Naturmangfold

Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer


Publisert 30.03.2016

Lyngbrenning - et kinderegg?

Gamle metoder tas i bruk for å ta vare på kystlyngheiene på Sørlandet.


Publisert 28.03.2016

Husk båndtvang for alle hunder fra 1. april til 20. august

Fra  1. april gjelder generell båndtvang for alle hunder. Båndtvangen gjelder til 20. august. I denne perioden skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.


Publisert 02.11.2015

Samarbeid om bedre rypeforvaltning på Agder

Fylkeskommunene og fylkesmennene i Agderfylkene med samarbeidspartnere har arrangert seminar om bedre og mer kunnskapsbasert forvaltning av våre rypebestander.


Publisert 17.08.2015

Med ministeren på jakt etter fremmede arter

Tine Sundtoft fikk se arbeidet som er gjort på Hove.


Publisert 21.05.2015

Natur i balanse

På Sørlandet har vi et rikt biologisk mangfold både på land og i sjø. Se film her >


Publisert 12.05.2015

Slåttemark som utvalgt naturtype i Aust-Agder

Midler til å opprettholde det biologiske mangfoldet er tildelt 31 lokaliteter for 2015. Se film her:


Publisert 12.05.2015

Kystlynghei har blitt utvalgt naturtype

I Aust-Agder har vi kystlynghei som er på veg til å gro helt igjen. I 2016 kan det søkes om midler til tiltak.


Publisert 04.03.2015

Norsk rødliste for arter 2015 er åpnet

Du kan nå få innsyn i vurderinger av ca 21000 arter.


Publisert 14.01.2015

Fylkesmannen har innsigelse til vindkraftverk i Bygland

Vi har ansvar for å ta vare på Europas sørligste villreinstamme.


Publisert 09.01.2015

Tilskudd til trua naturtyper

Vi minner om at fristen for å søke tilskudd til trua naturtyper og truete arter er 15. januar