Naturmangfald

Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltast slik at plantar og dyr som finst naturleg i Noreg, skal sikrast i levedyktige bestandar. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finst i naturtypar, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfaldet

Alle typar inngrep i naturen kan true naturmangfaldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensane av inngrep som for eksempel større vegar eller nye bustadområde.

Dei to viktigaste lovene for å sikre naturmangfaldet er naturmangfaldlova og plan- og bygningslova. Naturmangfaldlova pålegg styresmaktene å vurdere tiltak når naturen er trua.

Statsforvaltaren er med på å sikre at leveområde, artar og naturressursar blir tekne vare på, blant anna ved å kontrollere at kommunane følgjer naturmangfaldlova, og sørgje for at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale avgjerder.

Trua artar og naturtypar

Meir enn 2000 plante-, sopp- og dyreartar står i fare for å bli utrydda i Noreg.  Regjeringa har peikt ut nokre av dei trua artane og naturtypane som «prioriterte artar» eller «utvalde naturtypar». Desse blir det teke særleg omsyn til i forskrifter til naturmangfaldlova. Statsforvaltarane har ansvar for det faglege grunnlaget for nye handlingsplanar for trua artar og naturtypar, og for å gjennomføre tiltaka når planane er vedtekne. I mange tilfelle blir tiltaka utførte i samarbeid med grunneigarar, kommunar og foreiningar. 

Framande artar

Framande artar er plantar og dyr som ikkje høyrer naturleg heime i naturen vår. Meir reising, meir handel og eit mildare klima er nokre av årsakene til at det kjem nye framande artar til Noreg.

Det er viktig at framande artar ikkje skadar økosystema våre. Statsforvaltaren deltek i arbeidet med å nedkjempe framande skadelege artar, blant anna ved å fjerne framande plantar frå verneområde og informere hageeigarar om kva for plantar dei helst ikkje bør bruke. Statsforvaltaren har også oppgåver knytte til kartlegging og overvaking av framande artar.

Vis meir


Publisert 23.04.2024

Kartlegging av naturtyper 2024

Det vil gjennomføres en kartlegging av naturtyper i en rekke områder i Agder i perioden mai til oktober 2024. Områdene ligger i Farsund, Lyngdal, Grimstad, Arendal og Tvedestrand. Kartleggingen utføres av firmaene Natur og Samfunn og Dokkadelta på oppdrag fra Miljødirektoratet, og resultatene vil bli publisert på offentlig tilgjengelige kart. 


Publisert 04.09.2023

Statsforvalteren starter arbeidet med "Bevaring av verdifull natur"

Norge har forpliktet seg til å ta vare på et representativt utvalg av alle naturtyper, og Statsforvalteren i Agder har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å starte prosessen med å verne verdifulle naturområder for å nå dette målet.  


Publisert 02.06.2023

Nye anbefalinger for utsetting av arter

Miljødirektoratet har utarbeidet nasjonale anbefalinger for arbeidet med å sette ut truede arter for å bevare dem.


Publisert 16.05.2023

Kartlegging av naturtyper 2023

Det vil gjennomføres en kartlegging av naturtyper i fire områder i Agder i perioden mai til oktober 2023. Kartleggingen utføres av Rambøll Norge AS på oppdrag fra Miljødirektoratet, og resultatene vil bli publisert på kart. Områdene ligger i Lindesnes, Kristiansand, Vennesla og Grimstad.


Publisert 07.12.2022

Fagdag om fremmede arter og vegetasjonsetablering

Foredragene fra fagdagen «Fra byråkrati til spade» om fremmede arter og vegetasjonsetablering i Arendal 24. november er nå tilgjengelige for nedlasting.


Publisert 15.07.2022

Karminspinner – en truet sommerfuglart på vei inn i Agder

Det er en utfordring at vertsplanten landøyda er giftig for storfe og hest og dermed ikke ønskelig på jordbruksareal.


Publisert 27.06.2022

Kartlegging av naturtyper i 2022

Kartleggingen vil bli gjennomført på en rekke eiendommer i Agder i perioden fra mai til oktober 2022. Områdene ligger i Arendal, Kristiansand, Lindesnes og Bykle.


Publisert 31.05.2021, Sist endra 01.06.2021

Planlagt kartlegging av naturtyper i 2021

Sommeren og høsten 2021 blir det gjennomført kartlegging av naturtyper på Agder. Kartleggingen er en langsiktig, nasjonal satsning om å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.


Publisert 29.08.2019, Sist endra 08.10.2021

Veileder om hubrotiltak

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Agder (nå Statsforvalteren) publiserte i 2019 en rapport om erfaringene fra prosjektet «Hubrotiltak på Agder», et samarbeid mellom Agder Energi Nett, Sira-Kvina kraftselskap, Norsk Ornitologisk forening, Agder naturmuseum, Statens naturoppsyn og Statsforvalteren.  


Publisert 03.07.2019

Kartlegging av naturtyper på Agder

Sommeren og høsten 2019 blir det gjennomført kartlegging av naturtyper i kystkommunene fra Risør til Lindesnes. Kartleggingen skal bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.