Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Oppdatert korona-informasjon

Miljødirektoratet gir fortløpende informasjon om status for særskilte behov knyttet til fagområdene de forvalter, blant annet avløp og avfall. Du kan lese mer på Miljødirektoratets nettside. Et sammendrag av informasjon knyttet til Statsforvalterens myndighetsområder finner du her


Publisert 14.10.2021

Søk midler til opprydning i forurenset grunn og sjøbunn

Frist for å søke til Miljødirektoratet om midler til opprydningstiltak for 2022 er 10.12.2021. Søknaden skal sendes inn elektronisk. 


Publisert 13.10.2021

Endret tillatelse til Frustøl pukkverk AS

Statsforvalteren har behandlet Frustøl Pukkverk AS sin søknad av 14.05.2021 om endring av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av betong og asfalt på gnr. 575, bnr. 10, 507 og 565 i Kristiansand kommune. 


Publisert 09.06.2021

Tillatelse til tiltak i Kvinavassdraget for Sira Kvina kraftselskap

Statsforvalteren gir Sira Kvina kraftselskap tillatelse til mudring og utfylling i Kvinavassdraget og permanent disponering av overskuddsmasser fra mudring på land.


Publisert 08.06.2021

Tillatelse til utfylling til Statens vegvesen

Statsforvalteren gir Statens vegvesen tillatelse til utfylling av inntil 100 000 m3 sprengstein i Vesterhavn i Kristiansand kommune.


Publisert 20.05.2021

Endret tillatelse for Fossbekk avløpsanlegg i Lillesand kommune

Statsforvalteren har etter søknad endret tillatelsen for Fossbekk avløpsanlegg. Endringene omfatter presisering av frist for å innføre sekundærrensing ved avløpsrenseanlegget. 


Publisert 12.05.2021

Tillatelse til utfylling i Flisebukta

Statsforvalteren gir Kanalbyen Eiendom AS tillatelse til utfylling av inntil 33 000 m3 sprengstein i sjø i Flisebukta. 


Publisert 09.03.2021

Tillatelse for Velde Produksjon AS

Statsforvalteren gir tillatelse etter forurensningsloven § 11 for Velde Produksjon AS til drift av asfaltverk ved gnr. 27 bnr. 37 og 38 i Lindesnes kommune.


Publisert 04.03.2021

Endret tillatelse for Voss Production AS

Statsforvalteren har etter søknad endret tillatelsen etter forurensningsloven for Voss Production AS. Endringene omfatter produkttype, -mengde og grenseverdier for utslippskomponenter. 


Publisert 05.02.2021

To nyttige webinarer om forurensning

Denne våren arrangerer Miljødirektoratet to webinarer rettet mot ansatte hos kommunen som jobber med forurensningssaker. 


Publisert 10.12.2020

Tillatelse til midlertidig anleggsarbeid knyttet til E39 Herdal - Røyskår

Fylkesmannen i Agder har gitt Nye Veier AS tillatelse  til midlertidig utslipp fra anleggsfase under bygging av ny parsell av E39 mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal kommune. 


Akutt forurensning - ring 110!

Miljøvernavdelingen gir miljøfaglige råd til Kystverket eller kommunene om hvordan de skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen. Les mer om Statsforvalterens rolle.

 Gå til Kystverkets sider om varsling.