Miljøvernavdelingen

Miljøvernavdelingen arbeider med oppgaver på planområdet, forurensnings- og naturforvaltningsområdet. Avdelingen består av avdelingsledelsen og fire faggrupper for artsforvaltning, forurensning, naturforvaltning og plan.

Publisert 06.12.2012, Sist endra 08.10.2021

Vi har ansvar for at nasjonal politikk blir formidlet og fulgt opp i behandling av kommunale og regionale planer. Formidling av statlig miljøvernpolitikk til regionale og kommunale beslutningstakere er en sentral oppgave. Opplæring av kommunene i plan og bygningsloven, naturmangfoldloven og forurensningsloven står sentralt.

Tilsyn med ulike virksomheter for å minimalisere forurensning, opprydding i forurenset bunn i fjordene våre, og oppfølging av kommunene på klimaområdet er blant våre kjerneoppgaver på forurensningsområdet.

Naturvern, kartlegging av mangfoldet i naturen, bevaring av arealer som er viktige for naturmangfoldet er særlig viktig innen naturforvaltning. Vi arbeider for å ta vare på truede arter som laks, bleke, villrein og naturtyper som hule eiker, slåttemarker og ålegressenger. Vi arbeider også for å redusere skadevirkningene av fremmede arter.

Helhetlig forvaltning av kystvann og vassdrag er høyt prioritert, og skal skje i henhold til vannforskriften som gir føringer for vannkvaliteten.

- - - - -

Du finner mer stoff om våre arbeidsområder ved å klikke på knappen Miljø og klima øverst i høyre kolonne. På den samme siden finner du også nyhetssaker om miljøvern i Aust- og Vest-Agder.

Miljøverndirektør

Faggruppeleder artsforvaltning

Faggruppeleder naturforvaltning (vikar)

Faggruppeleder forurensning

Faggruppeleder plan (vikar)