Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis meir

Miljøvernavdelingen ble opprettet i 1982, ti år etter at Norge fikk verdens første Miljøverndepartement. Avdelingene skulle være statens regionale apparat for å sørge for at regjeringens miljøpolitikk ble iverksatt ute i kommuner og fylker.

Tilsyn, formidling av miljømål og veiledning var og er viktige oppgaver. I tillegg utøver miljøvernavdelingen myndighet på mange miljøområder, gir utslippstillatelser og tillatelser til ulike tiltak på land og i vann. I kommunale plansaker påser vi at statlige miljøinteresser ivaretas. Vi utreder og tilrår opprettelse av naturvernområder og er forvaltningsmyndighet for et stort antall naturreservater. I tillegg forvalter vi også en rekke  tilskuddsordninger og bevilgninger til tiltak.

Vi vil her presentere noen av de sakene vi har arbeidet med i løpet av de 40 årene miljøvernavdelingene har virket til beste for miljøet på Agder. Resultatene er oppnådd i samarbeid med kommunene, fylkeskommunen, frivillige organisasjoner, næringslivet, forskningsinstitusjoner og mange enkeltpersoner, samt andre statsetater og sentrale myndigheter.

 • Forsuring og kalking av vassdrag
 • Forurensning: opprydding i sjøsedimenter med miljøgifter
 • Otra: opprydding i industriutslipp og kommunale avløp
 • Miljøgifter i sjøområder
 • Avløpsrensning, bygging av renseanlegg
 • Områdevern
 • Nasjonalpark og landskapsvern
 • Fra verneplaner til frivillig skogvern
 • Samlet plan og vassdragsvern
 • Skjærgårdsparken og andre friluftsområder
 • Kommunal planlegging
 • Strandsone
 • Barn og unges interesser i planleggingen
 • Areal og transportplanlegging i byområdene
 • Klimatiltak og -tilpasning

  


03.07.2024

Fem nye skogreservater i Agder

Kongen i Statsråd vedtok den 21.06.2024 vern av fire nye naturreservater og utvidelse av ett eksisterende naturreservat i Agder. Alle områdene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


27.06.2024

Høring: Tiltak i sjø i Lindesnes

Bertelsen & Garpestad AS søker om tillatelse til tiltak i sjø ved gnr./bnr. 27/3 i Lindesnes kommune. Tiltakene er omsøkt i forbindelse med etablering av ny kai. Frist for innspill til søknaden er 27.08.2024. 


27.06.2024

Høring: Søknad om utvidelse av deponi

Avfall Sør AS søker Statsforvalteren om tillatelse til utvidelse av deponiet på Støleheia i Vennesla kommune. Frist for innspill til søknaden er 11.08.2024. 


21.06.2024

Stans i laksefisket

Miljødirektoratet fastsetter forskrift om stans i fisket etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjøområder i sesongen 2024. Forskriften trer i kraft søndag 23. juni 2024.


20.06.2024

Høring: Søknad om utslippstillatelse for driftsfasen, E39 Herdal - Røyskår

Joint Venture Implenia Stangeland søker på vegne av Nye Veier AS om tillatelse etter forurensningsloven for driftsfasen av E39 delstrekning Herdal - Røyskår i Lyngdal kommune.

Vi ber om uttalelse til søknaden innen 9. august 2024.


28.05.2024

Høring: Igjenfylling av Krokvann i Vennesla kommune

Statsforvalterens miljøvernavdeling har mottatt søknad om igjenfylling av Krokvann i Vennesla kommune. Formålet med tiltaket er å opparbeide industritomt for datasenter. N01 Real Estate AS er tiltakshaver. 


24.05.2024

Plansaker etter plan- og bygningsloven – høringsfrister i sommerferien

Vi oppfordrer kommunene om å sette lengre høringsfrist i plansaker etter plan- og bygningsloven som legges ut til høring/offentlig ettersyn i sommer, enn det som er minimumskrav etter loven.


13.05.2024

Søknad om tiltak i sjø, Ødegård utvikling AS

Statsforvalterens miljøvernavdeling har fått søknad om tiltak i sjø ved gnr./bnr. 96/88 mfl. i Kristiansand kommune. Tiltakene omfatter mudring av masser i sjø, sprengning av sjøbunn og graving av landmasser for å åpne en kunstig kanal. Frist for kommentarer til søknaden er 12.06.2024. 


13.05.2024

Søknad om kompostering av hestegjødsel

Arendal og Grimstad Rideklubb har søkt Statsforvalteren om tillatelse til å etablere og drifte et komposteringsanlegg for hestegjødsel fra egen stall på gnr./bnr. 52/338 i Grimstad kommune. Frist for innspill er 14. juni. 


06.05.2024

Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Lillesand tettbebyggelse

Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknaden fra Lillesand kommune om tillatelse etter forurensningsloven til drift av avløpsanlegg. Vi gir tillatelse til utslipp av renset avløpsvann opp til 29 000 personekvivalenter på visse vilkår. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel