Nye anbefalinger for utsetting av arter

Miljødirektoratet har utarbeidet nasjonale anbefalinger for arbeidet med å sette ut truede arter for å bevare dem.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.06.2023

Bevaringsutsetting, altså en tilsiktet utsetting eller flytting av en art fra et sted til en annen for å bevare arten, er et av virkemidlene vi har som kan hindre at arter forsvinner.

Miljødirektoratet har nå utarbeidet nasjonale anbefalinger for bevaringsutsetting av truede arter av amfibier, insekter, karplanter, moser, sopp og lav. Anbefalingene retter seg mot alle som planlegger slike prosjekter.

Anbefalingene gir en innføring i hvilke vurderinger som bør gjøres for å avgjøre om bevaringsutsetting kan være et hensiktsmessig tiltak for å sikre en truet art. Dersom artens status, biologi, økologi og lokaliteter ligger til rette for slike tiltak, gir anbefalingene veiledning i praktisk gjennomføring av bevaringsutsetting, og om hvordan relevant regelverk skal tolkes.

Lover og forskrifter

Det er en rekke lover og regler som kommer til anvendelse i prosjekter som omfatter bevaringsutsetting. Det er viktig at man på et tidlig tidspunkt i planleggingen avklarer hvilke lovverk og forskrifter som har betydning for prosjektet.

Et sentralt lovverk er Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), med forskrifter. Naturmangfoldloven kapittel III har regler om når det tillatt å ta ut organismer fra naturen. Reglene gjelder også når formålet med uttaket er å flytte organismen til et annet sted i naturen.

Regler om innsamling av organismer fra naturen

Naturmangfoldloven kapittel III har regler om når det tillatt å ta ut organismer fra naturen. Reglene gjelder også når formålet med uttaket er å flytte organismen til et annet sted i naturen. For karplanter, moser, sopp lav og virvelløse dyr er regelen at du kan ta ut eksemplarer så lenge arten ikke er fredet eller prioritert art, og uttaket ikke truer bestanden på stedet.

For amfibier kreves det tillatelse fra Miljødirektoratet etter viltforskriften for innfangning og hold av individet, og for utsetting dersom det skjer på et annet sted enn individet er fanget inn fra.

Dersom en art er prioritert art eller fredet i henhold til forskrift må man alltid ha egen dispensasjon fra disse reglene for innsamling.

Regler om å sette ut organismer i naturen - krav om tillatelse

Etter forskrift om fremmede organismer må du ha tillatelse fra Miljødirektoratet dersom du skal sette ut en organisme som ikke hører til en art, stamme eller bestand som finnes naturlig på stedet. Det avgjørende er om organismen lever på stedet på tidspunktet utsettinga skjer. Du må dermed også søke, dersom du skal sette ut en art på et sted der den har dødd ut.

Utsetting av fisk eller andre ferskvannsorganismer i vassdrag krever alltid tillatelse, selv om arten finnes fra før. 

Bakgrunn for de nye anbefalingene

Det foregår allerede flere prosjekter som setter ut arter i Norge, og flere aktører ønsker å bidra til at arter ikke dør ut.

Det er mange hensyn å ta for at bevaringsutsettinger skal bli vellykket. Dette er ofte effektive tiltak dersom de lykkes, men det er samtidig knyttet risiko til prosjektene. I verste fall kan dårlig planlegging og mangelfulle risikovurderinger få uheldige økologiske konsekvenser, og man risikerer å kaste bort verdifulle ressurser.

Det er derfor behov for nasjonale råd og anbefalinger om god faglig praksis og hvordan relevant regelverk skal tolkes.