Truede naturtyper

Det er et politisk mål å stoppe tapet av biologisk mangfold i Norge. For å nå dette målet er det nødvendig å ta vare på naturtyper som har en viktig funksjon for trua arter, som har en viktig økologiske funksjon for områdene rundt eller som i seg selv er sjeldne.

Naturtypene er leveområder for artene. Mange arter er svært spesialisert og avhengig av spesielle naturtyper, eller til og med at disse naturtypene skjøttes på en bestemt måte. Andre arter kan igjen være avhengig av kombinasjonen av ulike naturtyper. Oppsplitting og bortfall av leveområder er den viktigste årsaken til at arter havner på rødlista over trua arter. I tillegg er mange naturtyper preget av gjengroing.

I Agder har vi kjente forekomster av 50 av de totalt 80 naturtypene som er oppført på rødlista for naturtyper. Vi har et spesielt ansvar for å ta vare på naturtyper som har sin hovedutbredelse i den varmekjære delen av landet. Sørlig strandeng, sørlig etablert sanddynemark og lågurt-eikeskog er eksempler på slike naturtyper. Alt av kartlagte naturtyper i Agder er tilgjengelig i Naturbase.

Utvalgte naturtyper

I naturmangfoldloven er det hjemmel til å fastsette en forskrift som angir at bestemte naturtyper er utvalgte i hele eller deler av landet. 

Det er Kongen i statsråd som kan utpeke en naturtype som utvalgt naturtype dersom 

  • det er en negativ utvikling i utbredelse eller tilstand for naturtypen 
  • naturtypen er viktig for en eller flere prioriterte arter 
  • naturtypen har en vesentlig del av utbredelsen i Norge 
  • det er internasjonale forpliktelser knyttet til naturtypen

For utvalgte naturtyper gjelder det blant annet at 

  • det er en generell aktsomhetsplikt for å unngå reduksjon av naturtypenes utbredelse og forringelse av naturtypenes økologiske tilstand 
  • offentlige myndigheter skal ta hensyn til naturtypene ved tilskuddsforvaltning 
  • offentlige tillatelser til inngrep i forekomster av naturtypene forutsetter at konsekvensene er klarlagt 
  • det er meldeplikt til kommunen for jord- og skogbrukstiltak som ellers ikke krever tillatelse før det gjøres tiltak i disse naturtypene

Utvalgte naturtyper har en egen forskrift der det fremgår hvordan disse er beskyttet.

Til nå er det bestemt at naturtypene slåttemark, slåttemyr, kalksjøer, hule eiker, kalklindeskog og kystlynghei skal være utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. I Agder har vi forekomster av slåttemark, slåttemyr, hule eiker og kystlynghei, samt et fåtall registrerte forekomster av kalksjøer. Alle disse ser du i Naturbase.

Mange naturtyper er av en slik karakter at forekomstene trenger skjøtsel for å opprettholde eller forbedre den økologiske tilstanden. Det er derfor etablert en egen tilskuddsordning for skjøtsel av utvalgte og truede naturtyper.


Publisert 12.06.2018

Kartlegging av naturtyper i Aust- og Vest-Agder i 2018

I perioden mai-oktober 2018 blir det på oppdrag fra  Miljødirektoratet gjennomført naturtypekartlegging Aust- og Vest-Agder.


Publisert 24.02.2017

Kartlegging av hule eiker i Grimstad kommune 2016

BioFokus har kartlagt den utvalgte naturtypen "Hule eiker" i deler av Grimstad kommune og registrert 53 forekomster. Rapporten foreligger nå.