Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir

Norge er inndelt i åtte rovviltregioner. Agder ligger i dag i to av disse regionene på følgende måte:

Kommunene i tidligere Vest-Agder ligger i Rovviltregion 1 sammen med  Rogaland og Vestland fylker. Sekretariatet for Rovviltnemnda i rovviltregion 1 ligger hos Statsforvalteren i Vestland.

Kommunene i tidligere Aust-Agder ligger i Rovviltregion 2 sammen med Vestfold og Telemark fylke og kommuner fra tidligere Buskerud (nå Viken) fylke. Sekretariatet for Rovviltnemnda i rovviltregion 2 ligger hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 23.02.2022

Stans i gaupejakta

Hunndyrkvoten i region 2 er fylt og all gaupejakt er stanset, med unntak av området med kvotefri jakt (jaktområde 5).


Publisert 21.02.2022

Endringer i kvotejakt på gaupe i region 2 fra 18. februar

Det er opprettet et nytt jaktområde som består av jaktområde 4 samt fem kommuner i jaktområde 2. 


Publisert 11.02.2022

Gaupejakt: Informasjonstelefonen er nå i drift igjen

Vår telefonsvarer 37 01 78 87 er nå i drift igjen slik at gaupejegere kan holde seg jevnlig oppdatert om gjenværende kvote.


Publisert 08.02.2022

Kvotejakt på gaupe i jaktområde 4 gjenåpnes

Dette gjelder fra og med 9. februar med en kvote på 3 dyr, hvorav inntil én voksen hunn. Øvrige jaktområder er stengt for jakt, med unntak av kvotefritt område.


Publisert 02.02.2022

Gaupejakt: Informasjonstelefonen 37 01 78 87 er ute av drift

Viktig melding 2.2.2022:

Vår telefonsvarer 37 01 78 87 fungerer ikke akkurat nå . Vi arbeider med å få den i drift igjen så fort som mulig. Det er derfor ekstra viktig at jegerne i tidligere Aust-Agder registrerer seg på statsforvalternes SMS-tjeneste for varsling.


Publisert 08.12.2021, Sist endra 08.12.2021

Kvotefri jakt på gaupe i region 1

Det er opna for kvotefri jakt på gaupe i heile Region 1 i 2022 i perioden 1. februar til 31. mars.


Publisert 24.11.2021

Jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2022

Rovviltnemnda i region 2 har fastsatt en samlet kvote på inntil 24 dyr for jakt på gaupe i 2022. Vedtaket kan påklages innen tre uker til Klima- og miljødepartementet.


Publisert 16.06.2021

Rovvilt og beitesesongen 2021

Statsforvaltaren og Statens naturoppsyn har høg beredskap gjennom sommaren i tilfelle det oppstår skade på husdyr der freda rovvilt er årsak.


Publisert 19.02.2021

Forbud mot bruk av drone under jaktutøvelse

Det er forbudt å benytte droner i forbindelse med jakt, felling og fangst, herunder lokalisere, forfølge og avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren.


Publisert 01.12.2020

Lisensfelling av ulv i Agder 2020/2021

Lisensfelling av ulv føregår frå 1. desember 2020 til 31. mai 2021 eller til kvotene er fylte. Her finn du informasjon om lisensfelling av ulv i rovviltregion 1 og rovviltregion 2.


Kontaktpersonar

Kontakttelefoner rovvilt

Vakttelefon rovvilt:
409 16 574

Lisensjakt Vest-Agder (region 1):
Infotelefon jerv og ulv: 51 56 89 00

Lisens-/kvotejakt Aust-Agder (region 2):
Infotelefon jerv: 37 01 75 57
Infotelefon ulv: 32 26 67 00
Infotelef. bjørn/gaupe: 37 01 78 87

Rovviltregioner

Region 1 omfatter Rogaland og Vestland fylker og Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Vennesla og Åseral kommuner. 

Region 2 omfatter Vestland og Telemark fylke og Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Drammen, Evje og Hornnes, Flesberg, Flå, Froland, Gjerstad, Gol, Grimstad, Hemsedal, Hol, Hole, Iveland, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillesand, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Risør, Rollag, Sigdal, Tvedestrand, Valle, Vegårshei, Øvre Eiker, Ål og Åmli kommuner.