Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis meir

I dag, 1. september, er det nøyaktig 40 år siden Miljøvernavdelingene hos landets fylkesmannsembeter ble opprettet. 

Miljøvernavdelingen ble opprettet i 1982, ti år etter at Norge fikk verdens første Miljøverndepartement. Avdelingene skulle være statens regionale apparat for å sørge for at regjeringens miljøpolitikk ble iverksatt ute i kommuner og fylker.

Tilsyn, formidling av miljømål og veiledning var og er viktige oppgaver. I tillegg utøver miljøvernavdelingen myndighet på mange miljøområder, gir utslippstillatelser og tillatelser til ulike tiltak på land og i vann. I kommunale plansaker påser vi at statlige miljøinteresser ivaretas. Vi utreder og tilrår opprettelse av naturvernområder og er forvaltningsmyndighet for et stort antall naturreservater. I tillegg forvalter vi også en rekke  tilskuddsordninger og bevilgninger til tiltak.

Vi vil her presentere noen av de sakene vi har arbeidet med i løpet av de 40 årene miljøvernavdelingene har virket til beste for miljøet på Agder. Resultatene er oppnådd i samarbeid med kommunene, fylkeskommunen, frivillige organisasjoner, næringslivet, forskningsinstitusjoner og mange enkeltpersoner, samt andre statsetater og sentrale myndigheter.

 • Forsuring og kalking av vassdrag
 • Forurensning: opprydding i sjøsedimenter med miljøgifter
 • Otra: opprydding i industriutslipp og kommunale avløp
 • Miljøgifter i sjøområder
 • Avløpsrensning, bygging av renseanlegg
 • Områdevern
 • Nasjonalpark og landskapsvern
 • Fra verneplaner til frivillig skogvern
 • Samlet plan og vassdragsvern
 • Skjærgårdsparken og andre friluftsområder
 • Kommunal planlegging
 • Strandsone
 • Barn og unges interesser i planleggingen
 • Areal og transportplanlegging i byområdene
 • Klimatiltak og -tilpasning

  


29.02.2024

Resultater fra landsdekkende tilsynsaksjon med biloppsamlere

Statsforvalterne gjennomførte høsten 2023 en landsdekkende tilsynsaksjon med behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Det ble totalt gjennomført 63 tilsyn, og resultatene viser at mange ikke følger miljøkravene om forsvarlig behandling. 


29.02.2024

Resultater fra landsdekkende tilsynsaksjon med tiltak i sjø

I samarbeid med Miljødirektoratet kontrollerte Statsforvalterne i fjor prosjekter som mudrer, dumper og fyller ut masser i sjø og vassdrag. Totalt ble 33 tilsyn gjennomført, og det ble funnet mange brudd på miljøregelverket. 


26.02.2024

Vis hensyn til villreinen i heiene i Setesdal

Snø og nedising skaper nå vanskelige beiteforhold for villreinen i Setesdal Austhei og nordlige deler av Setesdal Ryfylke. Villreinen sliter med å finne mat og trenger å bevege seg fritt, med minst mulig forstyrrelser.


23.02.2024

Verneforslag for to skogområder i Grimstad og Bygland kommuner

Statsforvalteren i Agder foreslår vern av Igletjenn naturreservat i Grimstad og utvidelse av Underforlii naturreservat i Bygland. Det innebærer vern av særdeles frodig lågurteikeskog i Igletjenn naturreservat og bevaring av eldre blandingsskog og boreal løvskog ved Underforlii.


23.02.2024

Bergene Holm AS søker om utslippstillatelse på Jordøya i Åmli

Bergene Holm AS avd. Nidåra søker om utslipptillatelse for sitt anlegg på Jordøya i Åmli kommune, med sagbruk, høvleri, lager, forbrenningsanlegg og impregneringsverk. 


16.02.2024, Endra 16.02.2024

Stans i gaupejakta

I rovviltregion 2 er kvotejakta på gaupe stanset. 


31.01.2024

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket – vipetiltak fra 2024

Statsforvalteren ønsker å innføre et RMP-tiltak som ivaretar hekking og beiting av vipe. Forslag til forskrift er nå på høring. Høringsfristen er 21. februar 2024.


30.01.2024

Høring: Endret tillatelse for Fluet brygge AS

Statsforvalteren har mottatt søknad om endring av vilkår i tillatelse til utfylling i sjø ved gnr./bnr. 507/668 mfl. i Arendal kommune, gitt til Fluet brygge AS den 08.11.2023.


30.01.2024

Mange avvik i tilsynsaksjon med avfallsdeponier

Statsforvalterne gjennomførte høsten 2023 en tilsynsaksjon med aktive avfallsdeponier. Totalt ble 40 deponier kontrollert. Det ble avdekket mange brudd på deponiregelverket og på internkontrollforskriften. 


22.01.2024

KRISTIANSANDSKONFERANSEN 2024

Totalberedskap og frivillighetens innsats er tema for den ellevte utgaven av Kristiansandskonferansen.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel