Miljøvernavdelingen

Miljøvernavdelingen arbeider med oppgaver på planområdet, forurensnings- og naturforvaltningsområdet. Avdelingen består av avdelingsledelsen og fire faggrupper for artsforvaltning, forurensning, naturforvaltning og plan.

Publisert 06.12.2012, Sist endret 08.10.2021

Vi har ansvar for at nasjonal politikk blir formidlet og fulgt opp i behandling av kommunale og regionale planer. Formidling av statlig miljøvernpolitikk til regionale og kommunale beslutningstakere er en sentral oppgave. Opplæring av kommunene i plan og bygningsloven, naturmangfoldloven og forurensningsloven står sentralt.

Tilsyn med ulike virksomheter for å minimalisere forurensning, opprydding i forurenset bunn i fjordene våre, og oppfølging av kommunene på klimaområdet er blant våre kjerneoppgaver på forurensningsområdet.

Naturvern, kartlegging av mangfoldet i naturen, bevaring av arealer som er viktige for naturmangfoldet er særlig viktig innen naturforvaltning. Vi arbeider for å ta vare på truede arter som laks, bleke, villrein og naturtyper som hule eiker, slåttemarker og ålegressenger. Vi arbeider også for å redusere skadevirkningene av fremmede arter.

Helhetlig forvaltning av kystvann og vassdrag er høyt prioritert, og skal skje i henhold til vannforskriften som gir føringer for vannkvaliteten.

- - - - -

Du finner mer stoff om våre arbeidsområder ved å klikke på knappen Miljø og klima øverst i høyre kolonne. På den samme siden finner du også nyhetssaker om miljøvern i Aust- og Vest-Agder.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Miljøverndirektør

Faggruppeleder artsforvaltning

Faggruppeleder naturforvaltning (vikar)

Faggruppeleder forurensning

Faggruppeleder plan (vikar)