Naturmangfold

Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer


Publisert 17.12.2014

Nå kan du søke om tilskudd for 2015

Tilskuddene gjelder naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forurensning.


Publisert 16.10.2014

Tilskudd til forvaltere av slåttemark

Slåttetreff for grunneiere og rettighetshavere i Bygland torsdag 16. oktober.

 


Publisert 18.09.2014

Hvordan kan vi bekjempe fremmede arter i naturen?

Fylkesmannen har nå laget en handlingsplan for arbeidet.


Publisert 20.08.2014

Vellykket strandsonekonferanse på Fevik

Fylkesmannen har fått mange gode tilbakemeldinger.


Publisert 09.07.2014

Kampen mot spredning av fremmede arter

Seminar på Dømmesmoen i Grimstad 10. september.


Publisert 20.05.2014

Kampen mot fremmede arter

Seminar på Dømmesmoen, Grimstad 10. september.


Publisert 14.05.2014

Nasjonal strand- og kystsonekonferanse på Strand hotell, Fevik, 11.–12. august

Velkommen til to dager fylt med høyaktuelle temaer med svært gode innledere og foredragsholdere.


Publisert 06.05.2014

Nytt register for miljøvedtak åpnet 1. mai

Her kan du bl.a. finne vedtak om rovvilt, områdevern, utvalgte naturtyper og prioriterte arter.


Publisert 08.01.2014

Tilskudd til å ta vare på utvalgte naturtyper og prioriterte arter

Alle kan søke om midler, og fristen er satt til 15. januar.


Publisert 11.11.2013

Handlingsplan mot fremmede arter

Frist for å komme med innspill er 13. desember.