Akvakultur

Havbruksnæringen produserer trygg, sunn og god sjømat, og skaper viktige arbeidsplasser og verdier. Norge har oppdrett av laks, regnbueørret og andre arter langs hele kysten og på innlandet. Langsiktig vekst i næringen er avhengig av at belastningen på miljøet holdes innenfor akseptable rammer. 

Statsforvalterens oppdrag er å vurdere om oppdrettsanlegget kan komme i konflikt med regionale og nasjonale interesser. Konflikter knyttet til friluftsliv, naturvern, vilt og fiskeinteresser står sentralt i Statsforvalterens  vurdering. Et vilkår for å få tillatelse til å drive fiskeoppdrett, er at det også blir gitt utslippstillatelse etter forurensningsloven. Det er Statsforvalteren som gir slike utslippstillatelser. Det blir også stilt krav til avfallshåndtering og kjemikaliebruk.

Fylkeskommunen har tildelingsmyndigheten og koordineringsansvaret for søknader om akvakulturtillatelser. Fylkeskommunen tar den endelige beslutningen, og gir tillatelse til å drive fiskeoppdrett.

Vis mer

Nordland er sammen med Hordaland det største oppdrettsfylket i Norge. Med en langstrakt kyst er fylket godt egnet til fiskeoppdrett. Utviklingen i Nordland har gått mot større lokaliteter i mer værharde kystområder. Det er fremdeles laks det produseres mest av i Nordland selv om man har en liten produksjon av regnbueørret, torsk, skjell og noen andre marine arter.

Oppdrett har betydelige utslipp av organisk materiale og næringsstoffa fosfor og nitrogen. Likevel er miljøtilstanden i sjøområda generelt gode. Det er lite kunnskap om miljøvirkninger av legemiddel og andre kjemikalieutslipp.

 


Publisert 12.05.2020

Søknad om midlertidig endring av maksimal tillatt biomasse på grunn av korona

Koronasituasjonen kan føre til at det oppstår behov for at maksimal tillatt biomasse ved en lokalitet midlertidig overstiges.


Publisert 25.03.2020

C-undersøkelser og koronavirus

På grunn av koronasituasjonen kan oppdrettsselskapene melde behov om utsettelse for å gjennomføre C-undersøkelser som er planlagt før 1. juni 2020.  


Publisert 02.12.2019

Sjekkliste for søknader om akvakultur

Vi ser at søknader om akvakultur i vårt fylke har noen gjentakende mangler. Dette forårsaker unødig ressursbruk hos både forvaltning og søkere, og Fylkesmannen i Nordland har derfor utarbeidet en sjekkliste til hjelp ved søknadsskriving.


Publisert 15.01.2019 av Administrator

Fylkesmannen tillater ikke oppdrett ved Bergkråa i Tysfjord kommune

Fylkesmannen har avslått søknaden fra Nordlaks Oppdrett AS om opprettelse av oppdrettsanlegg for inntil 3120 tonn laks, ørret og regnbueørret ved Bergkråa i Haukøyfjorden i Tysfjorden. Årsaken er hensynet til verndens nordligste hummerbestand - Tysfjordhummeren.


Publisert 04.10.2018

Klage på avslag på lokaliteten Hysværet

Fylkesmannen i Nordland har nå oversendt klage på avslag på oppdrett på lokaliteten Hysværet som ligger i Vegaøyan verdensarvområde til behandling i Miljødirektoratet. Fylkesmannen anbefaler Miljødirektoratet å opprettholde avslaget.


Publisert 19.05.2017

Fylkesmannen tillater ikke oppdrett ved Hysværet i Vega kommune

Fylkesmannen har avslått søknaden fra Vega Sjøfarm om utslippstillatelse ved Hysværet i Vega. Vi mener at det ikke er sannsynliggjort at området tåler den økte belastningen som utslippet fra oppdrett vil utgjøre her. 


Publisert 08.03.2017

Søknader om utslippstillatelse til akvakultur i 2016

I 2016 behandlet Fylkesmannen i Nordland 44 søknader om tillatelse til akvakultur. Siden det er mye oppmerksomhet rundt denne næringen ønsker vi å opplyse om hvilke saker som er behandlet og hvilke utfall de har fått hos Fylkesmannen.


Publisert 02.12.2016

Brudd på vilkår i utslippstillatelse på 21 av 37 landbaserte akvakulturanlegg

Fylkesmannen i Nordland har ført brevkontroll med landbasert akvakultur i Nordland. Kontrollen omfattet fôrforbruk og eventuelt rensing av avløp jamfør vilkår satt i den enkelte lokalitets utslippstillatelse, og dekket tidsrommet 2010-2015. Resultatene fra brevkontrollen foreligger nå.


Publisert 20.07.2016

Brevkontroll med landbasert akvakultur

Fylkesmannen fører brevkontroll med landbasert akvakultur i Nordland. Kontrollen omfatter fôrforbruk og eventuelt rensing av avløp jamfør vilkår satt i den enkelte lokalitets utslippstillatelse.


Publisert 15.01.2015

Høringsuttalelse om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Fylkesmannen i Nordland har gitt uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet sitt forslag om alternativer for vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett.