Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Forureining

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

Oppdatert korona-informasjon

Miljødirektoratet gir fortløpende informasjon om status for særskilte behov knyttet til fagområdene de forvalter, blant annet avløp og avfall. Du kan lese mer på Miljødirektoratets nettside. Et sammendrag av informasjon knyttet til Statsforvalterens myndighetsområder finner du her


05.02.2021

To nyttige webinarer om forurensning

Denne våren arrangerer Miljødirektoratet to webinarer rettet mot ansatte hos kommunen som jobber med forurensningssaker. 


10.12.2020

Tillatelse til midlertidig anleggsarbeid knyttet til E39 Herdal - Røyskår

Fylkesmannen i Agder har gitt Nye Veier AS tillatelse  til midlertidig utslipp fra anleggsfase under bygging av ny parsell av E39 mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal kommune. 


09.12.2020

Tillatelse til fjerning av krypsiv på fire lokaliteter i Otra

Fylkesmannen gir Agder fylkeskommune tillatelse til å fjerne krypsiv på fire lokaliteter i Otra i kommunene Vennesla og Valle.


23.11.2020

Tillatelse til utfylling og mudring i Nelaug

Fylkesmannen gir Agder fylkeskommune tillatelse til utfylling og mudring i Nelaug i forbindelse med etablering av ny veitrasé for fv. 416 på strekningen Selåsvatn – Simonstad.


12.10.2020

Endret tillatelse til Franzefoss Minerals

Fylkesmannen endrer Franzefoss Minerals AS avd. Eydehavn 512 (tidligere Miljøkalk) sin tillatelse med hjemmel i forurensningsloven § 18. 


08.10.2020

Tillatelse til testtørking av malm til Eramet Norway AS avdeling Kvinesdal

Fylkesmannen gir Eramet Norway AS avdeling Kvinesdal tillatelse til å tørke totalt 6 000 tonn malm på Asfalt Sør AS sitt anlegg i Kvinesdal kommune.


08.10.2020

Tillatelse til tiltak i sjø i Strømsvika – Lindesnes kommune

Fylkesmannen gir Mandal havn KF tillatelse til tiltak i sjø i Lindesnes kommune. Formålet med tiltakene er å utvide tømmerkaiområdet i Strømsvika.


05.10.2020

Landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i avfallsanlegg

I oktober fører Fylkesmennene tilsyn med brannsikkerheten på avfallsanlegg og hvordan de begrenser miljøskadene etter brann. Aksjonen gjennomføres i samarbeid med brannvesenet, og resultatene skal etter planen være klare i mars 2021. 


31.08.2020

Frist for å søke midler til opprydding i forurenset grunn og sjøbunn

Frist for å søke til Miljødirektoratet om midler til opprydningstiltak for 2021 er 15.10.2020


19.08.2020

Endret tillatelse for Støleheia avfallsanlegg

Fylkesmannen fatter vedtak om endring av tillatelsen til Avfall Sør AS for Støleheia avfallsanlegg i Vennesla kommune.