Statsforvalteren starter arbeidet med "Bevaring av verdifull natur"

Bilde av to damfrosker i et lite tjern. I Arendal finner du et av Norges viktigste leveområder for denne kritisk trua arten.
I Arendal finner du et av Norges viktigste leveområder for den kritisk trua arten damfrosk. Foto: Lena Helvik.

Norge har forpliktet seg til å ta vare på et representativt utvalg av alle naturtyper, og Statsforvalteren i Agder har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å starte prosessen med å verne verdifulle naturområder for å nå dette målet.  

Publisert 04.09.2023

Oppdraget «Bevaring av verdifull natur» rulles nå ut til de ti statsforvalterembetene i Norge. Oppdraget er forankret i Stortingsmelding nr. 14 (2015-16) «Natur for livet», og skal sørge for at verneområdene i Norge suppleres med verdifull natur som det er vernet lite av fra før. Oppdraget kalles derfor også «supplerende vern». Det skal bidra til at alle naturtyper er tilstrekkelig representert i norske verneområder, gi større robusthet til å motvirke negative effekter av klimaendringer og andre påvirkningsfaktorer, og sørge for bedre økologiske nettverk.

Norge har forpliktet seg til å ta vare på et representativt utvalg av naturtyper, og dermed sikre leveområder for planter, dyr og insekter. Tap av natur og naturmangfold er en av de største truslene verden står ovenfor i dag, og vern etter naturmangfoldloven er et viktig virkemiddel for å  sikre langsiktig bevaring av verdifulle områder for naturmangfold i Norge. Oppdraget som Statsforvalterne nå har fått vil være et viktig bidrag til å oppfylle den nasjonale målsettingen om at «et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner».

Hvilke områder er aktuelle?

Det er særlig natur som er truet av utbygging eller endret bruk, som er tilholdssted for sjeldne eller truede arter, eller er viktige leve- og oppholdsområder for større bestander av enkeltarter, som vi ønsker å sikre gjennom nytt vern. Skogområder skal fortsatt vernes gjennom ordningen med frivillig vern, og de store nasjonalparkene holdes også utenfor dette oppdraget. Det er snakk om vern av mindre områder, som inneholder andre verdifulle naturtyper enn skog. 

I utvelgelsen av aktuelle områder for vern benyttet Statsforvalteren de fire kriteriene Miljødirektoratet har lagt til grunn for arbeidet - representativitet, truethet, robusthet og økologiske nettverk. I tillegg har vi et særlig fokus på ansvarsarter og ansvarsnaturtyper. Basert på disse kriteriene, sendte vi i 2019 inn ei liste til Miljødirektoratet med aktuelle områder for vern i Agder. Alle områdene har viktige naturkvaliteter, men for mange vil det være behov for en naturfaglig kartlegging før vi kan ta stilling til om området er så verdifullt at det er aktuelt for vern. Myr, våtmark, tjern og innsjøer utgjør størstedelen av de aktuelle områdene. Dette er naturtyper som har stor biologisk verdi og som er truet i Norge av ulike årsaker.

Status for oppdraget

Oppdraget om vern av verdifull natur er foreløpig i startfasen, men Statsforvalteren har i løpet av våren startet opp prosessen med å kontakte og ha uformelle møter med de kommunene som har aktuelle arealer for vern. I første omgang har man startet med Arendal kommune. Det er ønskelig at kommunene skal ha mulighet til å påvirke hvilke områder det jobbes videre med, og kunne komme med alternative forslag til arealer. Det ligger likevel i oppdraget at Statsforvalteren avgjør hvilke områder som skal foreslås for vern. I etterkant av møtene med kommunene vil aktuelle grunneiere bli kontaktet av oss. Oppdraget med «Bevaring av verdifull natur» vil gå over flere år, og det vil derfor være ulikt når de enkelte kommunene med grunneiere kontaktes.

Når Statsforvalteren har et konkret område å starte en formell verneprosess for, vil dette blir kunngjort på Statsforvalterens hjemmeside, i media og via brev til grunneiere, kommuner, lokale organisasjoner, lag og foreninger, samt regionale og nasjonale høringsparter. Da vil det være mulighet for alle til å komme med innspill til verneforslaget.