Kartlegging av naturtyper 2024

Kart over områdene som skal kartlegges i 2024.
Delområder som skal kartlegges i 2024. Lilla områder ligger innenfor verneområde, grønt markerer kartleggingsområder utenfor verneområder.

Det vil gjennomføres en kartlegging av naturtyper i en rekke områder i Agder i perioden mai til oktober 2024. Områdene ligger i Farsund, Lyngdal, Grimstad, Arendal og Tvedestrand. Kartleggingen utføres av firmaene Natur og Samfunn og Dokkadelta på oppdrag fra Miljødirektoratet, og resultatene vil bli publisert på offentlig tilgjengelige kart. 

Publisert 23.04.2024

Hvorfor kartlegger vi naturtyper?

Kartleggingen er en langsiktig, nasjonal satsning for å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur. Målet med kartleggingen er å få på plass god informasjon om naturen som kan brukes blant annet i arealplanprosesser. Vi trenger denne informasjonen for å vite hvilke hensyn som må vektlegges for å sikre en effektiv og forutsigbar arealplanprosess. Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke tilskudd til tiltak for truet natur og kulturlandskapet.

Hva skal kartlegges?

Ikke all natur kartlegges. Hvilke naturtyper som skal kartlegges utenfor verneområder er fastsatt i Miljødirektoratets kartleggingsinstruks fra 2023. Instruksen inkluderer 111 ulike naturtyper. De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge, mens resten av naturtypene skal kartlegges fordi de er viktige leveområde for trua og nær trua arter. 

I år skal det kartlegges i kommunene Farsund, Lyngdal, Grimstad, Arendal og Tvedestrand. Områdene som skal kartlegges kan inneholde både innmark og utmark. Du kan se områdene som skal kartlegges på nettsiden Naturkartlegging2024

Resultatene fra kartleggingen vil bli tilgjengelig for alle våren 2025 gjennom Naturbase: https://kart.naturbase.no/

Hvem kan jeg kontakte?

All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i samsvar med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdselskultur. Ved kartlegging på innmark kan det være nødvendig for kartleggeren å gå på innmarksarealer. Dersom det er spesielle hensyn som må tas i forbindelse med slik ferdsel eller du ikke gir samtykke til ferdsel på innmark eller uttak av små mengder plantemateriale, kan du ta kontakt med Statsforvalteren ved Marie Bjelland på e-post marie.bjelland@statsforvalteren.no eller på telefon 370 17875.  

Kontaktpersoner

Hva er en naturtype?

En naturtype er i naturmangfoldloven definert som ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende samt spesielle typer geologiske forekomster.

Hvordan skal områdene kartlegges?

Kartleggingen vil foregå på land etter et standardisert system som heter Natur i Norge (NiN). At et område vil bli kartlagt innebærer i praksis at konsulenter på oppdrag for Miljødirektoratet undersøker områdene som skal kartlegges til fots og leter etter de 111 naturtypene fastsatt i kartleggingsinstruksen. Dersom kartleggerne finner en naturtype vil de registrere omfanget av naturtypen og ta bilder av naturtypen. I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å ta med små mengder plantemateriale for nærmere undersøkelser og identifisering av artene. Kartlegging innenfor verneområder har en egen metodikk som betegnes som NIN- basiskartlegging.