Forureining

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

Oppdatert korona-informasjon

Miljødirektoratet gir fortløpende informasjon om status for særskilte behov knyttet til fagområdene de forvalter, blant annet avløp og avfall. Du kan lese mer på Miljødirektoratets nettside. Et sammendrag av informasjon knyttet til Statsforvalterens myndighetsområder finner du her


Publisert 09.06.2021

Tillatelse til tiltak i Kvinavassdraget for Sira Kvina kraftselskap

Statsforvalteren gir Sira Kvina kraftselskap tillatelse til mudring og utfylling i Kvinavassdraget og permanent disponering av overskuddsmasser fra mudring på land.


Publisert 08.06.2021

Tillatelse til utfylling til Statens vegvesen

Statsforvalteren gir Statens vegvesen tillatelse til utfylling av inntil 100 000 m3 sprengstein i Vesterhavn i Kristiansand kommune.


Publisert 20.05.2021

Endret tillatelse for Fossbekk avløpsanlegg i Lillesand kommune

Statsforvalteren har etter søknad endret tillatelsen for Fossbekk avløpsanlegg. Endringene omfatter presisering av frist for å innføre sekundærrensing ved avløpsrenseanlegget. 


Publisert 12.05.2021

Tillatelse til utfylling i Flisebukta

Statsforvalteren gir Kanalbyen Eiendom AS tillatelse til utfylling av inntil 33 000 m3 sprengstein i sjø i Flisebukta. 


Publisert 09.03.2021

Tillatelse for Velde Produksjon AS

Statsforvalteren gir tillatelse etter forurensningsloven § 11 for Velde Produksjon AS til drift av asfaltverk ved gnr. 27 bnr. 37 og 38 i Lindesnes kommune.


Publisert 04.03.2021

Endret tillatelse for Voss Production AS

Statsforvalteren har etter søknad endret tillatelsen etter forurensningsloven for Voss Production AS. Endringene omfatter produkttype, -mengde og grenseverdier for utslippskomponenter. 


Publisert 05.02.2021

To nyttige webinarer om forurensning

Denne våren arrangerer Miljødirektoratet to webinarer rettet mot ansatte hos kommunen som jobber med forurensningssaker. 


Publisert 10.12.2020

Tillatelse til midlertidig anleggsarbeid knyttet til E39 Herdal - Røyskår

Fylkesmannen i Agder har gitt Nye Veier AS tillatelse  til midlertidig utslipp fra anleggsfase under bygging av ny parsell av E39 mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal kommune. 


Publisert 09.12.2020

Tillatelse til fjerning av krypsiv på fire lokaliteter i Otra

Fylkesmannen gir Agder fylkeskommune tillatelse til å fjerne krypsiv på fire lokaliteter i Otra i kommunene Vennesla og Valle.


Publisert 23.11.2020

Tillatelse til utfylling og mudring i Nelaug

Fylkesmannen gir Agder fylkeskommune tillatelse til utfylling og mudring i Nelaug i forbindelse med etablering av ny veitrasé for fv. 416 på strekningen Selåsvatn – Simonstad.


Akutt forurensning - ring 110!

Miljøvernavdelingen gir miljøfaglige råd til Kystverket eller kommunene om hvordan de skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen. Les mer om Statsforvalterens rolle.

 Gå til Kystverkets sider om varsling.