Forurensning

Oppdatert 07.03.2023

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 21.11.2023

Tillatelse til utslipp av renset avløpsvann fra Lyngdal tettbebyggelse

Statsforvalteren i Agder har gitt Lyngdal kommune ny tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av avløpsvann for inntil 13600 personekvivalenter fra Lyngdal tettbebyggelse.


Publisert 20.11.2023

Endret tillatelse til Smaken av Grimstad AS

Statsforvalteren i Agder gir tillatelse til endret produksjon og endrer eksisterende tillatelse for næringsmiddelvirksomheten for Smaken av Grimstad AS. Virksomheten er lokalisert ved gnr./bnr. 8/92 i Grimstad kommune. 


Publisert 17.11.2023

Tillatelse til IRS Miljø IKS

Statsforvalteren gir IRS Miljø IKS tillatelse til mottaksanlegg for ordinært og farlig avfall på gnr./bnr. 36/1 i Sirdal kommune. 


Publisert 17.11.2023

Tillatelse til Netland & Sønner AS

Statsforvalteren gir Netland & Sønner AS tillatelse til mottaksanlegg for ordinært og farlig avfall på gnr./bnr. 113/289 i Kvinesdal kommune. 


Publisert 13.11.2023

Tillatelse til tiltak i sjø til Arendal havnevesen KF

Statsforvalteren gir Arendal havnevesen KF tillatelse til tiltak i sjø i Bukkevika i Arendal kommune. Tiltakene omfatter mudring og utfylling av masser og peling i sjø. Tiltakene er en del av prosjektet med utvidelse av kaianlegget ved Eydehavn.


Publisert 08.11.2023

Tillatelse til tiltak i sjø til Fluet brygge AS

Statsforvalteren gir tillatelse til Fluet brygge AS til å gjennomføre tiltak i sjø ved gnr/bnr 507/668 mfl. i Arendal kommune. Tiltakene omfatter utfylling av masser og peling i sjø.


Publisert 13.09.2023

Tillatelse til mudring og utfylling i Skåla

Statsforvalteren gir Agder fylkeskommune tillatelse til å mudre inntil 14 000 m3 sediment og fylle ut inntil 28 000 m3 masser i innsjøen Skåla i Flekkefjord kommune. 


Publisert 12.09.2023

Kontroll av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

Statsforvalterne over hele landet fører i høst tilsyn med behandlingsanlegg som håndterer kasserte kjøretøy. 


Publisert 23.08.2023

Tilsyn med avfallsdeponier

Statsforvalteren skal i en landsomfattende tilsynsaksjon føre tilsyn med aktive deponier for ordinært avfall. Formålet er å kontrollere at avfallet deponeres på en forsvarlig måte. 


Publisert 09.08.2023

Tillatelse til utfylling i sjø ved Kjeholmen

Statsforvalteren gir Everfuel Greenstat Production 1 AS tillatelse til utfylling av masser ved Kjeholmen i Kristiansand kommune. Tiltaket skal tilrettelegge for mulig fremtidig kaifront ved hydrogenproduksjonsanlegg ved Fiskå.