Forurensning

Oppdatert 05.01.2024

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 06.05.2024

Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Lillesand tettbebyggelse

Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknaden fra Lillesand kommune om tillatelse etter forurensningsloven til drift av avløpsanlegg. Vi gir tillatelse til utslipp av renset avløpsvann opp til 29 000 personekvivalenter på visse vilkår. 


Publisert 22.03.2024

Endret tillatelse for RelyOn Nutec Norway AS avd. Kristiansand

Statsforvalteren har revidert utslippstillatelsen til RelyOn Nutec Norway AS for bedriftens brannøvingsfelt ved gnr./bnr. 115/6 og 115/46 i Kristiansand kommune. 


Publisert 14.03.2024

Tillatelse til akvakultur av laksefisk på Lista fly- og næringspark

Statsforvalteren har gitt tillatelse til Lista Laks AS til produksjon av laksefisk i landbasert resirkuleringsanlegg på gnr./bnr. 93/1 og 94/9 m.fl. i Farsund kommune. 


Publisert 01.03.2024

Tilsyn med mottak for farlig avfall

Statsforvalterne over hele landet vil føre tilsyn med anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall. Tilsynsaksjonen koordineres av Miljødirektoratet, og vil foregå fra begynnelsen av mars til slutten av mai. 


Publisert 01.03.2024

Midlertidig utslippstillatelse for Fennefoss avløpsanlegg

Statsforvalteren i Agder gir Evje og Hornnes kommune tidsbegrenset tillatelse til utslipp av avløpsvann med redusert rensegrad fra Fennefoss avløpsanlegg. 


Publisert 29.02.2024

Resultater fra landsdekkende tilsynsaksjon med biloppsamlere

Statsforvalterne gjennomførte høsten 2023 en landsdekkende tilsynsaksjon med behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Det ble totalt gjennomført 63 tilsyn, og resultatene viser at mange ikke følger miljøkravene om forsvarlig behandling. 


Publisert 29.02.2024

Resultater fra landsdekkende tilsynsaksjon med tiltak i sjø

I samarbeid med Miljødirektoratet kontrollerte Statsforvalterne i fjor prosjekter som mudrer, dumper og fyller ut masser i sjø og vassdrag. Totalt ble 33 tilsyn gjennomført, og det ble funnet mange brudd på miljøregelverket. 


Publisert 30.01.2024

Mange avvik i tilsynsaksjon med avfallsdeponier

Statsforvalterne gjennomførte høsten 2023 en tilsynsaksjon med aktive avfallsdeponier. Totalt ble 40 deponier kontrollert. Det ble avdekket mange brudd på deponiregelverket og på internkontrollforskriften. 


Publisert 22.01.2024

Revidert tillatelse til Joint Venture Implenia Stangeland E 39 Lyngdal AS

Statsforvalteren har revidert utslippstillatelsen til Joint Venture Implenia Stangeland E 39 Lyngdal ANS (JVIS) for ny E 39 mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal kommune. Tillatelsen gjelder gjenbruk av bunnrenskemasser fra tunnel og oppsamlede masser bestående av sand og armert sprøytebetong.


Publisert 29.11.2023

Tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsarbeider på ny E39

Statsforvaletern gir Nye Veier AS tillatelse til utslipp fra midlertidige anleggsarbeider ved opparbeidelse av ny delstrekning av E39 mellom Mandal og Blørstad i Lindesnes kommune.