Forurensning

Oppdatert 29.12.2022

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 24.01.2023

Nytt kapittel i forurensningsforskriften stiller krav til betongproduksjon

Nytt kapittel 33 i forurensningsforskriften ble fastsatt 1. januar 2023, og gjelder for virksomheter som produserer fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer. Forskriften stiller krav til blant annet utslipp til vann, støy og håndtering av betongavfall. 


Publisert 20.01.2023

Foredrag fra forurensningskonferanse 2023

Statsforvalteren arrangerte 12. januar konferanse for kommunale saksbehandlere på forurensningsområdet. Her finner du presentasjonene fra konferansen. 


Publisert 04.01.2023

Tillatelse til Saulekilen biogassanlegg

Statsforvalteren har behandlet søknad fra Arendal kommune om tillatelse etter forurensningsloven for drift av Saulekilen biogassanlegg. Vi gir tillatelse til anlegget på visse vilkår. 


Publisert 06.12.2022

Tillatelse til Einar Øgrey Industrisand

Statsforvalteren gir Einar Øgrey Industrisand AS tillatelse til produksjon av inntil 30 000 tonn blåsesand per år i Høllen Vest industriområde, Kristiansand kommune.  


Publisert 06.12.2022

Tillatelse til Gjemlestad Kraftverk AS

Statsforvalteren gir tillatelse til Gjemlestad Kraftverk AS til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet knyttet til driving av tunnel til Gjemlestad kraftverk i Kvinedal kommune. 


Publisert 30.11.2022

Mange avvik i tilsynsaksjon for kunstgressbaner

I en landsdekkende tilsynsaksjon gjennomført av statsforvaltere i alle fylker er det avdekket at mer enn halvparten av de kontrollerte banene ikke overholder regelverket som skal hindre spredning av mikroplast. 


Publisert 25.11.2022

Tillatelse til utfylling i sjø, Farøy brygge

Statsforvalteren gir tillatelse til utfylling i sjø til Farøy brygge AS. Tillatelsen omfatter utfylling av inntil 13 000 m3 sprengstein ved gnr./bnr. 3/23 og 3/49 i Farsund kommune.


Publisert 20.10.2022

Tillatelse til nyttiggjøring av bunnrenskemasser

Statsforvalteren har gitt tillatelse til gjenbruk av forurensede slam- og bunnrenskemasser fra anleggsarbeider på E39 i Lyngdal kommune. Massene skal benyttes til vegtekniske formål og utbyggingsområder. 


Publisert 15.09.2022

Tillatelse til tiltak i sediment for Baring Farsund AS

Statsforvalteren gir Baring Farsund AS tillatelse til tiltak i sediment i Lundevågen i Farsund kommune. 


Publisert 05.09.2022

Tilsynsaksjon med brannøvingsplasser

Statsforvalteren gjennomfører en landsdekkende tilsynsaksjon med brannøvingsplasser i uke 34 - 39. Formålet med aksjonen er å kontrollere om det brukes PFAS-holdig slukkeskum på øvingsplassene, og påse at relevant regelverk overholdes.