke rifle ved gaupejakt må ha bestått skyteprøve for storvilt samme jaktår.

Bruk av hund og fangstredskap

Det er lov å bruke løs på drevet halsende hund til jakt på gaupe. Fangst av gaupe er søknadspliktig og krever årlig tillatelse fra Statsforvalteren for den enkelte bås. Båsens konstruksjon, plassering og tilsynshyppighet skal framgå av søknaden.

Tilsyn av bås til fangst av gaupe skal utføres fysisk og/eller visuelt (kikkert) minst hver morgen og kveld.

Ettersøk og kontroll

Den som påskyter gaupe uten å felle, plikter uten opphold å underrette Statsforvalteren, kommunen og nærmeste politimyndighet, og ved skadeskyting gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Jeger og jaktlag som har deltatt ved skadeskytingen, skal uten godtgjørelse bistå viltmyndighet eller politi i det videre ettersøk. Enhver som utøver jakt og fangst plikter å la seg kontrollerer av politi eller Statens naturoppsyn, og ved forlangende påvise skudd- eller fangststed.

Kartlegging av gaupebestanden

Påvising av familiegrupper er sentralt i overvåkingen og forvaltningen av gaupebestanden. Spor etter mulige familiegrupper meldes fortløpende til Statens naturoppsyn på telefonnummer 482 54 803, eventuelt via Scandobs.